مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
یوتاب حاج عبدالمجید گرکز قارمحمد گری 1600 0.0 4 01:48.610
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
طوبی حاج گلدی آخوند تراج علی خوجملی 1600 0.0 6 01:49.130
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
تک گل عادل وکاکاجان تاتاری میلاد پایدار 1600 0.0 1 01:44.250
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
پالرمو طاهر جرجانی امانگلدی خوجملی 1600 0.0 1 01:42.830
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
هچ دیو سردار آزمون و مریم شیرمحمدلی رشید روشنی 2200 0.0 5 02:27.930
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
گل بهار جاهد حاج خدای بردی جاهد خان محمد چپرلی 2200 0.0 6 02:44.660
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
ریومنتو آرمان قزل رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 5 01:01.940
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
پیمانه زمان زهرا سادات متقی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 0.0 3 01:15.040
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
غنج اسن حاج خدای بردی جاهد عبدالرحمان حرک عطا 1600 0.0 3 01:56.950
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
قزل داغ یول آمان شادی اسماعیل کوچکی 1550 0.0 3 01:41.890
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
طوبی حاج گلدی آخوند تراج علی خوجملی 1550 0.0 3 01:42.650
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
لطیفه جعفر عابدینی امانقلی خوجملی 1200 0.0 2 01:11.720
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
آلچی بای رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی 1000 0.0 2 01:01.180
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
بالاهج حسین دیزجی رشید روشنی 1000 0.0 2 01:00.880
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
رویال دیاموند محمدتقی بابالوئی و محمدحسین طاهرخانی عبدالرحمان مختومی 1000 0.0 2 01:02.450
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
هچ دیو سردار آزمون و مریم شیرمحمدلی رشید روشنی 1600 59.0 2 01:40.240
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
آتایار سرکارخانم سولماز خرمالی نوریقدی یلقی 1200 0.0 4 01:21.570
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
دازقوش ابراهیم پقه حاجی محمد نوایی 1200 0.0 11 01:15.770
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
لتوس تاپ ایمان ناخدا جمشید روشنی 1200 0.0 7 01:16.860
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
مایا2 ابوطالب و مصطفی کسلخه عبدالرحمان مختومی 1600 0.0 5 01:48.450
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
اسپرینگ بایرام حاجی آق آتابای و عبدالله طاهری رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 9 01:01.920
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
ریوچندو منصور آق رشید روشنی 1550 0.0 6 01:41.260
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
های پریون عبدالسلام کلته و میلاد هلاکو خلیل خوجملی 1550 0.0
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
نفس جهان حاج علی حسن زاده عید قلی قربانی 1000 0.0 1 01:03.020
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
لیلی ناز امانقلی هاشمن یوسف کلته 1000 0.0 1 01:02.480
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
رای هارد پرورش اسب رایبد هورس جمشید روشنی 1000 0.0 1 01:02.530
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
یاغمر دکتر عطا غفاری ابراهیم بدویزاده 1000 0.0 7 01:03.150
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
ماه مهر مومن چوگان عبدالرحمان مختومی 1000 0.0 6 01:02.880
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
ایلوسیو حاجی رحمان سوقی تویلی قربانی 1000 56.0 2 01:00.190
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
برن توران حاج سید امیر حافظی کمال قربانی 1000 0.0 1 01:00.770
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
تک گل عادل وکاکاجان تاتاری میلاد پایدار 1000 0.0 3 01:01.820
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
نیولی مهران خوجملی علی خوجملی 1000 0.0 11 01:04.250
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
بالاهج حسین دیزجی رشید روشنی 1000 0.0 1 01:01.120
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
رویال دیاموند محمدتقی بابالوئی و محمدحسین طاهرخانی عبدالرحمان مختومی 1000 0.0 4 01:03.680
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
نیتروژن علیرضا شیرازی غفور خوجملی 1000 0.0 5 01:04.840
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
رداستار مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 0.0 2 01:11.890
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
اکسیر 2 حاج گلدی آخوند تراج علی خوجملی 1000 0.0 8 01:04.790
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
ریومنتو آرمان قزل رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 5 01:02.910
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
آرس محمدخان شهرکردی رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 6 01:02.640
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
جونیور سیده فاطمه سالاری حمید روشنی 1000 0.0 8 01:04.260
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
وی وی تو رئوف وثنا مختومی رشید روشنی 1000 0.0 3 01:04.100
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
مانلی جمشید منتظرنظام یوسف کلته 1000 0.0 8 01:06.550
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
کوکوشانل علی علیمحمدی رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 6 01:05.620
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
بالاهج حسین دیزجی رشید روشنی 1000 0.0 1 01:01.500
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
مهسانور حاج امید چیره نور عبدالعزیز مهرانی 1000 0.0 4 01:06.190
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
یونیک استار هادی هانیه ورومیسا روشنی حمید روشنی 1550 54.0 6 01:43.000
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
های پریون عبدالسلام کلته و میلاد هلاکو خلیل خوجملی 1200 55.0 2 01:15.020
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
ریومنتو آرمان قزل رحیم بردی مهرانی 1200 50.0 1 01:11.670
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
سلناطلائی ایاز آق رحیم بردی مهرانی 1200 54.0 6 01:14.020
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
اکشن هج حاج شاپور ایزدی رشید روشنی 1000 51.0 1 01:01.060
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
مبارک حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی 1000 52.0 9 01:04.070
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
اکسیر 2 حاج گلدی آخوند تراج علی خوجملی 1000 52.0 1 01:04.080
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
سورن حمید حمیدرضا دانیالی رحیم بردی مهرانی 1000 54.0 5 01:11.920
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
طوفان گلستان بهشت محمد شاهدوست یوسف دهش 1200 53.0 10 01:32.360
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
کوکوشانل علی علیمحمدی رحیم بردی مهرانی 1200 50.0 4 01:14.640
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
فیوره حمید سلیم خانیان حمید روشنی 1000 50.0 5 01:03.170
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
طوبی حاج گلدی آخوند تراج علی خوجملی 1000 52.0 7 01:03.430
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
ویمتو رحیم ورسول قوجق نژاد رشید روشنی 1200 53.0 2 01:12.470
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
نیو کارناوال امید ایگدری حمید روشنی 1200 50.0 7 01:16.560
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
گل بهار جاهد حاج خدای بردی جاهد خان محمد چپرلی 1600 52.0 1 01:56.940
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
چندو مرحوم حاج طاغن قلی موحد قوجق مصطفی کریمی 1600 54.0 3 01:43.970
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
سل تکین عیدمحمدوآشوربای ایگدری میلاد پایدار 1200 50.0 1 01:23.010
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
طوبی حاج گلدی آخوند تراج علی خوجملی 1000 52.0 3 01:04.420
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
ایل هان امیر آرخی ادریس قلرعطا 1200 53.0 7 01:16.590
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
کلکتی کت حسین دیزجی رشید روشنی 1000 55.0 1 01:02.290
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
جونیور سیده فاطمه سالاری حمید روشنی 1000 50.0 3 01:03.620
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
مارال شادی خلیل شادی و شاهین آذر اسماعیل کوچکی 1200 50.0 4 01:24.790
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
رومیا مسعود گلشاهی رسول صداقت 1550 52.0 3 01:45.870
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
خوش خوش جلیل آق آتابای و عبدی جرجانی عبدالرحمان مختومی 1200 54.0 1 01:14.490
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
برن توران حاج سید امیر حافظی کمال قربانی 1000 51.0 1 01:00.800
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
نویان محمدحسام و اویس مارامایی عبدالله یلقی 1550 53.0 1 01:56.280
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
لیدیا امیرمهدی هاشمی وعلیرضا شیرازی غفور خوجملی 1200 51.0 1 01:12.160
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
طوبی حاج گلدی آخوند تراج علی خوجملی 1000 52.0 5 01:03.960
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
آنتیک2 محمد امین قوجقی سلیم خوجملی 1000 52.0 6 01:07.360
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
کوئین گلد دنیز کردی کمال قربانی 1000 50.0 7 01:07.600
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
آکام عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی 1200 52.0 3 01:13.210
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
ریبل ناز محمدحافظ هیوه چی امانقلی خوجملی 1000 50.0 9 01:16.680
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
لتوس تاپ ایمان ناخدا جمشید روشنی 1000 50.0 5 01:04.530
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
گل بهار جاهد حاج خدای بردی جاهد خان محمد چپرلی 1000 50.0 2 01:08.280
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
هلیا دانیال طاهری رحیم بردی مهرانی 1200 52.0 1 01:14.050
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
آروشا عارف نیازی امانگلدی خوجملی 1000 50.0 1 01:03.240
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
نادال مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی 1200 54.0 2 01:12.800
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
رز وات بنیامین و دانیال نیک قوجق عبدالوهاب توفیقی نژاد 1000 50.0 8 01:14.840
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
مارال خلیل شادی اسماعیل کوچکی 1000 50.0 1 01:10.440
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
یونیک استار هادی هانیه ورومیسا روشنی حمید روشنی 1000 53.0 3 01:00.670
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
فیروزه ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا 1200 51.0 1 01:13.570
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
رویال کلاسیک امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا 1000 53.0 2 01:01.040
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
آزالیا حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری 1200 50.0 1 01:15.980
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
اگزی ون عبدی ایلخانی منصور بای پور 1200 52.0 7 01:17.480
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
دازمارال غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد رشید عطایی 1200 50.0 6 01:14.690
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
ساواش3 عسل کاشانی فرهاد جرجانی 1000 52.0 4 01:04.370
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
خورشیدسنجر سنجر سیاه پوش بهنام تاجی زاده 1000 51.0 7 01:15.520
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
تک گل عادل وکاکاجان تاتاری میلاد پایدار 1000 52.0 1 01:15.960
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
رویال کلاسیک امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا 1000 52.0 1 01:01.310
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
نجات علی و آریا حسنی بهنام تاجی زاده 1000 50.0 4 01:16.880
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
کاواکا کووا سعید مومنین مجید صالح پور 1000 0.0 4 01:01.757
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
نیو کارناوال امید ایگدری حمید روشنی 1000 0.0 2 01:05.010
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
فیروزه ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا 1000 0.0 1 01:03.510
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
تهاجم آرجان حاجی پاریاب امانقلی خوجملی 1000 0.0 5 01:04.450
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
تیم وینر امین بیرانوند بهمن صداقت 1000 0.0 8 01:07.330
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
آتلانتیک محمد دوردی یلمه حاجی محمد نوایی 1000 0.0
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
کهکشان طاهر کر فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 0.0
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
امیرپاشا امیرمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه 1000 0.0
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
فرسام2 حاج احمد آقا زاده امیری مهدی نوایی 1000 0.0
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
دازثمر کاکاجان سن سبلی امانقلی خوجملی 1000 0.0
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
آتایار سرکارخانم سولماز خرمالی نوریقدی یلقی 1000 0.0 1
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
نیولی مهران خوجملی علی خوجملی 1000 0.0 3 01:03.490
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
دازمارال غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد رشید عطایی 1000 0.0 2 01:02.790
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
دازمحل حاجی مشهد گلدی خان نظری اراز قربان اونق 1000 0.0 11 01:17.590
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
دازمیلا محسن پاکزاد رشید عطایی 1000 0.0 1 01:05.310
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
آی بک مائده وماهان باستان عثمان ایری 1000 0.0 4 01:09.970
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
نیولی مهران خوجملی علی خوجملی 1000 0.0 1 01:03.170