مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
اسپیریت باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی 1600 53.0 6 01:39.100
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
آرین طلا فرزین و محمد یاسین حرک عطا عبدالرحمان حرک عطا 1600 50.0 7
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
آل بهار حاج طواق قلی ایزدی رشید عطایی 1600 52.0 7
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
سیندینیا عبدالوهاب صفری ینقاق حسن محمد قلرعطا 1000 50.0 4
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
اسپیریت باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی 1600 53.0 4 01:39.000
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
نیوشا نازمحمد وبهمن صادقی سید احمد قلی قربانی 1600 50.0 4 01:38.500
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
نازفر سارینا مجمع عبدالخالق ایری 1600 50.0 6 01:47.790
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
آرمیتی حاجی یول گلدی بابایی ابراهیم مهرانی 1600 50.0 4 01:40.560
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
جنی مون باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق 1600 51.0 3 01:39.330
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
بای بای کوئین هورس ایران جمشید روشنی 1000 52.0 1 00:58.760
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
بانیک باربد نصیری آنه حسن توفیقی نژاد 1600 53.0 4 01:55.020
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
مهدیارطلایی حاج آنه شاه ایری امان قلیچ کر 1000 52.0 9 01:02.030
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
شالیز داریوش صداقت الیاس زارعی کسلخه 1000 50.0 1 01:01.510
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
سیندینیا ولی محمد وحاجی خالق حاجی زاده حسن محمد قلرعطا 1000 50.0 5 01:03.430
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
تاتار مهندس محمدزاده حمید روشنی 1000 52.0 8 01:16.810
هفته دهم پاییزه - آق قلا
1391/10/15
باربی عطامراد خوجه سبحان پقه 1000 52.0 6 01:00.760
هفته دهم پاییزه - آق قلا
1391/10/15
مسترکی حسین آیت اللهی جمشید روشنی 1000 52.0 2 00:58.190
هفته دهم پاییزه - آق قلا
1391/10/15
پاناز رامین گری بهروز ایری 1000 50.0
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
کمین علیرضا شیرازی فرهاد کریمی 1000 52.0 4 01:00.810
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
گل آبی فرهاد قولرعطا احمد شیخ دوجی 1000 50.0 9 01:04.210
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
نیوشا نازمحمد وبهمن صادقی سید احمد قلی قربانی 1000 50.0 5 01:02.590
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
طغرل مرحوم کاکاجان گلدیخانی محمدرضا تاتاری 1000 52.0 3 01:03.290
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
قره داغ بصیر سعدی شیخ سعدی سعدشیخی 1000 52.0 8 01:10.010
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
ری مستریو مرحومان عبدالرحمان ومحمود قلرعطا عنایت اله قول لرعطا 1000 52.0 6 01:01.040
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
پریچهر خانم آذین محمدزاده حمید روشنی 1000 50.0 9 01:05.320
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
پرشین رز گل کمال الدین شیرمحمدلی بهمن صداقت 1000 52.0 9 01:04.870
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
ساحره جلیل یکدست بهمن صداقت 1000 52.0 7 01:06.556
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
بای بای کوئین هورس ایران کورش بابازاده 1000 50.0 2 01:01.470
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
گلستان طلا نوربردی فهیمی حمید روشنی 1000 50.0 10 01:20.670
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1391/09/09
کبریا آق محمد حسن قاسمی بهمن صداقت 1600 50.0 10 01:55.100
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1391/09/09
ماه سکرت نازبردی قره داشلی ناز محمد قره داشلی 1600 50.0 1 01:47.030
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1391/09/09
کانی میران بهمن قریشی الیاس زارعی کسلخه 1000 54.0
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
سیلواگلد هورس ایران کورش بابازاده 1000 52.0 3 00:58.300
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
ساناز کشت صنعت سلیم خانی حمید روشنی 1000 50.0 8 01:02.300
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
مهدیارطلایی حاج آنه شاه ایری امان قلیچ کر 1000 52.0 1 00:59.840
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
کیابو سبحان بردی صبوری عبدالرحیم چپرلی 1000 52.0 6 01:00.150
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
بارسنال مرحوم بهرام قلی آق جلال ایری 1000 52.0 4 01:01.150
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
اسپیریت باشگاه حسام مشهد کورش بابازاده 1000 54.0 4 01:00.270
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
گل قلاجق حاج کاکا کسلخه بهمن صداقت 1000 51.0 1 01:01.310
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
آریاناز سیدرضا نساج کورش بابازاده 1000 50.0 2 01:01.140