مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
مهرنوش متین وایمان تکه احمد قلی قربانی 1600 50.0 6 01:46.820
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
بنی خان سلیم بهزادنیا عبدالرحمن قربانی 1600 0.0 3 01:43.010
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
ماه ثانی مرحوم خوجه گلدی برهان اراز زارعی کسلخه 1500 0.0 4 01:41.280
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
سکرت دی ایوب محمدآلق بهروز ایری 1000 52.0 3 01:02.720
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
رولینو حکیم ومسعود کردی بهمن اونق 1000 0.0 4 01:03.010
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
هما 1 رسول کرد عبدالرحمن قربانی 1000 0.0 8 01:05.380
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
غنچه مرد لخی عاشورلخی 1000 0.0 3 01:05.530
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
تروی دوردی قوجق نژاد رحمان اورگلی 1000 0.0 6 01:05.510
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
جی جی بن عاشور لخی عاشورلخی 1000 0.0 6 01:06.930
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/16
رولینو حکیم ومسعود کردی بهمن اونق 1000 50.0 1 00:58.780
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/16
مدیترانه آیلین ایگدری آنه محمد حاجی زاده 1000 0.0 3 01:01.450
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/16
پارادایس عرفان عموزاده خلیلی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 0.0 4 01:04.370
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
جینو جبار قولجائی خلیل خوجملی 1550 0.0 7 01:43.980
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
گل آفرین محمد امین کردی اراز زارعی کسلخه 1550 0.0 1 01:38.700
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
مهسا میلاد بواس عبدالعزیز مهرانی 1000 0.0 2 00:59.490
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
جی جی بن عاشور لخی عاشورلخی 1000 0.0 2 01:02.840
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
هما 1 رسول کرد عبدالرحمن قربانی 1000 0.0 3 00:58.540
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
لیدی اسکای حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی 1000 0.0 7 01:03.290