مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/25
روبوس وحید صحنه غیاث غفوری 1700 53.0 4 01:54.390
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/25
آی مالای محمد حکیم لخی عاشورلخی 2200 50.0 7 03:10.560
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/24
بلوگا محمد سیدعلیخانی کریم سارلی 2200 55.0 7 02:40.740
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/24
میس جنی کویر هورس کریم سارلی 1700 50.0 5 01:59.170
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/18
روبوس حیدر حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه 1550 52.0 4 01:43.390
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/10
پاریس هیلتون کاکا شیروانی نورمحمد کوچک نژاد 1550 50.0 10 01:49.060
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/04
کبریا جواد آچاک و محمدپقه رمضان آچاک 1550 50.0 1 01:44.800
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/20
کورای سلیم گرگانی آق اویلی علایی قوجق 1000 52.0 5 01:05.150
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/19
یسنا شهرام و عزیز چیره نور ارازقلی ایری 1000 50.0 5 01:05.190
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/19
آل بهار حاج طواق قلی ایزدی الیاس زارعی کسلخه 1000 53.0 5 01:05.630
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/19
ساورسام باشگاه حسام مشهد رشید روشنی 1000 52.0 3 01:03.610
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/19
هیوا2 حسن وحسین پرویز عبدالمنان پرویز 1000 50.0 5 01:07.170
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/13
کریزی هورس مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی محمدشریف تاتاری 1000 55.0 6 01:04.450
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/13
بیداد فریدون تمنی امید ایری 1000 53.0 2 01:03.680
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/06
بلیزار حوریه ونوریا علاقی تاج محمد گوگ نژاد 1550 50.0 3 01:44.160
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/06
رزاهج نادر موحد احمد ایری 1550 52.0 5 01:45.020
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/06
هیوا2 حسن وحسین پرویز عبدالمنان پرویز 1000 50.0 7 01:06.840
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/05
ایشن فلاش حوریه علاقی و آیلین پورانجنار تاج محمد گوگ نژاد 1550 52.0 4 01:44.090
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/05
یادگارشادی بهمن گوگ رجب قلیچ گوگ نژاد 1550 50.0 6 01:59.220
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/28
ویکتور جلیل تاتار- مرد اونق بهرام محمد تاتار 1600 54.0 4 01:46.050
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/28
ایلیاخان حاج قربان میرزاعلی بهروز ایری 1000 52.0 7 01:07.100
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/21
وی سه مسعود توکلی احمد ایری 1000 50.0 11 01:08.420
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
کبریا قیوم وقیاس پقه رمضان آچاک 1000 50.0 5 01:04.490
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
سکویاد صالح محمودی وحاج سیروس کمی امید ایری 1000 51.0 7 01:04.220
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/14
ویکتور جلیل تاتار- مرد اونق بهرام محمد تاتار 1000 52.0 1 01:03.390
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/08
گل فراز حاجی گلدی هلاکو تویلی قربانی 1000 50.0 1 01:07.920
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/07
ویمبلدون سید علی حافظی غفور خوجملی 1000 52.0 7 01:08.910
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/07
شگفتا احسان وعرفان میرابی یوسف ایری 1000 51.0 2 01:06.040
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/30
کبریا قیوم وقیاس پقه رمضان آچاک 1000 50.0 5 01:07.650
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/24
مهدیارطلایی علی چپرلی جلال ایری 1000 52.0 7 01:07.760
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/24
فولیا شادروان عاشورمحمد غراوی نصرت ا... خوجملی 1000 50.0 8 01:07.890
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/24
رجیانا1 وحید ومهندس پیمان اسماعیلی اراز قربان اونق 1000 50.0 9 01:10.970
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/17
سزار ایوب جمالی امید ایری 1000 52.0 5 01:06.550
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/16
ویکتور جلیل تاتار- مرد اونق ارازمحمد غفوری 1000 52.0
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/16
کبریا علی گرزین وسینا پقه رمضان آچاک 1000 50.0 4 01:07.170