مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
فری ناز امین ومحمد عطاگزلی آق اویلی علایی قوجق 1000 0.0 5 01:02.620
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/06
لیان کای فرزانه و رئوف حاجی زاده حکیم حاجی زاده 1000 0.0 2 01:06.010
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
امپراطور صحرا علی محمد قره دولاق حاجی محمد نوایی 1700 54.0 5 01:45.830
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
شاراپووا هاشم کوچکی حاجی محمد نوایی 1500 0.0 10 01:40.980
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/09
خواری امید بدراقی محمدشریف تاتاری 1000 0.0 10 01:05.240
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/09
شیر یلقی حاج غفور شریفی ومهندس ارازلی یعقوب کارساز 1000 0.0 5 01:04.310
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/09
دازسلما حاجی ارازعلی پقه یوسف گوگ نژاد 1000 0.0 12 01:10.740
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/08
چلسی سرکارخانم امجدی حاجی محمد نوایی 1000 52.0 9 01:04.760
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/08
دلار مهندس تاج محمد ابراهیمی حاجی محمد نوایی 1000 0.0 9 01:06.540
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
چلسی سرکارخانم امجدی حاجی محمد نوایی 1000 0.0 1 01:01.520
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
ماکان کاکی عبدالغفور آرتا عبدالغفور آرتا 1000 0.0 10 01:06.340
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
امپراطور صحرا علی محمد قره دولاق حاجی محمد نوایی 1600 54.0 5 01:42.530
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
خوشدل 2 شهرام گلی یعقوب زارعی کسلخه 1500 0.0 3 01:40.110
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
امپراطور صحرا علی محمد قره دولاق حاجی محمد نوایی 1550 56.0 8 01:39.750
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
اسپینا درسا کردی تاج محمد گوگ نژاد 1000 0.0 7 01:04.210
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
دلار بهمن قره دولاق حاجی محمد نوایی 1000 0.0 4 01:03.570
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
واناکا حاج شاهین تراج احمد قلی قربانی 1000 0.0 5 01:02.150
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
گلیز حاج طواق قلی ایزدی مجید ایری 1000 0.0 6 01:03.400
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
دازگل آق اویلی رادنیا نورمحمد اونق 1000 0.0 3 01:02.350