مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
زاگرس اشکذر مرحوم علی اکبر میردهقان آنه گلدی اونق 1500 0.0 6 01:56.660
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
برایت مون جلیل جعفربای جمال آموت 1500 0.0 7 01:43.690
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
رامبو محمد امین گوگ نژاد عبدالعزیز گوگ نژاد 1500 0.0 3 01:50.190
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
الکام داز عطاحاجی یاسر پقه قربان دردی تیرغم 1000 0.0 3 01:03.780
هفته سوم بهاره - آق قلا
1388/03/06
دانیال اشک زر امیرحسین زارع سید جمال میردهقان 1600 54.0 1
هفته سوم بهاره - آق قلا
1388/03/06
ره آورد اشک زر محمد رضا دهقانی سید جمال میردهقان 1600 0.0 1
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
ویس محمدصفا کلته فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 0.0 3
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
جینو شریف و طاها یلقی بهمن صداقت 1000 0.0 2
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
رف رف علوی عرفان علوی سید جمال میردهقان 1000 52.0
هفته اول بهاره - آق قلا
1388/02/24
رون تون هورس رامین طهماسبی عبدالخالق ایری 1000 0.0
هفته اول بهاره - آق قلا
1388/02/24
جینو شریف و طاها یلقی بهمن صداقت 1000 0.0 2