مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
زومبا آرتین فرهمند جمشید جرجانی 1200 54.0 4 01:21.420
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
فرانکل مرحوم حاج رجب محمد باستان اسماعیل خوجملی 1200 52.0 2 01:14.860
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
نیولی مهران خوجملی علی خوجملی 1200 53.0 11 01:18.780
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
ماه سال فرزاد و مجید آتابای جمشید روشنی 0 50.0 5 01:16.760
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
پاراکس مهران و رسول نظر خانی رسول خرمالی 1200 53.0 1 01:11.960
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
پروانه زمان آسا سرمدی یوسف خوجملی 1000 51.0 6 01:14.780
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
دازمارال غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد رشید عطایی 1000 54.0 3 01:01.920
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
کینگ آسیا مهندس هادی آرخی ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 2 01:03.050
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
دازثمر کاکاجان سن سبلی امانقلی خوجملی 1000 51.0 2 01:03.800
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
بشوتن مهندس محمدزاده برکت بابایی 1000 52.0 2 01:09.800
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
پرسا السا و الینا آرخی ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 1 01:04.820
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
مسترواندرفول حسین آیت اللهی مصطفی عطایی 1000 52.0 3 01:04.010
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
شیرین صحرا حاج آقا علی اصغری محمد خوجملی 1550 50.0
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
مشکل شفیق پقه احمد ایری 1550 53.0 5 01:45.240
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
خان یلمه حاج رجب یلمه بهمن صداقت 1550 0.0 2 01:42.810
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
ماه سلطان مهرشاد و مهرداد توماج مجید ایری 1000 52.0 3 01:01.590
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
فلاور هج نادر موحد جمشید روشنی 1000 50.0 1 01:01.030
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
آی داز حمیدرضا و محمدحنیف پقه عبدالخالق ایری 1000 0.0 10 01:04.410
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
بالستیک مرحوم تاغی حاجی کر رشید عطایی 1000 0.0 1 01:01.780
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
تابنده عبدالناصر صالحی ناز محمد قره داشلی 1000 0.0 9 01:06.810
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
فرنیا حاج نورمحمد طعنه بهمن صداقت 1000 0.0 8 01:01.500
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
ایرانیکا همراه نعمتی قربان محمد قولرعطا 1000 0.0 7 01:06.520
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
مروارید2 هاشم رهسپار نظرمحمد گوگ نژاد 1000 0.0 4 01:09.560