چابکسوار عبدالناصر قزل
785
77
89
96
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
ویس هندیکاپ محمدصفا کلته رحیم بردی مهرانی 2200 56.0 8 / 8 02:31.110 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
دراگون هندیکاپ حاج مرتضی فرجی علی خوجملی 2200 56.0 3 / 6 02:21.850 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
یادبابا از 16 تا 140 زنده یاد بابا پوری سلیمان توسلی توماچ 1700 0.0 3 / 10 01:47.860 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
گودبابا از 10 تا 22 میکائیل خندان ناز محمد قلرعطا 2200 0.0 6 / 8 02:31.180 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
اسپید هورس هندیکاپ فرشاد خداوردیان بهرام خانقلی زاده قزل 1500 60.0 2 / 6 01:38.030 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
هپی فیل از 4 تا 26 قربان اسکندرلی عبدالمجید ساده 1500 0.0 7 / 7 01:52.070 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
اشعل از 10 تا 108 فرشید خداوردیان بهرام خانقلی زاده قزل 1000 0.0 2 / 9 01:02.890 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
مایه اسکندر هندیکاپ حاجی محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد 1500 52.0 5 / 6 01:55.180 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
شایان محرابی از 0 تا 104 حاج محرابی مصطفی غمخوار 1500 0.0 5 / 8 01:57.690 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
لورسن دنجر از 24 تا 48 محمدرضا شهبازی اراز زارعی کسلخه 1500 0.0 5 / 6 01:41.380 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
نیرو از 4 تا 32 طاهر امیری اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 8 / 11 01:03.440 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
فرزادخان از 20 تا 70 محمد بزمجو-فرزاد آتابای ارازقلی ایری 1500 0.0 7 / 10 01:45.380 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
یادبابا از 10 تا 140 زنده یاد بابا پوری سلیمان توسلی توماچ 1500 0.0 1 / 11 01:44.090 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
جوهر هندیکاپ شهرام شهبازی مهدی صادقی 1000 50.0 8 / 9 01:02.640 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
تانیا از 16 تا 28 علی مینوکده باشگاه مینوکده 1550 0.0 6 / 6 01:53.660 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
دراگون هندیکاپ حاج مرتضی فرجی علی خوجملی 1550 55.0 6 / 8 01:46.210 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
کارول از 46 تا 96 نازجان کلته عبدالمجید کم 1550 0.0 10 / 11 01:49.250 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
یادبابا از 20 تا 248 زنده یاد بابا پوری سلیمان توسلی توماچ 1000 0.0 4 / 10 01:02.330 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
فرزادخان از 10 تا 108 محمد بزمجو-فرزاد آتابای ارازقلی ایری 1000 0.0 2 / 10 01:03.180 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
سیلواگلد از 24 تا 54 علی صحنه عبدالرشید صحنه 1000 0.0 10 / 11 01:05.150 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
مونا از 8 تا 28 عبدالقادر قورچائی نوریقدی یلقی 1000 0.0 8 / 11 01:05.730 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
پانیذ از 2 تا 52 مرحوم حاج کاکا بابا نیازی نصرت ا... خوجملی 1000 0.0 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
سماگل از 0 تا 40 سماگل وصحراگل ایگدری عبدالرحمان مختومی 1000 0.0 3 / 12 01:06.200 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
رشید سلطان هندیکاپ عباسعلی رفیعی عزت امانپور 1550 52.0 3 / 11 01:59.980 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
والاس از 12 تا 36 مرحوم عطامرادحاجی گوگ رحمان اورگلی 1500 0.0 4 / 5 01:46.110 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
توفنده از 40 تا 78 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی 1500 0.0 4 / 7 01:45.180 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
یادبابا از 10 تا 140 زنده یاد بابا پوری سلیمان توسلی توماچ 1500 0.0 3 / 8 01:46.370 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
دازماهان از 0 تا 40 حاج امید چیره نور علی خوجملی 1000 0.0 5 / 9 01:06.770 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
امباجادا هندیکاپ باشگاه درخشش شهرام روان 1500 55.0 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
دنزی از 0 تا 58 رامین طهماسبی آنه محمد حاجی زاده 1500 0.0 6 / 7 01:55.420 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
دراگون هندیکاپ حاج مرتضی فرجی علی خوجملی 1500 54.0 3 / 5 01:41.910 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
کاماندر از 16 تا 100 مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی 1500 0.0 5 / 8 01:46.690 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
دازمهین از 8 تا 44 عبدالله پقه سبحان پقه 1000 0.0 7 / 12 01:05.500 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
نگین صحرا از 8 تا 50 حاجی ماقل ساعی یوسف چپرلی 1000 0.0 8 / 9 01:16.780 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
سیلواگلد از 24 تا 54 جلیل صحنه عبدالرشید صحنه 1500 0.0 6 / 6 01:44.990 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
سیمبابندر از 16 تا 32 حاجی ارازدوردی ایری سلیمان توسلی توماچ 1000 0.0 3 / 10 01:02.820 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
پاپیتال از 2 تا 70 امان دردی بابایی علی خوجملی 1000 0.0 3 / 12 01:04.110 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
رمک هندیکاپ الهه غمخوار مصطفی حیدری 1000 52.0 3 / 10 01:12.510 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
دراگون هندیکاپ حاج مرتضی فرجی علی خوجملی 1000 56.0 5 / 7 01:00.110 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
توفنده از 38 تا 58 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی 1000 0.0 3 / 9 00:59.600 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
میترا از 20 تا 100 نعمت و رحمت طعنه اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 8 / 8 01:01.210 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
ماهک از 10 تا 30 حاج حسین توکلی عبدالسخیدگران مایه 1000 0.0 1 / 7 01:07.960 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
دازامید از 24 تا 78 شاه محمد شیرمحمدلی سبحان پقه 1000 0.0 5 / 11 01:00.170 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
مونا از 8 تا 28 عبدالقادر قورچائی نوریقدی یلقی 1000 0.0 7 / 10 01:02.000 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
راک فلر از 0 تا 58 فرناز خراسانی مسعود پورمانیان 1000 0.0 7 / 7 01:13.160 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
پارمیدا از 2 تا 38 محمد شیرنگی سبحان پقه 1000 0.0 6 / 10 01:02.050 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
دانیال اشک زر هندیکاپ امیرحسین زارع سید جمال میردهقان 1000 56.0 5 / 7 01:08.630 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
کارول از 40 تا 60 نازجان کلته عبدالمجید کم 1600 0.0 4 / 7 01:45.030 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
شایلین از 2 تا 52 اسکندر پور قاز آنه گلدی اونق 1550 0.0 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
سپهسالار از 10 تا 100 کاکا قزل الیاس زارعی کسلخه 1550 0.0 4 / 9 01:44.230 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
والاس هندیکاپ وارداتی مرحوم عطامرادحاجی گوگ رحمان اورگلی 1000 54.0 3 / 6 01:00.300 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
لینامیکس از 0 تا 18 حاجی مسعود قویدل مسعود قویدل 1000 0.0 4 / 5 01:02.080 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
یوکسل از 30 تا 248 شهیدان عبدی وعثمان حبیبلی اراز زارعی کسلخه 1550 0.0 7 / 8 01:45.060 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
جی جی بن از 8 تا 38 عاشور لخی عاشورلخی 1550 0.0 10 / 11 01:49.780 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
هلهله طلایی از 8 تا 70 محمد جواد طلایی اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 5 / 5 01:02.390 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
دراگون هندیکاپ حاج مرتضی فرجی علی خوجملی 1600 55.0 1 / 6 01:44.130 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
توفنده هندیکاپ عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی 1600 54.0 3 / 6 01:46.263 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
سیمبابندر از 16 تا 40 حاجی ارازدوردی ایری سلیمان توسلی توماچ 1600 0.0 9 / 10 01:54.890 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
لین سیاتور از 6 تا 42 عاشور شمس قره جه حاجی گلدی قره جه 1550 0.0 8 / 11 01:50.040 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
اسپید هورس هندیکاپ فرشاد خداوردیان عبدالرحمن کلته 1550 59.0 1 / 6 01:40.940 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
دراگون هندیکاپ حاج مرتضی فرجی علی خوجملی 1550 53.0 4 / 6 01:42.820 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
کارول از 38 تا 96 نازجان کلته عبدالمجید کم 1550 0.0 3 / 9 01:42.730 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
ماه ثانی از 12 تا 38 ابوالحسن پقه اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 3 / 11 01:02.300 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
همای قوش از 2 تا 52 احمد جرجانی ناز محمد قره داشلی 1000 0.0 8 / 12 01:05.060 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
آی پاره از 8 تا 78 میکائیل وحکیم یلمه الیاس زارعی کسلخه 1000 0.0 4 / 7 01:10.100 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
رون تون هورس از 24 تا 78 رامین طهماسبی آنه محمد حاجی زاده 1550 0.0 8 / 8 01:47.760 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
دیوید از 8 تا 28 شرکت آباد سازان ایساتیس یعقوب زارعی کسلخه 1550 0.0 1 / 9 01:44.460 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
باربد از 0 تا 48 فاطمه آسیابی ابراهیم بدویزاده 1000 0.0 10 / 10 01:07.390 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
اسپید هورس هندیکاپ فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد 1000 58.0 2 / 6 00:58.260 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
دراگون هندیکاپ حاج مرتضی فرجی علی خوجملی 1000 53.0 4 / 5 00:59.750 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
مجیکال از 48 تا 96 نوید تاتار حاجی محمد نوایی 1000 0.0 1 / 5 01:00.300 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
یوکسل از 22 تا 72 حاج ارازقلیچ هوزیاری اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 3 / 7 01:01.190 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
سپهسالار از 10 تا 248 مسعود پوری الیاس زارعی کسلخه 1000 0.0 6 / 9 01:02.390 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
یادبابا از 2 تا 140 زنده یاد بابا پوری اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 1 / 11 01:01.940 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
مارشال هندیکاپ مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی مراد بدوی زاده 1000 54.0 5 / 7 01:02.550 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
سیمبابندر از 10 تا 28 حاجی ارازدوردی ایری قارلی نفس قول لرعطا 1000 0.0 2 / 8 01:02.330 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
مونا از 0 تا 18 تاج محمد آخوند مهرانی نوریقدی یلقی 1000 0.0 3 / 9 01:02.980 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
دازمهین مبتدی نبرده عبدالله پقه سبحان پقه 1000 0.0 1 / 8 01:04.300 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
ایل امان از 2 تا 78 پرورش اسب یاسین یاسر پرورش اسب یاسین یاسر 1000 0.0 2 / 9 01:09.180 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
مارشال هندیکاپ مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی علی خوجملی 1000 53.0 7 / 8 01:02.920 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
دراگون هندیکاپ حاج مرتضی فرجی علی خوجملی 1000 57.0 2 / 5 01:00.010 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
کارول از 38 تا 60 عبدالعزیز کلته عبدالمجید کم 1000 0.0 5 / 7 01:00.040 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
دیوید از 0 تا 28 شرکت آباد سازان ایساتیس یعقوب زارعی کسلخه 1000 0.0 1 / 8 01:01.920 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
لین سیاتور از 0 تا 48 عاشور شمس قره جه حاجی گلدی قره جه 1000 0.0 2 / 11 01:03.310 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
دراگون هندیکاپ حاج مرتضی فرجی علی خوجملی 1000 55.0 2 / 5 01:00.620 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
جلیسکا 28-40 امید بدراقی محمدشریف تاتاری 1000 0.0 8 / 10 01:02.060 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
چکاوک2 8-14 محسن کردی مرتضی ناظری 1000 0.0 7 / 10 01:04.120 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
میترا 8-14 یوسف و متین بنداد اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 1 / 9 01:00.660 -