مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
بالیبی هدی فرجی رحیم بردی مهرانی 1600 56.0 2 01:45.900
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
آرتیست حاجی بابایی غفار مهرانی 1600 0.0 2 01:48.690
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
ولوله محمد عابدینی تویلی قربانی 1600 52.0 2 01:44.290
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
برایت مون عبدالستار جعفربای عبدالحکیم مهرانی 1000 0.0 4 01:03.250
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
مارشال مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی احمد شیخ دوجی 1000 0.0 2 01:04.450
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
بالیبی هدی فرجی قلیچ دوردی موحد 1550 54.0 1 01:42.190
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
گل هیهات مبین مهرانی عبدالعزیز مهرانی 1550 0.0 3 01:44.160
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
دازشاه احمد تراچ احمد تراچ 1550 0.0
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
چکاوک2 محسن کردی مجید احمد اوغلی 1000 0.0 6 01:05.770
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
نیکی حاج بهروز بهلکه عبدالعزیز مهرانی 1500 0.0 1 01:40.630
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
توفنده عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته 1500 0.0 9 01:45.170
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
امباجادا باشگاه درخشش ادریس قلرعطا 1500 0.0 1 01:38.210
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
عقاب طلایی رضا تیرغم قربان دردی تیرغم 1500 0.0 5 01:42.020
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
لیون مرحوم حاج کریم کلته عبدالحکیم مهرانی 1000 0.0 2 01:02.360
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
گلدن استار بابک مهرتاش غفور خوجملی 1000 0.0 1 01:02.830
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
لینو سرکارخانم تیوه چی تویلی قربانی 1000 0.0 3 01:00.570
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
ایندین سانگ سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی عبدالحی مهرانی 1000 58.0 1 00:58.540
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
امباجادا باشگاه درخشش ادریس قلرعطا 1000 0.0 2 01:00.650
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
میثم خان تهمینه قربانی اراز قربان اونق 1000 57.0 4 01:01.330
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
یادگارگلهان حاج قادیر میرابی رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 3 01:01.420
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
جرن عاشور لخی فرهاد بدراق نژاد 1000 0.0 7 01:08.900
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/09
پردیس3 شرکت پردیس متحد جمشید روشنی 1000 0.0 3 01:01.890
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/09
نیکی حاج بهروز بهلکه عبدالعزیز مهرانی 1000 0.0 2 01:01.250
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/09
روپا رئوف نوری زاده خلیل خوجملی 1000 0.0 8 01:02.030
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/09
آرتیست حاجی بابایی غفار مهرانی 1000 0.0 1 01:01.100
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
انرژی حاج فتح الله کردی مجید احمد اوغلی 1600 0.0 2 01:48.550
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
ایندین سانگ سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی عبدالحی مهرانی 1600 60.0 5 01:45.260
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
شهبد حاج فریدون تمنی سبحان پقه 1000 0.0 3 01:03.220
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
سالین امیر حسین بابایی جمشید روشنی 1000 0.0 2 01:00.740
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
ویس حامد کلته بهرام خانقلی زاده قزل 1000 0.0 3 01:03.660
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
لامبورگینی اسماعیل سلیمانی مجید خوجملی 1500 0.0 6 01:42.110
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
فتوس سیدعمادوسیدعلی میرمحمدعلی رحیم بردی مهرانی 1500 58.0 2 01:36.630
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
پرشاسب خانم خراسانی مسعود پورمانیان 1500 56.0 1 01:37.190
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
یادگارگلهان حاج قادیر میرابی رحیم بردی مهرانی 1500 0.0 4 01:40.140
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
پردیس3 شرکت پردیس متحد رشید روشنی 1000 54.0 4 01:01.640
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
گرشاسب خانم خراسانی مسعود پورمانیان 1500 54.0 2 01:37.440
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
توفنده عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته 1500 0.0 1 01:41.680
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
هایپر امیر پاشا هفت تنی رحیم بردی مهرانی 1000 54.0 1 00:59.560
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
چکاوک2 محسن کردی مجید احمد اوغلی 1000 0.0 3 01:04.680
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
کات گلاس حاج مسعود بابازاده حمید روشنی 1500 54.0 1 01:37.700
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
انرژی حاج فتح الله کردی مجید احمد اوغلی 1500 0.0 3
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
کاکا محمد امین یاورنیا ومبین حنفی آنه محمد حاجی زاده 1500 56.0 1 01:39.700
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
روژان مسعود بابایی فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 0.0 1 00:59.930
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
آرتیست حاجی بابایی غفار مهرانی 1000 0.0 6 01:03.570
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
تندرو یوسف پورانجنار مجید خوجملی 1000 54.0 6 01:08.090
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
کاتلین اسکندر پور قاز بهمن اونق 1500 0.0 3 01:44.270
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
هایپر امیر پاشا هفت تنی رحیم بردی مهرانی 1500 53.0 5 01:41.400
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
پرشین گلد خانم خراسانی فرهاد خانقلی زاده قزل 1500 54.0 3 01:39.450
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
آرتیست حاجی بابایی غفار مهرانی 1000 0.0 3 01:01.040
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
شانلی شرکت پردیس متحد جمشید روشنی 1000 51.0 3 01:01.210
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
لیون قربان حاجی کلته عبدالحکیم مهرانی 1000 0.0
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
اسپید هورس آنجان کردی اراز زارعی کسلخه 1000 58.0 2 00:59.914
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
اشعه طلایی فرهاد آتابای محمد بزمونه 1000 0.0 4 01:03.300
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
مشکین سوگل افشاری جمشید روشنی 1000 0.0 3 01:03.370
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
تندرو یوسف پورانجنار مجید خوجملی 1000 0.0 2 01:07.170
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
گالکسی محمد اسحاق زاودی بهروز ایری 1000 0.0 5 01:00.730
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
ایندین سانگ سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی عبدالحی مهرانی 1000 56.0 1 00:57.780
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
کاتاماران ثریا فرهمند کاکا سارلی 1000 57.0 4 00:59.610
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
فراکسیون مرحوم حاج تقان دوردی کر اراز قربان اونق 1000 0.0 10 01:02.910
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
سالین امیر حسین بابایی جمشید روشنی 1000 0.0 6 01:01.130
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
دروگبا ناصر سارلی رحمان اورگلی 1000 0.0 8 01:02.550
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
توفنده عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته 1000 0.0 2 01:01.680
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
شانلی شرکت پردیس متحد جمشید روشنی 1000 0.0 3 01:00.610
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
میثم خان حاجی محمد قریشی احمد ایری 1000 55.0 3 01:00.400
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
گالکسی بنیامین وآی هان جوهری احمد ایری 1000 0.0 3 01:00.290
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
دروگبا ناصر سارلی رحمان اورگلی 1000 0.0 2 01:01.150
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
لیون قربان حاجی کلته عبدالحکیم مهرانی 1000 0.0 6 01:05.000
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
آث گنبد سلما درویش زاده مجید خوجملی 1000 0.0 9 01:04.990
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
شلیک احمد آهنگری بهروز ایری 1000 0.0 1 01:03.360
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
پرشین گلد خانم خراسانی فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 0.0 4 00:59.380
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
زمین تاز پویان فرجی عبدالخالق ایری 1000 0.0 8 01:01.020
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
اسپیریت امیرحسین بابایی فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 0.0 11 01:02.130
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
ندیده هیراد مظفری حاجی محمد نوایی 1000 0.0 1 00:59.380
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
آنوا حاج عاشورمحمد سیدی احمد شیخ دوجی 1000 0.0 10 01:02.080
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
وینتربوی علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1000 0.0 1 00:58.870
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
کاتلین داود زیتونلی بهمن اونق 1000 0.0 1 00:59.440
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
پگا سوس امان قلیچ شادمهر رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 6 01:04.340