مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
یادبابا بهزاد شریفی اراز قربان اونق 1700 53.0 3 01:40.580
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
خوشدل 2 مرحوم حاجی آرچه مارامایی امانگلدی خوجملی 1700 52.0 2 01:43.260
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
ریور زنده یاد یوسف کاسب جمشید جرجانی 1700 50.0 4 01:46.360
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
آلتن گزل حاجی عبدالواحد ایشان یزدانی امید یزدانی 1700 52.0 2 01:57.030
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
آی تکین3 پرورش اسب یاسین یاسر پرورش اسب یاسین یاسر 1700 52.0
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
سایلنت حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی 1700 52.0 4
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
سلاره حاج علیرضا جلالی آشتیانی امید جرجانی 1700 50.0 9
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
شانگهای حاج یوسف و سای هان جرجانی امید جرجانی 1600 52.0 3 01:41.190
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
کریزی هورس فاروق وآرمان گوگلانی جمشید جرجانی 1600 54.0 3 01:40.170
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
بوی کا عبدالمعروف ایری امان قلیچ کر 1000 52.0 5
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
آرزوی یلقی محمد سمیع وسما کمی عبدالمجید کم 1600 52.0 4 01:38.990
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
قلیچ خان مشهد یلمه بهروز کمی 1600 55.0 2 01:34.690
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
ساناز کشت صنعت سلیم خانی حمید روشنی 1600 50.0 5 01:40.070
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
جنی ترژر باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق 1000 51.0 5 01:00.080
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
خوشدل 2 مرحوم حاجی آرچه مارامایی امانگلدی خوجملی 1600 53.0 2 01:38.240
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
سلاره حاج علیرضا جلالی آشتیانی امید جرجانی 1600 51.0 5 01:41.080
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
شانگهای حاج یوسف و سای هان جرجانی امید جرجانی 1600 54.0
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
بختیار مرحوم قربانگلدی پژواک یوسف دهش 1600 52.0 3 01:54.180
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
سلاره حاج علیرضا جلالی آشتیانی امید جرجانی 1000 51.0 1 01:01.480
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
آی گل حاج جبار چوگان نورمحمد اونق 1000 53.0 8 01:00.640
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
سپنتا حاج یوسف اسماعیلی عبدالخالق ایری 1000 52.0 3 01:00.870
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
کریزی هورس حکیم سعادتی جمشید جرجانی 1000 52.0 5 01:02.380
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
بلوگا مخی ورضوان وجدانی فر غیاث غفوری 1000 52.0 1 01:00.770
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
ولکان مرحوم حکیم عاشورمحمدی عبدالغفور جرجانی 1000 50.0
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
آی آرا محمدامین کسلخه جمشید جرجانی 1000 53.0 6 01:01.500
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
جیم بوم مرحوم حکیم عاشورمحمدی فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 52.0 5 01:02.870
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
شانگهای حاج یوسف و سای هان جرجانی امید جرجانی 1000 52.0 2 01:01.880
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
دلدل طلا گلدی قهرمانی آنه محمد حاجی زاده 1000 54.0 4 01:04.240
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
هیلددنسر کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی 1000 56.0 1 01:00.600
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
آگوگ ناز حاج محمود قاضلی کر عبدالعظیم اونق 1000 50.0 2 01:00.590
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
صنم جان حاج امام بردی ورشید مهرانی عبدالغفور جرجانی 1000 51.0 4 01:03.590
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
فاینال سیدمرتضی حسینی جمشید جرجانی 1000 50.0 3 01:03.850
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
سکویاد بیتا تمنی وطاهامهدیخانی جمشید جرجانی 1000 50.0 8 01:03.550
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
سپنتا حاج غفور اسماعیلی عبدالخالق ایری 1000 52.0 1 01:01.600
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
یل تکین2 عدنان و بنیامین کر نظرمحمد گوگ نژاد 1000 50.0 10 01:12.340
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
تک شیر حاج نورجان کلته جمشید جرجانی 1600 52.0 5 01:35.540
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
گلد فیور کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی 1600 53.0 6 01:40.860
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
آتیلا یاشار ایزدی جمشید جرجانی 1000 52.0 7 00:59.220
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
نازپسر مهندس ابراهیم کاظمی امید ایری 1000 52.0 3 01:00.920
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
های بای محمد فرخی وسهیل یوسفی یعقوب چپرلی 1000 52.0 2 01:05.710
هفته پنجم پاییزه - آق قلا
1391/09/16
ریور زنده یاد یوسف کاسب جمشید جرجانی 1000 51.0 6 00:59.970
هفته پنجم پاییزه - آق قلا
1391/09/16
دوسلدروف حسن و مخدجان چپرلی عبدالرحیم چپرلی 1600 53.0 1 01:36.340
هفته پنجم پاییزه - آق قلا
1391/09/16
اسکیپی 1 ابوالفضل حاجی خانی دوردی حاجی عطایی 1600 52.0 6 01:39.400
هفته پنجم پاییزه - آق قلا
1391/09/16
کانیار عبدالغفور ایری میکائیل توماچ 1600 54.0 1 01:36.870
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
آی آرا محمدامین کسلخه جمشید جرجانی 1600 50.0 3 01:43.760
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
دانسینگ شیرین افتخارنژاد غفور خوجملی 1600 52.0 2 01:42.210
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
سکویاد بیتا تمنی وطاهامهدیخانی جمشید جرجانی 1600 50.0 5 01:47.590
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
دوسلدروف حسن و مخدجان چپرلی عبدالرحیم چپرلی 1000 52.0 3 01:02.470
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
سلاره حاج علیرضا جلالی آشتیانی امید جرجانی 1000 50.0 3 01:05.390
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1391/09/09
بارسنال منصور مفیدی جلال ایری 1000 52.0 9 01:07.780
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
یادسونا مرحوم حاج پیخی توماچ سبحان پقه 1000 54.0 10 01:02.810
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
دازسویر سمیر و رومینا پقه احمد قلی قربانی 1000 52.0 9 01:02.490
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
کبریا محمدرضاو امین حسن قاسمی بهمن صداقت 1000 50.0 3 01:01.000
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
دازگلاب2 کریم کر بهروز ایری 1000 50.0 2 01:01.540
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
اسپشیال ویو نجمه زرجو عبدالرحیم چپرلی 1000 53.0 4 00:58.690
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
گلد فیور کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی 1000 53.0 1 01:00.340
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
ماکسیمای کاکا فلاحی یوسف کلته 1000 52.0 1 00:59.360
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
یاهانا حاج شا محمد حاجی عرازی حمید کلته 1000 52.0 8 01:02.080
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
سکویاد بیتا تمنی وطاهامهدیخانی جمشید جرجانی 1000 50.0 1 01:00.210
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
پگاه پرهام و پانته آ یمین امین واج 1000 51.0 1 01:05.960