مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
ریبا مرحوم عطامرادحاجی گوگ ارازبای مرجانی 1000 0.0 5 01:03.100
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
سلطان بانو حاج قره کردی نصرت ا... خوجملی 1000 0.0 7 01:02.940
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
بارسنال ایلناز و ایلهان ایگدری نصرت ا... خوجملی 1000 0.0 7 01:04.430
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/06
مینیاتور نوذر صحنه و ایوب جمالی عبدالمجید مهرانی 1000 0.0 7 01:04.990
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/06
آلتین آی حاج غفور پقه علی خوجملی 1000 0.0 3 01:04.860
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/06
خوشدل حلیم بردی اونق علی خوجملی 1000 0.0 5 01:05.600
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/30
قلیچ خان فریدون اونق ناصر وطن پور علی خوجملی 1700 52.0 3 01:44.890
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/30
دازآلپای حاجی مشهد گلدی خان نظری نصرت ا... خوجملی 1550 0.0 5 01:39.230
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
کاماندر فرشاد کر عبدالغفور گلی 1700 52.0 6 01:48.210
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
ویتالیا قماش متین آل هوز قربان آچاک 1700 0.0 6 01:49.540
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
سیندا مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی 1550 0.0 7 01:45.010
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
بیلی2 باشگاه امین باشگاه امین 1700 0.0 5 02:01.370
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
اسپریس حاج کاکا خوجملی نصرت ا... خوجملی 1700 0.0
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
اسپیکاپ یزد سید حسین حافظی عبدالمجید مهرانی 1000 0.0 3 01:04.370
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
گوهر تاج مرحوم قلیچ محمد خوجملی طاغن سیدی 1700 0.0 3 01:59.830
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
کراندو حاج سلیمان آرخی سلیمان آرخی 1000 0.0 1 00:58.970
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
مینیاتور سید حافظ حافظی و ابوالمعصومی عبدالمجید مهرانی 1000 0.0 2 01:01.540
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
لردناز پرویز ایگدری علی خوجملی 1000 0.0 2 01:01.200
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
آناهیتا علی صفری باهوش نوری قورچایی 1000 0.0 5 01:02.040
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
گوگ جرن دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد 1000 0.0 1 01:12.000
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
ویتالیا حنیفه شیرمحمدلی سبحان پقه 1000 0.0 5 01:02.920
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
یادسونا سونا اونق مسعود پقه سبحان پقه 1000 0.0 7 01:03.430
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
گل آی سل خسرو میرزاعلی و حکیم اونق بهروز ایری 1000 0.0 5 01:04.340
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
سیندا مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی 1000 0.0 4 01:03.470
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
آزبست احمدپوری و میکائیل میرزاعلی بهروز ایری 1600 52.0 2 01:40.940
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
آناهیتا علی صفری باهوش نوری قورچایی 1500 0.0 3 01:38.430
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
دریای نور دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد 1500 0.0 4 01:50.500
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
شیکاگو فرزاد کاسبی مهدی نوایی 1600 0.0 4 01:44.992
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
آی آرا مرحوم حبیب ایشان خان محمد چپرلی 1600 50.0 6 01:44.630
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
اسپینا درسا کردی تاج محمد گوگ نژاد 1500 0.0 9 01:44.880
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
آزبست سلیم میرزاعلی ارازقلی ایری 1600 52.0 3 01:41.660
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
آی گل حاج جبار چوگان احمد ایری 1000 0.0 1 01:01.850
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
بای برد فرهاد آتابای تویلی قربانی 1600 0.0 5 01:45.140
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
پرون مرحوم رحمان نظرخانی سبحان پقه 1000 0.0 5 01:05.120
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
پرنسس اودسان فرزانه و رئوف حاجی زاده حکیم حاجی زاده 1000 0.0 7 01:06.120
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
بیلی2 باشگاه امین باشگاه امین 1600 0.0 2 01:56.790
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
گیومات جمشید نادرزاده حسن محمد قلرعطا 1600 0.0 9 01:51.840
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
ال کلاسیکو حاج طواق قلی ایزدی مجید ایری 1000 0.0 4 01:04.700
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
شاه سون هانیه زنده دل مهدی نوایی 1500 0.0 6 01:58.230
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
آرشاوین کمال سودمند آنه محمد حاجی زاده 1600 54.0 3 01:43.120
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
دلشادگل آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی 1600 0.0 7 01:45.220
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
کرفه حلیم بردی پقه رضا تیرغم 1600 0.0 3 01:45.690
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
تمنا غزل خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد 1500 0.0 7 01:54.740
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
آلرمن محمد رضاجوان عبدالغفور گلی 1550 0.0 6 01:41.520
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
کراندو حاج سلیمان آرخی سلیمان آرخی 1550 52.0 7 01:39.460
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
رعد3 آرش و آرمان قربانی تویلی قربانی 1000 0.0 7 01:04.380
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
وینسکی شادروان حسین افشاری تویلی قربانی 1000 0.0 4 01:06.060
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
فایراستار سیدعماد وعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی 1000 50.0 4 01:00.410
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
کاندولیزا نوید نادیا زیتونلی احمد قلی قربانی 1000 52.0 7 01:04.010
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
آسیا ون بوی اسماعیل باستان وجواد ملک پور تویلی قربانی 1000 0.0 1 01:02.110
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
نورسل فرزادومجید آتابای تویلی قربانی 1000 0.0 8 01:05.220
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
بای برد فرهاد آتابای تویلی قربانی 1000 0.0 4 01:02.100
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
آترینه سلیمان آوری تویلی قربانی 1000 0.0 2 01:03.080
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
دازآرزو علیرضا پقه الیاس زارعی کسلخه 1000 0.0
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/13
ساراناطلایی حاج آقا آقازاده تویلی قربانی 1000 52.0 5 01:02.280
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/13
آسیا ون بوی اسماعیل باستان وجواد ملک پور تویلی قربانی 1000 0.0 1 01:02.460
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
کراندو حاج سلیمان آرخی سلیمان آرخی 1000 0.0 1 01:00.830
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
مینیاتور حاج عبدالمجید مهرانی عبدالمجید مهرانی 1000 0.0 4 01:03.030
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
رعد3 آرش و آرمان قربانی تویلی قربانی 1000 0.0 9 01:05.080
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
گری ناز حاج شاهین تراج مجید خوجملی 1000 0.0 9 01:06.320