مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1392/04/14
لیپار فیروز پورقاز عبدالمجید کم 1650 51.0 4 01:47.410
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1392/04/14
صوفیا2 امانقلی یکدست ارازقلی ایری 1000 50.0 2 01:03.260
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1392/04/14
توشن حاج ستارچوری کامران علایی قوجق 1500 52.0 6 01:55.730
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
کبریا مسعود و باسط پقه رمضان آچاک 1650 51.0 2 01:48.950
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
رحیم خان2 تیمور حسن قاسمی رمضان آچاک 1500 52.0 6 01:43.910
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
ردنایس محمودجرجانی وعاشورمحمد عنایتی عبدالخالق ایری 1500 50.0 7 01:46.100
هفته سیزدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/07
کبریا مسعود و باسط پقه رمضان آچاک 1000 50.0 3 01:03.400
هفته دوازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/06
رحیم خان2 تیمور حسن قاسمی رمضان آچاک 1000 52.0 6 01:05.410
هفته دوازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/06
رزاهج نادر موحد مجید ایری 1000 50.0 4 01:03.270
هفته یازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/31
جانمی جان طیبه وطاها حامدی پرویز غراوی 1000 50.0
هفته یازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/31
سزار سعید محمد جمالی احمد ایری 1000 52.0 5 01:06.570
هفته یازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/31
برنارد الیاس گوگ ومیکائیل دوگونچی رحمت الله رجال 1000 52.0 5 01:05.470
هفته یازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/31
توشن حاج ستارچوری کامران علایی قوجق 1000 52.0 4 01:15.530
هفته نهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/10
فاینال سیدمرتضی حسینی مجید ایری 1000 51.0
هفته نهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/10
گل گیتی حاج قربان دوردی قره دولاق مجید ایری 1000 50.0 6 01:05.220
هفته نهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/10
گل تیا شهاب پقه عبدالکریم گوگ نژاد 1000 50.0 5 01:15.080
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/09
رحیم خان2 تیمور حسن قاسمی رمضان آچاک 1000 52.0 8 01:08.160
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1392/02/27
رحما رامین حاج قربانی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 5 01:04.940
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1392/02/26
ویکتور بهرام محمد طاطاروکریم یلمه غیاث غفوری 1550 52.0 4 01:37.940
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1392/02/26
توبا محمد صفا خوجملی بهرام مهرانی 1000 50.0 7 01:07.500
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1392/02/20
سکویاد طاهامهدیخانی وبیتا تمنی مجید ایری 1000 54.0 9 01:01.340
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1392/02/20
رحیم خان2 تیمور حسن قاسمی رمضان آچاک 1000 52.0 10 01:11.220
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1392/02/20
خوش سقر بارانی علی بارانی نظرمحمد گوگ نژاد 1550 53.0 5 01:48.120
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/19
وانا مرحوم ملاغلامحسین نانچی خلیل اونق 1000 50.0 7 01:03.960
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/19
کبریا فرهاد پقه سبحان پقه 1000 50.0 6 01:02.180
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/19
توتو حاج ناصر نوروزی آق اویلی علایی قوجق 1000 52.0 3 01:02.860
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/13
فیلد مارشال عیدجان سوقی و امید ایگدری کاکا بنداد 1000 52.0 6 01:01.410
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/13
کاسپین بهروز ایگدری رشید عطایی 1000 50.0 8 01:03.050
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/13
بلک بیوتی محمدیحیی قلرعطا بهمن قلرعطا 1000 50.0 6 01:08.020
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/13
خان تاتار حاج امید رستگارمقدم نادر علایی قوجق 1000 52.0 9 01:11.940
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1392/02/12
ویکتور عبدالرزاق تاتارو احمد قزل غیاث غفوری 1000 53.0 2 01:01.970
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1392/02/12
مهدیارطلایی حاج آنه شاه ایری امان قلیچ کر 1000 52.0
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1392/02/12
پرسینگ مهندس آی تکین گرگانی آق اویلی علایی قوجق 1000 50.0 2 01:03.700
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1392/02/12
فاینال سیدمرتضی حسینی مجید ایری 1000 51.0 1 01:02.930
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1392/02/12
آل توماچ مرحوم عبدالجبار رجب نژاد یوسف رجب نژاد 1000 52.0 4 01:04.810