مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
اورلیا داود پقه مهربان ایری 1600 50.0 9 01:50.840
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
آن دوای محمد هادی آق جبارصالح پور 1200 50.0 4 01:18.460
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
لیانا حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ 1000 50.0 6 01:05.970
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
صفاهورس پیرمحمد قلی پور پیرمحمد قلی پور 1000 52.0 3 01:05.980
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
قابوس رقیه کمالی عبدالناصر رجال 1000 53.0 8 01:11.810
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
بتمن بهداد ایلی پور و کمال عمرخانی جمشید جرجانی 1550 53.0 6 01:52.100
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
ریوسیلوا تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور 1000 51.0 6 01:02.080