مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
کاماندر مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی 1700 0.0 4 01:49.210
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
کاکامامبو دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده 1700 0.0 8 01:50.120
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
گل جهان سازمان بورس اوراق بهادار رجب قلیچ گوگ نژاد 2200 50.0 3 02:44.280
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
یتیمچه ثریا فرهمند کریم سارلی 1700 0.0 4 01:53.280
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
آث حامدورسول تراج ارازقلی ایری 1500 0.0 4 01:40.300
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
آی تک سامیه ساناز نهاد حاجی محمد نوایی 1000 0.0 4 01:01.880
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
یاکوزا حاجی یول گلدی بابایی محمدشریف تاتاری 1500 0.0 4 01:42.790
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
قهرمان2 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1500 0.0 7 01:45.220
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
سماگل سماگل وصحراگل ایگدری بایرام دردی سلاقی 1500 0.0 6 01:50.360
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
لیوزا ثمانه خراسانی کمال جمشیدی 1000 51.0 5 01:01.250
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
دازمهین یعقوب فامیلی دوگونچی سبحان پقه 1000 0.0 7 01:04.810
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
گل جهان علیرضا ستاری رجب قلیچ گوگ نژاد 1500 50.0 4 01:54.710
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
مایا حاج آخوند پرویز عبدالمنان پرویز 1500 0.0 6 01:43.490
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
پارمیداز مسعود سلطانیان زاده یازلی اونق 1000 0.0 6 01:00.970
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
ماریا کاکاجان مارامایی ارازقلی ایری 1000 0.0 5 01:00.980
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
سماگل سماگل وصحراگل ایگدری عبدالرحمان مختومی 1000 0.0 6 01:02.870
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
آیناز دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد 1000 0.0 8 01:10.180
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
تیش تر شیرین وعسل افتخار نژاد غفور خوجملی 1000 54.0 6 01:02.780
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
تاج محل باشگاه سوارکاری عقیق کمال جمشیدی 1000 0.0 1 01:01.830
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
کاماندر مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی 1500 0.0 1 01:42.760
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
آتش پا شریفه طریک غفور خوجملی 1500 0.0 7 01:47.390
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
ناز چکاوک نازمحمد وبهمن صادقی سید قربان دردی تیرغم 1500 0.0 9 01:48.740
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
آث حامدورسول تراج ارازقلی ایری 1000 0.0 5 01:00.950
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
آنجلا پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا 1000 50.0 7 01:02.410
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
دل آی دل ابراهیم سیدسلامت ارازقلی ایری 1000 0.0 2 01:04.130
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
یاشار علی ایشان خلیقی سید کاکا قلرعطا 1500 52.0 6 01:58.190
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
غنچه مرد لخی عاشورلخی 1550 0.0 5 01:53.800
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
نارین خسرو دریانی مجید ایری 1550 50.0 2 01:44.150
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
کارسل ابوبکر تراج ارازقلی ایری 1550 0.0 5 01:46.110
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
بالتیکا مهندس پولاد نیازی باشگاه نیازی 1000 0.0 9 01:04.720
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
آرامه دانیال ظفریان ارازقلی ایری 1000 0.0 5 01:03.620
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
دازمهین عبدالله پقه سبحان پقه 1000 0.0 5 01:04.810
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
رخش مختار گوگ نژاد نظرمحمد گوگ نژاد 1000 0.0 12 01:19.490
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
لورسن دنجر محمدرضا شهبازی اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 6 01:03.890
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
ماریا کاکاجان مارامایی ارازقلی ایری 1000 0.0 3 01:04.200
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
دل آی دل احسان سیدسلامت ارازقلی ایری 1000 0.0 10 01:17.030
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
ذوالجناح حاجی ماشاا.. پور سلیمان نفس بردی مختوم نژاد 1550 52.0 6 02:01.740
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
نارین خسرو دریانی مجید ایری 1500 0.0 1 01:41.440
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
جیحون مرحوم صالح صالح پور بایجان قولاق 1500 0.0 2 01:44.010
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
دازیران ارکان ومحمد شریف رئوفی علی خوجملی 1500 0.0 2 01:45.920
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
ماه منظر سعید محمدآلق ارازقلی ایری 1000 0.0 6 01:07.100
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
براق حسن و مهدی اشموئیل مهدی صادقی 1500 0.0 5 02:05.480
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
آث حامدورسول تراج آشجان قزل 1500 0.0 1 01:41.800
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
پیکوسنس حاج ستارچوری کاکا چوری 1500 0.0 7 02:00.760
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
الکام داز امین پقه علی خوجملی 1500 0.0 4 01:46.840
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
رایکا فدک فاطمه حسینی حمید صالح پور 1000 0.0 12 01:20.120
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
کارسل ابوبکر تراج ارازقلی ایری 1000 52.0 4 01:01.730
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
فرزادخان محمد بزمجو-فرزاد آتابای ارازقلی ایری 1000 0.0 2 01:03.570
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
قره گلوله کیوان سرکاری رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 0.0 6 01:12.140
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
آث حامدورسول تراج آشجان قزل 1500 0.0 2 01:44.040
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
پلیس من حاجی رمضان جواهری آنه محمد حاجی زاده 1000 0.0 6 01:03.300
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
نازیلقی حاج محمدعلی خان سقر عبدالرحیم چپرلی 1000 0.0 8 01:06.300
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
آنابلا مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی 1000 0.0 3 01:04.100
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
کارسل ابوبکر تراج بهروز ایری 1000 0.0 2 00:58.940
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
دیهیم اعتمادی عطاجان اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر 1000 0.0 8 01:00.680
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
پراخت پرورش اسب یاسین یاسر ادریس قلیچی 1000 0.0 6 01:09.990
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
هما 1 اسماعیل ایری عبدالرحمن قربانی 1000 0.0 4 01:00.120
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
جردن عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری 1000 0.0 8 01:02.220
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
آرامه دانیال ظفریان ارازقلی ایری 1000 0.0 5 01:00.580
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
سان بوی مصطفی قوانج زاده یعقوب زارعی کسلخه 1000 0.0 10 01:05.160
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
شلیک مصطفی قربانی ارازقلی ایری 1600 0.0 2 01:44.920
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
گلاریوس زنده یاد اسماعیل کریمی حکیم حاجی زاده 1550 0.0 7 01:45.680
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
ریو سکرت حاج قادر اوغانی ابراهیم مهرانی 1000 50.0 5 01:01.290
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
ماریا کاکاجان مارامایی ارازقلی ایری 1000 0.0 1 01:00.840
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
آل حاج گلدی آخوند تراج ارازقلی ایری 1000 0.0 3 01:04.020
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
طوطیا خسرو دریانی مجید ایری 1000 0.0 4 01:01.220
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
گل من بهمن کوسلی آشجان قزل 1000 0.0 1 01:01.440
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
خان سلاق عبدالحی بیک تاج محمد گوگ نژاد 1000 0.0 1 01:09.500
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
نارین خسرو دریانی مجید ایری 1600 50.0 3 01:44.990
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
طوفان 2 سیدشعبان سیدین الیاس زارعی کسلخه 1600 0.0 8 01:51.830
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
الکام قرق مجید قلیچی حکیم بردی اندروا 1550 0.0
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
الینا سهیل و راحله امانی قربان دردی تیرغم 1000 0.0 6 01:05.320
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
مایه اسکندر شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد 1000 52.0 4 01:06.220
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
نازنین خسرو دریانی مجید ایری 1550 52.0 2 01:40.550
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
شلیک مصطفی قربانی ارازقلی ایری 1550 0.0 2 01:42.380
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
لیدی اسکای حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی 1000 0.0 4 01:02.310
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
هپی فیل امان دردی بابایی یوسف اسکندرلی 1000 0.0 10 01:08.330
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
ناز آباد احمد تراچ احمد تراچ 1000 0.0 2 01:09.490
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
توفنده عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی 1550 0.0 5 01:46.020
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
طوفان 2 سیدشعبان سیدین الیاس زارعی کسلخه 1550 0.0 3 01:46.820
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
طوطیا خسرو دریانی مجید ایری 1000 0.0 1 01:01.920
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
دازیران عبدالرحیم و جبار پقه علی خوجملی 1000 0.0 4 01:04.160
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
مایه اسکندر شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد 1000 60.0 1 01:07.550
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
نازنین خسرو دریانی مجید ایری 1000 52.0 3 00:59.160
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
آث حاج گلدی آخوند تراج آشجان قزل 1000 0.0 5 01:02.130
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
نوتریگا خسرو دریانی مجید ایری 1000 56.0 7 01:03.510
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
جردن محبوبه آتابای عبدالخالق ایری 1000 0.0 6 01:03.390
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
ناز آباد احمد تراچ احمد تراچ 1000 0.0 1 01:08.910
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
نارین خسرو دریانی مجید ایری 1000 54.0 2 01:00.320
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
نازنین خسرو دریانی مجید ایری 1000 54.0 1 00:59.530
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
منچستر منصور وبهرام توغدری آنه محمد حاجی زاده 1000 0.0 6 01:03.200
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
طوطیا خسرو دریانی مجید ایری 1000 50.0 3 01:03.920
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
دازمهین سعید و میکائیل پقه سبحان پقه 1000 0.0 5 01:05.490
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
توفنده عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی 1000 0.0 3 01:01.160
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
تیزبال طاهر امیری اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 6 01:03.170
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
ماه ثانی مرحوم خوجه گلدی برهان اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 6 01:02.940
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
آیخان حمید اسماعیلی اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 11 01:15.110
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
توران مهندس ضیایی ادریس قلیچی 1000 0.0 5 01:15.610