مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
ویانا حامد موحد عید قلی قربانی 2200 50.0 5 02:24.410
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
کاترینا1 جمشید کر محمد خوجملی 2200 0.0 6 02:30.480
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
لیدا مکائیل حبیب لی رحمت الله رجال 1700 0.0 6 01:54.080
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
خان جونید تاج قلی قریشی الیاس زارعی کسلخه 1550 0.0 4 01:45.700
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
یزدا حاج امیر حافظی اراز زارعی کسلخه 1550 0.0 7 01:49.980
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
جینو احمد یلقی بهمن صداقت 1000 0.0 3 01:05.300
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
کاترینا1 عاشور کر بهمن اونق 1700 0.0 4
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
ویانا حامد موحد عید قلی قربانی 1700 0.0 2
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
آریستوفیلیا پایدار کوزه لی حاجی محمد نوایی 1700 52.0 1
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
گلدن کاپ مرحوم حاجی محمدبدراق بهروز ایری 1550 55.0 2
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
یانارداغ قره امانجی قره قالی آنه بای خوجملی 1550 0.0 3
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
سمیرا عبدالحکیم توماچ آق اویلی صداقت 1000 0.0 1 01:01.340
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
لیون مرحوم حاج کریم کلته جمال آموت 1000 0.0 4 01:03.140
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
مهران نادر موحد عید قلی قربانی 1000 0.0 3 01:00.710
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
ناتور علی رشیدیان عبدالرحمن کلته 1000 0.0 7 01:04.990
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
جلیسکا امید بدراقی محمد فیوج 1000 0.0 4 01:02.540
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
اکشن هورس فریدون خرمالی احمد ایری 1000 0.0 9 01:06.660
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
دراگون حاج مرتضی فرجی نصرت ا... خوجملی 1000 0.0 3 01:02.760
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
طوفان 2 رسول ومحمد تقی زاده الیاس زارعی کسلخه 1000 0.0 3 01:07.210
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
آلکس2 علی جلالی نورمحمد اونق 1550 52.0 3 01:47.660
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
دیبا امید جهانیان حکیم حاجی زاده 1550 0.0 2 01:49.270
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
دراگون حاج مرتضی فرجی نصرت ا... خوجملی 1550 56.0 5 01:48.130
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
سمند یموق هادی علیدادیان نظرمحمد گوگ نژاد 1000 0.0
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
نوتریگا خسرو دریانی مجید خوجملی 1000 0.0 7 01:05.780
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
بالیبی هدی فرجی علی خوجملی 1550 52.0 6 01:44.430
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
گلدن کاپ مرحوم حاجی محمدبدراق نورمحمد اونق 1550 0.0 4 01:50.375
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
گلستانه حمید کوچکی امید جرجانی 1550 0.0 11 01:54.230