مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته پنجم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/15
دازمهر جمال ابوالمعصومی امانگلدی خوجملی 1500 55.0
هفته پنجم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/15
کلنل مرحوم بردی حاجی کاظمی مهدی نوایی 1500 53.0 4
هفته پنجم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/15
کی دو حسن رنگ بوی مهدی نوایی 1500 54.0 2
هفته پنجم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/15
پرستیژ حاج حمید رازی امانگلدی خوجملی 1500 52.0 5
هفته چهارم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/10
پرشاسب خانم فاطمه رجبی موحد مسعود پورمانیان 1000 56.0 4
هفته چهارم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/10
کلنل مرحوم بردی حاجی کاظمی مهدی نوایی 1000 55.0 4
هفته چهارم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/10
22بهمن مدیحه و خلیل خلیقی امانگلدی خوجملی 1000 0.0 5
هفته سوم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/03
دنسینگ ایسا سید محمود حسینی رحیم بردی مهرانی 1000 54.0 4
هفته سوم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/03
پرشاسب خانم فاطمه رجبی موحد مسعود پورمانیان 1500 56.0 1
هفته سوم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/03
کلی عبدالرحیم ضیایی تویلی قربانی 1500 53.0 1
هفته سوم زمستانه - جزیره کیش
1386/12/03
پرستیژ حاج حمید رازی امانگلدی خوجملی 1500 0.0 4
هفته دوم زمستانه - جزیره کیش
1386/11/26
پرشاسب خانم خراسانی مسعود پورمانیان 1000 52.0 1
هفته دوم زمستانه - جزیره کیش
1386/11/26
سلفی خانم خراسانی مسعود پورمانیان 1000 0.0 3
هفته دوم زمستانه - جزیره کیش
1386/11/26
گل بابایی حاجی یول گلدی بابایی رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 5
هفته دوم زمستانه - جزیره کیش
1386/11/26
کیاناز زهرا و امید بنو فاطمه حالت محمد غراوی 1000 0.0 3
هفته دوم زمستانه - جزیره کیش
1386/11/26
22بهمن حاج محمد خلیلی امانگلدی خوجملی 1000 0.0 8
هفته اول زمستانه - جزیره کیش
1386/11/19
فتوس سیدعمادوسیدعلی میرمحمدعلی رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 1 00:59.660
هفته اول زمستانه - جزیره کیش
1386/11/19
پرستیژ حاج حمید رازی امانگلدی خوجملی 1000 0.0 4