مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
سهند110 عبدالقادر رجال عبیداله رجال 1700 52.0 9 02:02.320
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
سهند110 عبدالقادر رجال عبیداله رجال 1000 53.0