مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
توفنده عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته 1600 0.0 5 01:49.850
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
فتوس سیدعمادوسیدعلی میرمحمدعلی نورمحمد اونق 1600 57.0 6 01:46.350
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
بنیه گلدی محمد حاجی ارازی طواق بردی خوجه پور 1000 0.0 5 01:06.160
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
لاکسیدا مرحوم قره جه غراوی نورمحمد اونق 1550 50.0 4 01:46.190
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
دروگبا ناصر سارلی رحمان اورگلی 1550 0.0 4 01:44.220
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
ولگا حاجی یلمه آق اویلی علایی قوجق 1000 0.0 5 01:04.680
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
پگا سوس حاج شاهین تراج نورمحمد اونق 1000 0.0 1 01:04.120
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
هایپر امیر پاشا هفت تنی نورمحمد اونق 1500 0.0 4 01:44.420
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
دروگبا ناصر سارلی رحمان اورگلی 1500 0.0 1 01:40.880
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
آث حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق 1000 0.0 1 01:02.070
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
کاتاماران ثریا فرهمند کاکا سارلی 1000 0.0 4 01:00.660
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
ریو بیوتی غزل رادان فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 50.0 3 01:01.060
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
اسپیریت امیرحسین بابایی فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 0.0 5 01:02.530
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
گل بابایی حاجی یول گلدی بابایی رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 8 01:02.720
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
لامبورگینی اسماعیل سلیمانی مجید خوجملی 1000 0.0 6 01:04.160
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
برایت مون عبدالستار جعفربای عبدالحکیم مهرانی 1000 0.0 2
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
بای بای شاد مرحوم جمشید مرادی ابراهیم مهرانی 1500 0.0 2 01:41.060
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
کاتاماران ثریا فرهمند کاکا سارلی 1500 52.0 6 01:38.660
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
دروگبا رحیم قلی خانی رحمان اورگلی 1500 0.0 1 01:38.490
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
ولگا یحیی آزمون آق اویلی علایی قوجق 1000 0.0 3 01:03.260
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
کارسل حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق 1500 0.0 5 01:44.040
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
آث گنبد سونیا درویش زاده مجید خوجملی 1500 0.0 3 01:42.800
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
شنگول مرحوم حکیم عاشورمحمدی عبدالحکیم مهرانی 1000 0.0 2 00:59.720
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
لامبورگینی اسماعیل سلیمانی مجید خوجملی 1500 0.0
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
لاکسیدا مرحوم قره جه غراوی نورمحمد اونق 1500 52.0 5 01:41.150
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
سونادور حاج بایرام قلیچ بیرامی هوشنگ کم 1000 0.0 12 01:07.010
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
البر هیوه قلیچ ولی قوجق آق اویلی علایی قوجق 1000 0.0
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
آن د گو حاج مسعود بابازاده حمید روشنی 1500 54.0 4 01:41.390
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
کات گلاس حاج مسعود بابازاده حمید روشنی 1500 52.0 4 01:41.810
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
کارسل حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق 1000 0.0 4 01:01.440
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
منچستر رحیم قولاق مجید خوجملی 1000 0.0
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
وستینگ ناز کاکاجان ایگدری حسن محمد قلرعطا 1000 0.0 12
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
آث گنبد شیدا خسروی مجید خوجملی 1000 0.0 3 01:04.420
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
آف حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق 1000 0.0 1 01:01.700
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
آی دل ابراهیم سیدسلامت جمشید جرجانی 1000 0.0 6 01:00.780
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
تواتوا ثمانه خراسانی کمال جمشیدی 1000 50.0 5 00:58.460
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
آلکس2 علی جلالی نورمحمد اونق 1000 0.0 1 00:59.340
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
آنجلا امیرحسین بابایی آنه محمد حاجی زاده 1000 0.0 7 01:01.280
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
لامبورگینی اسماعیل سلیمانی مجید خوجملی 1000 0.0 3 01:01.820
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
روپا رئوف نوری زاده خلیل خوجملی 1000 0.0 7 01:02.640
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
بالیبی هدی فرجی عبدالخالق ایری 1000 0.0 2 01:00.560
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
استانبول رئوف ولطیف شیروانی رجب قلی ایگدری 1000 0.0 7 01:03.580
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
آی دل احسان سیدسلامت جمشید جرجانی 1000 0.0 4 01:00.420
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
گرداب رضا کسلخه خداوردی طعنه 1000 0.0 6 01:02.340
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
بلوند هورس حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی 1000 0.0 5 01:03.690
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
کات گلاس حاج مسعود بابازاده حمید روشنی 1000 0.0 1 00:58.870
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
مهری خسرو دریانی علی خوجملی 1000 0.0 10 01:01.650
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
شرودر خسرو دریانی علی خوجملی 1000 0.0 2 00:59.440
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
آلکس2 علی جلالی نورمحمد اونق 1000 0.0 2 00:59.440
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
آث حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق 1000 0.0 1 01:01.530