مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
نیکان نورگلدی پرویز نورگلدی پرویز 1000 0.0 11 01:05.940
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
یوا امید بدراقی محمدشریف تاتاری 1000 0.0 3 01:02.930
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
پرنده باد ریحانه مقدسی غفور سیدی 1000 0.0 1 01:15.100
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/06
کوبیلای بهرام شاهد اراز زارعی کسلخه 1000 0.0
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/06
بلیندا حاج نورمحمد سیدی قوجق غفور سیدی 1000 0.0 4 01:03.490
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/06
شیر یلقی حاج غفور شریفی ومهندس ارازلی یعقوب کارساز 1000 0.0 6 01:06.800
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/06
پگاه پرهام و پانته آ یمین عبیدالله سخاوت 1000 0.0 1 01:12.950
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/30
کراندو حاج سلیمان آرخی سلیمان آرخی 1700 52.0 7 01:46.930
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/30
بشیکا اسماعیل حبیب لی آنه بای خوجملی 1550 0.0 5 01:56.800
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
راکی ناز مادی شمس قره جه یوسف کلته 1700 0.0 7 01:49.550
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
اسپینا مهرداد ومیلاد خوجملی اسکندر خوجملی 1550 0.0 5 01:42.670
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
گری ناز ملااحمد تراج ملا احمد تراج 1000 0.0 2 01:03.630
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
گل جهان سید عقیل سا دات حسینی ملا احمد تراج 1700 0.0 6 02:01.420
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
پرنسس پرهام و پانته آ یمین عبیدالله سخاوت 1700 0.0 7
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
لردناز اسماعیل فدائی پور و پرویز ایگدری علی خوجملی 1500 0.0 2 01:36.300
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
کوبیلای بهرام شاهد بهرام شاهد 1700 0.0 4 01:56.000
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
ساحره امانقلی و مرحوم تاج قلی یکدست بهروز ایری 1000 0.0 9 01:06.460
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
تامارا سیروس و سپهر رحیمی تاج محمد گوگ نژاد 1000 0.0 5 01:13.620
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
آلباتراس قربان حاجی کلته رضا تیرغم 1000 0.0 9 01:04.960
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
گوهر ساعده ومائده قلرعطا عبدالحمید قلرعطا 1000 0.0 5 01:02.240
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
آی مایام بهمن ایلی پور الیاس زارعی کسلخه 1000 0.0 7 01:03.000
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
آرمیتی شاه دردی بابایی علی خوجملی 1000 0.0 9 01:04.950
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
زندگی سیدمرتضی حجازی نورمحمد کوچک نژاد 1600 0.0 6 01:46.020
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
زدایکس 14 امیر جنگی شهرام خوجملی 1000 0.0 6 01:05.930
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
کمین ثریا فرهمند مسعود پورمانیان 1000 0.0 4 01:06.110
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
گل جهان سید عقیل سا دات حسینی ملا احمد تراج 1600 52.0 3
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
شارک دنسر امیررضا ا... دادی تویلی قربانی 1600 50.0 1 01:40.300
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
رعد3 آرش و آرمان قربانی تویلی قربانی 1500 0.0 3 01:39.200
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
شین تیا حاجی داده قره ئی عید قلی قربانی 1000 0.0 5 01:02.500
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
آی مایام بهمن ایلی پور الیاس زارعی کسلخه 1600 0.0 9 01:52.960
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
شاپرک آنه محمد کمی طواق بردی خوجه پور 1000 0.0 3 01:04.540
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
سایرا آخوندخالدی آخوند خالدی 1500 0.0 5 01:40.550
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
مائده اسماعیل خوجملی شهرام خوجملی 1000 0.0 7 01:06.920
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
بشیکا اسماعیل حبیب لی آنه بای خوجملی 1500 0.0 1 01:53.610
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
سان سان سید مجتبی نبوی مرتضی ناظری 1600 0.0 2 01:43.820
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
تپش شیرمحمد تقانپور جمال آموت 1600 0.0 10 01:50.760
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
آرمیتی شاه دردی بابایی علی خوجملی 1500 0.0 10 01:43.930
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
دلشادگل آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی 1550 0.0 3 01:39.370
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
کاندولیزا نوید نادیا زیتونلی احمد قلی قربانی 1550 50.0 6 01:39.430
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
لیدی پوئت باشگاه سوارکاری عقیق آق اویلی بشگرد 1000 50.0 8 01:02.440
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
زندگی سیدمرتضی حجازی نورمحمد کوچک نژاد 1000 0.0 1 01:01.170
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
دازآرزو محمد پقه الیاس زارعی کسلخه 1000 0.0 9 01:08.030
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
شبنم حاجی ماقل ساعی یعقوب چپرلی 1550 0.0 4 01:40.970
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
نازفر سارینا مجمع امیر جعفرپور 1000 0.0 6 01:03.920
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
تیارا فرناز خراسانی جمال آموت 1000 0.0 1 01:04.180
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
بشیکا اسماعیل حبیب لی آنه بای خوجملی 1000 0.0 3 01:12.270
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
کراندو حاج سلیمان آرخی سلیمان آرخی 1000 52.0 2 01:00.100
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
رون تون هورس رامین طهماسبی عبدالخالق ایری 1000 0.0 8 01:02.540
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
فری ناز سعدی قربان عطاگزلی آق اویلی علایی قوجق 1000 0.0 11
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
تپش امیر قرنجیک جمال آموت 1000 0.0 12 01:05.360
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
لیان کای فرزانه و رئوف حاجی زاده حکیم حاجی زاده 1000 0.0 2 01:02.780
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
انعکاس یاشار مارامایی یاشار مارامایی 1000 0.0 10 01:05.050
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
بشیکا ناصر پقه آنه بای خوجملی 1000 0.0 2
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/13
آزبست سلیم میرزاعلی ارازقلی ایری 1000 52.0 5 01:01.880
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/13
تیارا فرناز خراسانی جمال آموت 1000 0.0 6 01:06.370
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/13
شعله ور حاج حمید عاشورمحمدی مجید خوجملی 1000 0.0 9 01:12.580
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/13
امپراطوردهش مرحوم قربان گلدی واوراز دهش یوسف دهش 1000 0.0 6 01:10.280
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
همای قوش حمید تیرغم حمید تیرغم 1000 0.0 8 01:03.400
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
ماه پسر الیاس ایری سبحان پقه 1000 0.0 10 01:05.810
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
گل تای مرحوم حاجی تقی ترکمنی بهشاد ترکمنی 1000 0.0 6 01:13.330