چابکسوار عبدالجبار مختوم نژاد
157
13
10
20
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
تک پیش از 10 تا 22 سوگل افشاری شهرام روان 2200 0.0 8 / 8 02:38.570 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
تک پیش از 10 تا 28 سوگل افشاری شهرام روان 1000 0.0 7 / 10 01:01.470 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
تک پیش از 0 تا 10 سوگل افشاری شهرام روان 1000 0.0 1 / 5 01:02.910 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
دل نور از 0 تا 36 سوگل افشاری شهرام روان 1000 0.0 6 / 6 01:20.410 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
پورسان هندیکاپ داخلی سوگل افشاری شهرام روان 1000 53.0 4 / 9 01:00.770 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
پورسان هندیکاپ سوگل افشاری شهرام روان 1000 53.0 4 / 7 01:01.580 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
تک پیش از 0 تا 18 سوگل افشاری شهرام روان 1000 0.0 6 / 9 01:03.520 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
پورسان هندیکاپ سوگل افشاری شهرام روان 1000 52.0 8 / 8 01:03.170 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
تک پیش از 0 تا 28 سوگل افشاری شهرام روان 1000 0.0 3 / 8 01:03.090 -