مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
سماگل سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا 2200 0.0 9 02:34.780
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
تیزسکرت هورس ایران کورش بابازاده 2200 54.0 5 02:25.550
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
کاماندر مهندس کاظمی امید جرجانی 2200 0.0 1 02:23.640
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
جاوید داز مرحوم حاج صفر نظری ارازقلی ایری 1700 0.0 4 01:49.940
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
تاکسه وی هورس ایران کورش بابازاده 2200 52.0 1 02:21.410
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
دازیران شفیق وجبار پقه جمشید جرجانی 2200 0.0 1 02:27.180
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
میکاسیو حاجی گوکی امانپور آنه گلدی اونق 1000 0.0 6 01:04.590
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
فرازصبا دکتربای عنایت اله قول لرعطا 1600 0.0 5 01:47.180
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
سکرتریات محمد عارف بواس عبدالرحمان مختومی 1000 0.0 4 01:01.420
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
گل مرام حاج عاشورمحمد سیدی امید جرجانی 1600 0.0 4 01:48.510
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
تاکسه وی هورس ایران کورش بابازاده 1600 54.0 1 01:43.370
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
دازیران محمد شریف رئوفی جمشید جرجانی 1000 0.0 6 01:02.600
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
سانی گرل جوادکربلایی عنایت اله قول لرعطا 1000 0.0 7 01:04.240
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
غنچه مرد لخی عاشورلخی 1000 0.0 7 01:01.270
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
مهرداد خان عرفان کوچولو شکوری عبدالکریم خادمی کرد 1000 0.0 7 01:02.370
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
توفنده عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی 1000 52.0 6 01:00.290
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
کاماندر مهندس کاظمی امید جرجانی 1000 0.0 5 01:00.700
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
دلبرناز محسن حسن قاسمی الیاس زارعی کسلخه 1000 0.0 7 01:02.000
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
سماگل سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا 1000 0.0 2 01:01.010
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
هپی فیل یوسف اسکندرلی یوسف اسکندرلی 1000 0.0 6 01:01.290
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/10
بلک هورس2 عطا سردست حاجی محمد نوایی 1000 0.0 4 01:02.000
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
کاماندر مهندس کاظمی امید جرجانی 1600 0.0 2 01:43.800
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
الناز2 حاجی خالد تاجی زاده عنایت اله قول لرعطا 1000 0.0
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
پدیده مهندس ضیایی پرورش اسب یاسین یاسر 1600 0.0 3 02:01.080
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
فرازصبا دکتربای عنایت اله قول لرعطا 1600 56.0 5 01:44.960
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
قلیچ خان نور محمد کر نصرت ا... خوجملی 1600 0.0 3 01:46.400
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
خان ایمر حاج محمد اسکندری یوسف گوگ نژاد 1600 0.0 2 01:58.900
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/02
آهو حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی 1600 0.0 3 01:45.900
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/02
الناز2 گلشاد صفری ینقاق عنایت اله قول لرعطا 1600 0.0 9 01:54.920
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
فرازصبا مرحوم هوشنگ آقازاده امیری عنایت اله قول لرعطا 1550 0.0 1 01:42.250
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
ساورسول1 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عنایت اله قول لرعطا 1550 0.0 10 01:50.910
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
سانی گرل جوادکربلایی عنایت اله قول لرعطا 1000 0.0 5 01:03.860
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
تیش تر عسل افتخاری نژاد شهرام روان 1550 55.0 4 01:39.720
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
اورتینا پرویز کر عبدالمجید کم 1000 51.0 2 00:58.510
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
فرازصبا مرحوم هوشنگ آقازاده امیری عنایت اله قول لرعطا 1000 0.0 5 01:01.310
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
سانی گرل جوادکربلایی عنایت اله قول لرعطا 1000 0.0 7 01:04.600
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
رسپکت بوی دکتر اسماعیل زاده امیر جعفرپور 1000 0.0 5 01:00.670
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
نورسل فرهاد آتابای فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 0.0 9 01:01.540
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
ریور آیدین کلامی حاجی محمد نوایی 1000 54.0 8 01:01.250
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
لین سیاتور فریدون شیرمحمدلی احمد شیخ دوجی 1000 0.0 9 01:03.600
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
تکتوم کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی 1000 0.0 8 01:01.940
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
لردآث کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی 1000 0.0 3 01:00.110
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
الناز2 گلشاد صفری ینقاق عنایت اله قول لرعطا 1000 0.0 4 01:04.290
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
پتیو پایدار کوزه لی ارازقلی ایری 1550 57.0 2 01:38.490
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
هانهل فاتح خداوردیان محمد بزمونه 1000 0.0 6 01:03.380
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
اسکورپیون آیدین موحد عید قلی قربانی 1000 0.0 9 01:05.590
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
اچ-کی-سون پایدار کوزه لی ارازقلی ایری 1000 53.0 2 00:58.490
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
رون تون هورس رامین طهماسبی سلیمان توسلی توماچ 1500 0.0 7 01:38.610
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
الناز2 عطاقلیچ تاجی زاده عنایت اله قول لرعطا 1500 0.0 3 01:44.850
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
پتیو پایدار کوزه لی ارازقلی ایری 1000 57.0 2 00:58.190
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
فرازصبا دکتربای عنایت اله قول لرعطا 1500 0.0 4 01:40.250
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
هپی فیل خیاطی لارج یوسف اسکندرلی 1500 0.0 4 01:45.490
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
ساورسول1 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عنایت اله قول لرعطا 1500 0.0 5 01:45.810
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
پیکوسنس حاج ستارچوری ارازقلی ایری 1000 52.0 4 00:59.790
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
درنا سرتیپ بایندری سعدی سعدشیخی 1000 0.0 6 01:13.760
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
لردآث کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی 1000 0.0 2 00:59.550
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
ساورسول1 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عنایت اله قول لرعطا 1000 0.0 10 01:03.090
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
ناز چکاوک نازمحمد وبهمن صادقی سید قربان دردی تیرغم 1000 0.0 9 01:01.490
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
سانی گرل جوادکربلایی عنایت اله قول لرعطا 1000 0.0 5 01:04.030
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
سماگل سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا 1000 0.0 4 01:01.850
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
آرامه سلیم ظفریان قربان دردی تیرغم 1000 0.0 3 01:01.720
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
امرسای کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی 1000 53.0 1 01:00.600
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
هیلدا عبدالله غراوی عبدالله غراوی 1000 0.0 3 01:02.980
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
بلک هورس2 عطا سردست اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 6 01:05.100
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
ریس وینر حاج بیرام محمد کوچکی جمال آموت 1000 0.0 9 01:11.620
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
لردآث کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی 1000 0.0 1 01:02.700
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
سایمون حاجی یول گلدی بابایی ابراهیم بدویزاده 1000 0.0 9 01:13.540
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
گلالک امین جاهد کسه عوض خوجملی 1000 0.0 9 01:17.230