مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
ژیوانا مصطفی قربانقلی جمال آموت 1600 53.0 3 01:38.190
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
چاندویل حاج حسین قلی یازرلو عوض خوجملی 1700 54.0 5 01:59.380
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
کمین علیرضا شیرازی فرهاد کریمی 1700 52.0 1 01:46.180
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
سیلای مجید کلته یوسف کلته 1700 50.0 6
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
شرینا ایوب تکه مجید صالح پور 1600 50.0 1 01:40.460
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
آلپای عزیز بهادر فرهاد کریمی 1600 52.0 8
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
یادبابا بهزاد شریفی مجید صالح پور 1600 54.0 4 01:35.760
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
ژیوانا کامران صداقتی جمال آموت 1000 52.0 3 00:59.080
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
سمند2 مهندس حاج بهمن یلمه تاج محمد گوگ نژاد 1600 53.0 5 01:57.610
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
خواری امید بدراقی مجید صالح پور 1600 50.0 5 01:39.970
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
پرنس کواهیم زنده یاد سیدعلی حسینی حمید روشنی 1600 50.0
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
استاربوی علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1000 54.0 5 01:00.200
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
برگوت عبدالرحمن و سبحان عطایی تاج محمد توفیقی نژاد 1600 53.0 7 01:57.620
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
آث آق قلا حامد قناعتی میکائیل توماچ 1000 55.0 11 01:05.160
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
آلاله روح الله غلامی مجید احمد اوغلی 1000 50.0 9 01:23.290
هفته دهم پاییزه - آق قلا
1391/10/15
هالیتا سبحان بردی حسن قاسمی نورمحمد کوچک نژاد 1000 52.0 4 01:00.180
هفته دهم پاییزه - آق قلا
1391/10/15
لمون یاسین وامین اشنواد اسماعیل کوچکی 1000 53.0 7 02:20.000
هفته دهم پاییزه - آق قلا
1391/10/15
بوگاتی باشگاه در ساری طاهر صالح پور 1000 53.0 1 00:58.100
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
چیتا2 عبدالحسین ایمری رسول ایمری 1000 50.0 4 01:00.880
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
اسپشیال ویو علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1000 52.0 1 00:58.090
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
آسیا ون بوی اسماعیل باستان وجواد ملک پور عبدالخلیل مهرانی 1000 52.0 4 01:00.770
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
گل قلاجق حاج کاکا کسلخه بهمن صداقت 1000 51.0 7 01:10.490
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
شرینا ایوب تکه مجید صالح پور 1000 50.0 2 01:01.100
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
واندرفول رشید یلمه ارازقلی ایری 1000 52.0 3 01:02.550
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
خواری امید بدراقی مجید صالح پور 1000 50.0 8 01:02.910
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
چاندویل احسان صداقت عوض خوجملی 1000 53.0 3 01:09.250
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
یادبابا بهزاد شریفی مجید صالح پور 1600 55.0 6 01:36.280
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
خواری امید بدراقی مجید صالح پور 1600 50.0 1 01:36.900
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
دریا امیدفرود وآق محمد بازیار حمید فرود 1000 52.0 9 00:59.530
هفته پنجم پاییزه - آق قلا
1391/09/16
پرنس کواهیم زنده یاد سیدعلی حسینی حمید روشنی 1600 50.0 4 01:40.550
هفته پنجم پاییزه - آق قلا
1391/09/16
سالومه حسین قرآن نویس علی خوجملی 1600 50.0 4 01:41.450
هفته پنجم پاییزه - آق قلا
1391/09/16
یلدرم قره تپه اشکان ایزدی حمید فرود 1000 50.0 6 01:10.380
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
شایان 1 ملا شادی قوجقی جلال قلرعطا 1000 51.0 8 01:08.720
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1391/09/09
کیابو سبحان بردی صبوری عبدالرحیم چپرلی 1600 52.0 6 01:51.850
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1391/09/09
شرینا حسن قنبری مجید صالح پور 1600 51.0 9 01:54.000
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1391/09/09
خواری امید بدراقی مجید صالح پور 1000 52.0 2 01:05.860
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
اسپانول ایل گلدی وشراره قاری کرد محمد بزمونه 1000 53.0 6 00:59.150
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
آی دل آی بهرام شاهد ابراهیم خوجملی 1000 54.0 7 01:01.970
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
ونوس زاهد زاهدشعبان پور تاج محمد گوگ نژاد 1000 50.0 10 01:06.510
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
اردشیر شهید احمد اسماعیلی عبدالله قلرعطا 1000 52.0 8 01:01.170
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
خواری امید بدراقی مجید صالح پور 1000 52.0 7 01:01.420
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
شرینا حسن قنبری مجید صالح پور 1000 50.0 3 01:01.380