مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
دلشادگل آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی 1650 0.0 7 01:46.320
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
بادلی قدم جلال و جمشید نفس پور تاج محمد گوگ نژاد 1500 0.0 1 01:35.960
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
شین تیا حاج قیوم عظیمی عید قلی قربانی 1000 0.0 2 01:04.160
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
ناز آباد پهلوان عظیم تراج رجب قلیچ گوگ نژاد 1650 54.0
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1390/05/06
اسپی دژ حاج مهدی جرجانی امید ایری 1650 0.0 4 01:45.620
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1390/05/06
ویتالیا محمد بردی کمی آشجان قزل 1650 0.0 3 01:46.910
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1390/05/06
ویولت زنده یاد حاج اسماعیل مختوم نژاد مجید خوجملی 1650 0.0 5 01:52.560
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1390/05/06
آی گل حاج جبار چوگان بهروز ایری 1500 0.0 6 01:42.610
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1390/05/06
شاراپووا ناصر کوچکی احمد شیخ دوجی 1000 0.0 6 01:03.670
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1390/05/06
سرکش حسن رحیمی خلیل خوجملی 1650 0.0 7 02:03.110
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
ویولت زنده یاد حاج اسماعیل مختوم نژاد مجید خوجملی 1550 0.0 2 01:42.688
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
سیلورسین حاج نورمحمد طعنه اراز زارعی کسلخه 1550 53.0 2 01:36.410
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
رمینگ تون مگنوم داریوش حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی 1550 0.0 2 01:38.640
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
بادلی قدم جلال و جمشید نفس پور تاج محمد گوگ نژاد 1500 0.0 2 01:37.540
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
شاراپووا ناصر کوچکی احمد شیخ دوجی 1000 0.0 4 01:03.580
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
بالستیک الهام و الناز افشنگ حکیم حاجی زاده 1500 0.0 7 01:37.890
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
بادلی قدم صمدوعبدالحی عطایی تاج محمد گوگ نژاد 1000 0.0 2 01:01.490
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
باروت یاسین زارعی و علی آقایی الیاس زارعی کسلخه 1500 0.0 4 01:49.930
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/17
سیلورسین گلدی هیوه چی اراز زارعی کسلخه 1000 50.0 2 00:58.342
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/17
دوسلدروف حمید تاشا مهدی نوایی 1000 0.0 2 01:01.930
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/17
جوکی محمدرضا فلاح حاجی محمد نوایی 1000 0.0 8 01:07.690
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/17
زیگورات علی و پویا گل چشمه نظرمحمد گوگ نژاد 1000 0.0 7 01:20.090
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
ویولت زنده یاد حاج اسماعیل مختوم نژاد مجید خوجملی 1000 0.0 3 01:03.810
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
عقاب مهر دکتر نظری مهر عبدالقیوم اونق 1000 0.0 2 01:00.500
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
گلیز قربان محمد ایزدی حاج امان تیرغم 1000 0.0 8 01:02.680
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
آسیاگلدن بوی مرحوم حاج رجب محمد باستان عبدالخالق ایری 1000 0.0 6 01:03.100
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
آسیا ون بوی عبداله یلقی و اسماعیل باستان عبدالخالق ایری 1000 0.0 5 01:03.960
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
آیلو یموق هادی علیدادیان نظرمحمد گوگ نژاد 1000 0.0 8 01:12.790
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1390/04/10
کینگ طلا عبداله بابایی یعقوب کارساز 1000 52.0 6 01:01.750
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1390/04/10
ابیورد غلامرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 0.0 2 01:00.920
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1390/04/10
کراندو حاج سلیمان آرخی غفور خوجملی 1000 0.0 5 01:00.890
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1390/04/10
فایری آگوگ عطاجان اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر 1000 0.0 8 01:02.790
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1390/04/10
بالستیک رضا ورئوف حاجی زاده حکیم حاجی زاده 1000 0.0 2 01:02.010