چابکسوار عبداله قولرعطا
646
53
43
75
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
مرکوری از 26 تا 72 مرحوم حاجی رجب سرداری سرداری 1700 0.0 6 / 6 01:50.510 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
پراخت هندیکاپ پرورش اسب یاسین یاسر ادریس قلیچی 2200 52.0 6 / 6 02:50.630 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
ولگا از 20 تا 78 لطیف یلمه امید جرجانی 2200 0.0 5 / 10 02:26.110 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
سیم سون از 4 تا 70 ثریا فرهمند کاکا سارلی 1700 0.0 2 / 5 01:49.310 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
آی ایندی هندیکاپ وکیل هلاکو وکیل هلاکو 1700 50.0 1 / 6 02:03.890 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
سکویا هندیکاپ حاج ارازقلی شوروی نورمحمد کوچک نژاد 1500 53.0 6 / 6 01:41.850 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
عقیق خان از 8 تا 52 باشگاه سوارکاری عقیق یازلی اونق 1500 0.0 5 / 7 01:44.320 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
ریو از 2 تا 40 مصطفی ترابی مصطفی ترابی 1500 0.0 6 / 6 02:01.430 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
آی بیکو از 16 تا 100 حاج عبدالخلیل بابایی عبدالحمید قلرعطا 1500 0.0 5 / 8 01:45.020 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
سیووا از 10 تا 108 سید محمد حافظی یازلی اونق 1000 0.0 8 / 9 01:05.220 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
درویش خان هندیکاپ سبحان آقجلی آق اویلی علایی قوجق 1500 55.0 2 / 6 01:51.060 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
زال بختیاری از 0 تا 104 کارخانه شیر قلعه تل مرتضی نجات 1500 0.0 4 / 8 01:54.180 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
زبل خان از 8 تا 58 ثریا فرهمند کریم سارلی 1000 0.0 1 / 7 00:59.220 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
آهو ناز از 0 تا 26 عبدالحلیم آق آق اویلی علایی قوجق 1000 0.0 3 / 10 01:08.350 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
مایه اسکندر هندیکاپ حاجی محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد 1500 56.0 4 / 7 01:54.780 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
ناندینا از 46 تا 96 حاجی نورگلدی پساوند عثمان پساوند 1550 0.0 8 / 11 01:47.840 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
میترا از 20 تا 248 نعمت و رحمت طعنه اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 5 / 10 01:02.690 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
جی جی بن از 10 تا 108 عاشور لخی عاشورلخی 1000 0.0 8 / 10 01:04.270 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
آهو ناز از 0 تا 30 عبدالحلیم آق آق اویلی علایی قوجق 1000 0.0 2 / 12 01:13.720 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
هت تریک از 0 تا 40 یوسف دریایی نوریقدی یلقی 1000 0.0 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
سیم سون از 0 تا 58 ثریا فرهمند کاکا سارلی 1500 0.0 3 / 7 01:44.120 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
آلرمن از 8 تا 44 فیروز قرنجیک آشجان قزل 1000 0.0 6 / 12 01:04.820 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
آی ایندی از 8 تا 50 وکیل هلاکو وکیل هلاکو 1000 0.0 4 / 9 01:09.240 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
ناز چکاوک از 2 تا 70 نازمحمد وبهمن صادقی سید قربان دردی تیرغم 1000 0.0 10 / 12 01:06.510 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
ترکمن گزل2 از 0 تا 44 حمید تیرغم قربان دردی تیرغم 1000 0.0 8 / 11 01:05.960 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
یاقوت هندیکاپ داخلی حاج جعفر قویدل مسعود قویدل 1000 51.0 7 / 9 01:02.370 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
فراری از 0 تا 18 قربان الهی حمید توماچ 1000 0.0 3 / 5 01:01.890 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
شیده پایدار از 0 تا 12 حسین پایدار محمد حاجی زاده - جینگلو 1000 0.0 6 / 7 01:12.890 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
مرکوری از 30 تا 248 مرحوم حاجی رجب سرداری سرداری 1550 0.0 1 / 8 01:42.710 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
ترکمن ایلی مبتدی نبرده هیئت سوارکاری بیدگل رضا کریمی 1000 0.0 12 / 12 01:17.880 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
غنچه از 16 تا 40 مرد لخی عاشورلخی 1600 0.0 7 / 10 01:50.770 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
همای قوش از 6 تا 42 احمد جرجانی ناز محمد قره داشلی 1550 0.0 3 / 11 01:47.890 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
درویش خان هندیکاپ سبحان آقجلی آق اویلی علایی قوجق 1000 54.0 3 / 6 01:06.190 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
مونا از 8 تا 28 تاج محمد آخوند مهرانی نوریقدی یلقی 1550 0.0 7 / 9 01:49.270 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
بریسس تل از 0 تا 48 دردی سعید آق بهرام رجال 1000 0.0 7 / 10 01:05.110 -