مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
آرشین ملاحکیم قابلی الیاس زارعی کسلخه 1000 0.0 12 01:05.520
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
جینو احمد یلقی بهمن صداقت 1000 0.0 9 01:09.190