مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
بلک هورس2 حاجی کاکا رهبر آرش ایری 1000 0.0 9 01:03.090
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
بی نشان مرحوم عطا گلدی رجال بهرام خانقلی زاده قزل 1000 0.0 7 01:02.430
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
آرامه مرحوم خوجه شرقی علی خوجملی 1000 0.0 6 01:00.950