مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
اهورا امیر کاشانی آنه محمد حاجی زاده 1000 0.0
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
اچ-کی-سون پایدار کوزه لی ارازقلی ایری 1600 52.0 2 01:41.590
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
قهرمان2 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1600 55.0 1 01:43.530
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
یاکوزا محمد حسین لک نوری قورچایی 1600 0.0 1 01:45.670
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
امپراطور صحرا علی محمد قره دولاق محمد شریف تاتاری 1600 0.0 2 01:46.000
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
بادبر حاج قمان کردی عبدالقیوم اونق 1600 0.0 3 01:48.960
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
بایداق علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1600 0.0 1 01:57.750
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/02
کیابو علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1600 0.0 2 01:45.330
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/02
هپی فیل یوسف اسکندرلی یوسف اسکندرلی 1600 0.0 2 01:48.540
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/02
اولت نگاررضایی عبدالرحیم چپرلی 1000 0.0 2 01:02.030
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/02
اسکوت عبدالعزیز کلته عبدالمجید کم 1000 0.0 8 01:08.230
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/02
هانتر سید حامدحسینی تاج محمد توفیقی نژاد 1000 0.0 4 01:05.420
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/02
آی ایندی وکیل هلاکو نادر علایی قوجق 1600 53.0 3 01:59.590
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
اورتگا گل محمد حاجی زاده گل محمد حاجی زاده 1550 0.0 4 01:43.230
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
آریس سهیل افشاری حمید روشنی 1000 0.0 3 01:02.520
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
صبا پرورش اسب یاسین یاسر پرورش اسب یاسین یاسر 1550 0.0 6 02:10.550
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
رگال اکزاکتیو کمال قربانی رحیم بردی مهرانی 1550 56.0 2 01:39.560
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
ریوکالکشن حاج حمید رادان رشید ایری 1000 57.0 5 00:59.790
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
اسپانول گل محمد قاری کر محمد بزمونه 1000 0.0 1 01:01.250
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
آی سا حاج گراد دوجی آنه قربان اونق 1000 0.0 7 01:02.990
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
توران مهندس ضیایی پرورش اسب یاسین یاسر 1550 0.0 2 02:00.440
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
آی بیکو مرحوم عبدی ملا بابایی منصور صالح پور 1550 0.0 3 01:43.468
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
قهرمان2 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1000 0.0 3 01:00.950
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
ماهفر خانم خراسانی کمال جمشیدی 1000 0.0 2 01:00.980
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
گلیز قربان محمد ایزدی حاج امان تیرغم 1000 0.0 1 01:01.640
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
غبار قباد فتاحی عبدالخالق ایری 1000 0.0 2 01:08.710
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
گل سروین امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی 1500 58.0 1 01:35.740
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
مهسا محمدصفا کلته عبیدالله سخاوت 1000 0.0 5 01:01.180
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
ریو استالیون اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی عثمان ایری 1000 60.0 1 00:59.400
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
چلسی حاجی دوجی آنه قربان اونق 1000 0.0 2 01:01.000
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
بادبر مصطفی کر عبدالقیوم اونق 1000 0.0 3 01:03.890
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
دلاور وحید اسماعیلی اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 5 01:02.160
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
شیتیل عبدجان شیرمحمدلی عظیم بردی کم 1000 0.0 5 01:01.560
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
بیونسه هورس ایران کورش بابازاده 1000 0.0 2 01:00.020
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
بایداق علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1000 0.0 1 01:08.790
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
کیابو علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1550 0.0 4 01:41.900
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
قیصر یاسرملاح محمد شریف تاتاری 1550 0.0 12 01:50.770
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
امپراطور صحرا علی محمد قره دولاق محمد شریف تاتاری 1000 0.0 1 01:01.050
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
راکی ناز مادی شمس قره جه آنه قربان اونق 1000 0.0 4 01:04.540
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
الک ریتوس نجیب الله طعنه نورمحمد کوچک نژاد 1000 52.0 6 00:59.490
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
قلیچ خان نور محمد کر نصرت ا... خوجملی 1500 0.0 1 01:38.080
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
قهرمان2 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1500 0.0 1 01:36.900
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
آی سا حاج گراد دوجی آنه قربان اونق 1000 0.0 2 01:02.580
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
یاکوزا محمد حسین لک نوری قورچایی 1500 0.0 5 01:40.360
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
پایونر ساعد توکلی جمشید روشنی 1500 0.0
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
پانیل مرحوم حاج کاکا بابا نیازی علی خوجملی 1000 0.0 3 01:00.740
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
اولت نگاررضایی عبدالرحیم چپرلی 1000 0.0 4 01:02.520
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
خوش سقر بارانی محمد بارانی رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 0.0 8 01:14.870
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
ساتین اسلیپرز هورس ایران کورش بابازاده 1000 53.0 1 00:57.400
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
آگوستین رضا عباسی عبدالرحیم چپرلی 1500 54.0 3 01:39.750
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
تی بک حاجی محمد آتابای ابراهیم بدویزاده 1000 0.0 8 01:08.710
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
قهرمان2 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1500 0.0 1 01:37.920
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
فرپیش ابراهیم ارمشی نوریقدی یلقی 1500 0.0 7 01:47.700
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
بست بست مجید پورقاز طواق بردی خوجه پور 1500 0.0
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
آی بیکو مرحوم عبدی ملا بابایی منصور صالح پور 1500 0.0 3 01:39.980
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
تیزسکرت هورس ایران کورش بابازاده 1000 54.0 3 00:59.360
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
مشاهیر دکترحاج رضاوعلی پورفخاران نوریقدی یلقی 1000 0.0 2 01:09.290
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
گل سروین امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی 1000 58.0 3 00:57.880
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
دیالوگ یوسف پیشگوئی عبیدالله سخاوت 1000 52.0
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
خوشکل دادجان اونق آشجان قزل 1000 0.0 8 01:01.010
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
ریبا موسی ایگدری بهرام حاجی زاده 1000 0.0 6 01:03.160
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
اولت نگاررضایی عبدالرحیم چپرلی 1000 0.0 3 01:01.610
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
کینگ طلا اسحاق بابایی مجید خوجملی 1000 0.0 11 01:03.660
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
خوش سقر بارانی ندا بارانی رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 0.0 3 01:11.560
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
کیابو علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1000 56.0 3 01:00.350
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
اسپشیال ویو نجمه زرجو عبدالرحیم چپرلی 1000 0.0 1 00:59.690
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
سیگل سلیم وسلمان ناظری آنه محمد حاجی زاده 1000 0.0 2 01:00.800
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
قهرمان2 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1000 0.0 4 01:01.080
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
سوج ولف هورس ایران کورش بابازاده 1000 0.0 2 01:00.010
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
دلبرناز حاجی قاریقدی حسن قاسمی سلیمان توسلی توماچ 1000 0.0 6 01:04.020
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
آی مایام بهمن توماچ بهمن توماج 1000 0.0 4 01:04.160
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
هت تریک ابراهیم ارمشی نوریقدی یلقی 1000 0.0 6 01:05.670
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
خوش سقر بارانی ندا بارانی رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 0.0 2 01:15.710
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
آرامه سلیم ظفریان قربان دردی تیرغم 1000 0.0 6 01:03.460
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
کینگ طلا اسحاق بابایی مجید خوجملی 1000 0.0 3 01:02.250
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
هدیه نعمت الله حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی 1000 0.0 6 01:03.110
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
اولت نگاررضایی عبدالرحیم چپرلی 1000 0.0 5 01:03.680
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
رمینگ تون مگنوم داریوش حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی 1000 0.0 1 01:00.640
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
اتابک صادق ثنایی سبحان بردی حاجی قوجق 1000 0.0