چابکسوار احمد پقه
1217
106
129
119
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
کاماندر از 26 تا 72 مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی 1700 0.0 4 / 6 01:49.210 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
کاکامامبو از 16 تا 140 دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده 1700 0.0 8 / 10 01:50.120 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
گل جهان هندیکاپ سازمان بورس اوراق بهادار رجب قلیچ گوگ نژاد 2200 50.0 3 / 6 02:44.280 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
یتیمچه از 4 تا 70 ثریا فرهمند کریم سارلی 1700 0.0 4 / 5 01:53.280 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
آث از 36 تا 78 حامدورسول تراج ارازقلی ایری 1500 0.0 4 / 8 01:40.300 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
آی تک از 8 تا 248 سامیه ساناز نهاد حاجی محمد نوایی 1000 0.0 4 / 11 01:01.880 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
یاکوزا از 8 تا 52 حاجی یول گلدی بابایی محمدشریف تاتاری 1500 0.0 4 / 7 01:42.790 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
قهرمان2 از 16 تا 100 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1500 0.0 7 / 8 01:45.220 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
سماگل از 4 تا 26 سماگل وصحراگل ایگدری بایرام دردی سلاقی 1500 0.0 6 / 7 01:50.360 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
لیوزا هندیکاپ ثمانه خراسانی کمال جمشیدی 1000 51.0 5 / 7 01:01.250 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
دازمهین از 10 تا 108 یعقوب فامیلی دوگونچی سبحان پقه 1000 0.0 7 / 9 01:04.810 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
گل جهان هندیکاپ علیرضا ستاری رجب قلیچ گوگ نژاد 1500 50.0 4 / 6 01:54.710 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
مایا از 24 تا 48 حاج آخوند پرویز عبدالمنان پرویز 1500 0.0 6 / 6 01:43.490 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
پارمیداز از 8 تا 58 مسعود سلطانیان زاده یازلی اونق 1000 0.0 6 / 7 01:00.970 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
ماریا از 10 تا 28 کاکاجان مارامایی ارازقلی ایری 1000 0.0 5 / 10 01:00.980 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
سماگل از 4 تا 32 سماگل وصحراگل ایگدری عبدالرحمان مختومی 1000 0.0 6 / 11 01:02.870 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
آیناز از 0 تا 26 دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد 1000 0.0 8 / 10 01:10.180 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
تیش تر هندیکاپ شیرین وعسل افتخار نژاد غفور خوجملی 1000 54.0 6 / 6 01:02.780 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
تاج محل از 46 تا 54 باشگاه سوارکاری عقیق کمال جمشیدی 1000 0.0 1 / 6 01:01.830 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
کاماندر از 20 تا 70 مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی 1500 0.0 1 / 10 01:42.760 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
آتش پا از 10 تا 140 شریفه طریک غفور خوجملی 1500 0.0 7 / 11 01:47.390 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
ناز چکاوک از 2 تا 28 نازمحمد وبهمن صادقی سید قربان دردی تیرغم 1500 0.0 9 / 9 01:48.740 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
آث از 30 تا 78 حامدورسول تراج ارازقلی ایری 1000 0.0 5 / 8 01:00.950 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
آنجلا هندیکاپ پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا 1000 50.0 7 / 9 01:02.410 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
دل آی دل از 0 تا 44 ابراهیم سیدسلامت ارازقلی ایری 1000 0.0 2 / 8 01:04.130 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
یاشار هندیکاپ علی ایشان خلیقی سید کاکا قلرعطا 1500 52.0 6 / 7 01:58.190 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
غنچه از 16 تا 28 مرد لخی عاشورلخی 1550 0.0 5 / 6 01:53.800 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
نارین هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری 1550 50.0 2 / 8 01:44.150 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
کارسل از 46 تا 96 ابوبکر تراج ارازقلی ایری 1550 0.0 5 / 11 01:46.110 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
بالتیکا از 20 تا 248 مهندس پولاد نیازی باشگاه نیازی 1000 0.0 9 / 10 01:04.720 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
آرامه از 10 تا 108 دانیال ظفریان ارازقلی ایری 1000 0.0 5 / 10 01:03.620 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
دازمهین از 8 تا 42 عبدالله پقه سبحان پقه 1000 0.0 5 / 9 01:04.810 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
رخش از 0 تا 30 مختار گوگ نژاد نظرمحمد گوگ نژاد 1000 0.0 12 / 12 01:19.490 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
لورسن دنجر از 24 تا 54 محمدرضا شهبازی اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 6 / 11 01:03.890 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
ماریا از 8 تا 28 کاکاجان مارامایی ارازقلی ایری 1000 0.0 3 / 11 01:04.200 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
دل آی دل از 0 تا 40 احسان سیدسلامت ارازقلی ایری 1000 0.0 10 / 12 01:17.030 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
ذوالجناح هندیکاپ حاجی ماشاا.. پور سلیمان نفس بردی مختوم نژاد 1550 52.0 6 / 11 02:01.740 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
نارین از 12 تا 36 خسرو دریانی مجید ایری 1500 0.0 1 / 5 01:41.440 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
جیحون از 40 تا 78 مرحوم صالح صالح پور بایجان قولاق 1500 0.0 2 / 7 01:44.010 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
دازیران از 10 تا 140 ارکان ومحمد شریف رئوفی علی خوجملی 1500 0.0 2 / 8 01:45.920 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
ماه منظر از 0 تا 40 سعید محمدآلق ارازقلی ایری 1000 0.0 6 / 9 01:07.100 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
براق از 0 تا 30 حسن و مهدی اشموئیل مهدی صادقی 1500 0.0 5 / 6 02:05.480 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
آث از 24 تا 48 حامدورسول تراج آشجان قزل 1500 0.0 1 / 9 01:41.800 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
پیکوسنس از 0 تا 58 حاج ستارچوری کاکا چوری 1500 0.0 7 / 7 02:00.760 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
الکام داز از 4 تا 38 امین پقه علی خوجملی 1500 0.0 4 / 7 01:46.840 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
رایکا فدک از 0 تا 12 فاطمه حسینی حمید صالح پور 1000 0.0 12 / 12 01:20.120 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
کارسل هندیکاپ ابوبکر تراج ارازقلی ایری 1000 52.0 4 / 5 01:01.730 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
فرزادخان از 8 تا 44 محمد بزمجو-فرزاد آتابای ارازقلی ایری 1000 0.0 2 / 12 01:03.570 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
قره گلوله از 8 تا 50 کیوان سرکاری رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 0.0 6 / 9 01:12.140 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
آث از 24 تا 54 حامدورسول تراج آشجان قزل 1500 0.0 2 / 6 01:44.040 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
پلیس من از 16 تا 32 حاجی رمضان جواهری آنه محمد حاجی زاده 1000 0.0 6 / 10 01:03.300 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
نازیلقی از 2 تا 70 حاج محمدعلی خان سقر عبدالرحیم چپرلی 1000 0.0 8 / 12 01:06.300 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
آنابلا از 0 تا 44 مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی 1000 0.0 3 / 11 01:04.100 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
کارسل از 54 تا 80 ابوبکر تراج بهروز ایری 1000 0.0 2 / 5 00:58.940 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
دیهیم اعتمادی از 38 تا 58 عطاجان اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر 1000 0.0 8 / 9 01:00.680 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
پراخت از 10 تا 30 پرورش اسب یاسین یاسر ادریس قلیچی 1000 0.0 6 / 7 01:09.990 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
هما 1 از 24 تا 78 اسماعیل ایری عبدالرحمن قربانی 1000 0.0 4 / 11 01:00.120 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
جردن از 8 تا 28 عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری 1000 0.0 8 / 10 01:02.220 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
آرامه از 10 تا 62 دانیال ظفریان ارازقلی ایری 1000 0.0 5 / 7 01:00.580 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
سان بوی از 2 تا 38 مصطفی قوانج زاده یعقوب زارعی کسلخه 1000 0.0 10 / 10 01:05.160 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
شلیک از 40 تا 60 مصطفی قربانی ارازقلی ایری 1600 0.0 2 / 7 01:44.920 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
گلاریوس از 10 تا 100 زنده یاد اسماعیل کریمی حکیم حاجی زاده 1550 0.0 7 / 9 01:45.680 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
ریو سکرت هندیکاپ وارداتی حاج قادر اوغانی ابراهیم مهرانی 1000 50.0 5 / 6 01:01.290 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
ماریا از 0 تا 18 کاکاجان مارامایی ارازقلی ایری 1000 0.0 1 / 5 01:00.840 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
آل مبتدی نبرده حاج گلدی آخوند تراج ارازقلی ایری 1000 0.0 3 / 7 01:04.020 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
طوطیا از 8 تا 70 خسرو دریانی مجید ایری 1000 0.0 4 / 5 01:01.220 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
گل من مبتدی نبرده بهمن کوسلی آشجان قزل 1000 0.0 1 / 8 01:01.440 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
خان سلاق مبتدی نبرده عبدالحی بیک تاج محمد گوگ نژاد 1000 0.0 1 / 12 01:09.500 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
نارین هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری 1600 50.0 3 / 6 01:44.990 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
طوفان 2 از 16 تا 40 سیدشعبان سیدین الیاس زارعی کسلخه 1600 0.0 8 / 10 01:51.830 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
الکام قرق از 6 تا 42 مجید قلیچی حکیم بردی اندروا 1550 0.0 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
الینا مبتدی نبرده سهیل و راحله امانی قربان دردی تیرغم 1000 0.0 6 / 7 01:05.320 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
مایه اسکندر هندیکاپ شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد 1000 52.0 4 / 6 01:06.220 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
نازنین هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری 1550 52.0 2 / 6 01:40.550 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
شلیک از 38 تا 96 مصطفی قربانی ارازقلی ایری 1550 0.0 2 / 9 01:42.380 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
لیدی اسکای از 12 تا 38 حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی 1000 0.0 4 / 11 01:02.310 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
هپی فیل از 2 تا 52 امان دردی بابایی یوسف اسکندرلی 1000 0.0 10 / 12 01:08.330 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
ناز آباد از 8 تا 78 احمد تراچ احمد تراچ 1000 0.0 2 / 7 01:09.490 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
توفنده از 24 تا 78 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی 1550 0.0 5 / 8 01:46.020 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
طوفان 2 از 8 تا 28 سیدشعبان سیدین الیاس زارعی کسلخه 1550 0.0 3 / 9 01:46.820 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
طوطیا از 0 تا 36 خسرو دریانی مجید ایری 1000 0.0 1 / 5 01:01.920 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
دازیران از 0 تا 48 عبدالرحیم و جبار پقه علی خوجملی 1000 0.0 4 / 10 01:04.160 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
مایه اسکندر از 14 تا 42 شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد 1000 60.0 1 / 7 01:07.550 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
نازنین هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری 1000 52.0 3 / 5 00:59.160 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
آث از 28 تا 60 حاج گلدی آخوند تراج آشجان قزل 1000 0.0 5 / 7 01:02.130 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
نوتریگا هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری 1000 56.0 7 / 7 01:03.510 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
جردن از 10 تا 28 محبوبه آتابای عبدالخالق ایری 1000 0.0 6 / 8 01:03.390 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
ناز آباد از 2 تا 78 احمد تراچ احمد تراچ 1000 0.0 1 / 9 01:08.910 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
نارین هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری 1000 54.0 2 / 8 01:00.320 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
نازنین هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری 1000 54.0 1 / 5 00:59.530 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
منچستر از 14 تا 78 منصور وبهرام توغدری آنه محمد حاجی زاده 1000 0.0 6 / 8 01:03.200 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
طوطیا هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری 1000 50.0 3 / 6 01:03.920 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
دازمهین از 0 تا 48 سعید و میکائیل پقه سبحان پقه 1000 0.0 5 / 11 01:05.490 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
توفنده 28-40 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی 1000 0.0 3 / 10 01:01.160 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
تیزبال 8-14 طاهر امیری اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 6 / 10 01:03.170 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
ماه ثانی 8-14 مرحوم خوجه گلدی برهان اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 6 / 9 01:02.940 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
آیخان 0 حمید اسماعیلی اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 11 / 11 01:15.110 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
توران 0 مهندس ضیایی ادریس قلیچی 1000 0.0 5 / 9 01:15.610 -