مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
آرشا کریم چوگان ابراهیم بدویزاده 1600 0.0 3 01:46.900
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
تریتا فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده 1600 0.0 9 01:52.100
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
اگتروس حمید و یحیی میرحسینی ابراهیم بدویزاده 1600 0.0 4 01:46.110
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
جان سل حاج گراد دوجی ابراهیم بدویزاده 2200 0.0 3 02:28.790
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
استیکت عبدالناصر جاهد ابراهیم بدویزاده 1000 0.0 4 01:01.910
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
آرس محمدخان شهرکردی رحیم بردی مهرانی 1200 0.0 8 01:12.780
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
بوران سنجر سنجر سیاه پوش بهنام تاجی زاده 1000 0.0 2 01:13.220
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
خان بولگ کاکاشی و عیسی جرجانی حمید فرود 1600 0.0 2 01:56.850
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
گل آیسا زریف دوجی ابراهیم بدویزاده 1550 0.0 7 01:44.890
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
آرشا کریم چوگان ابراهیم بدویزاده 1550 0.0 2 01:41.240
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
سهند110 عبدالقادر رجال عبیداله رجال 1000 0.0 5 01:05.140
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
پاکی رو حاج حکیم قلی آرخی سلیمان آرخی 1600 0.0 7 01:49.630
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
چندو مرحوم حاج طاغن قلی موحد قوجق مصطفی کریمی 1600 52.0 7 01:43.940
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
بازنوش قره بولاغ صمدخوجه و عبدالسلام نظری ابراهیم بدویزاده 1200 0.0 4 01:12.930
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
رپتور داوود سیدی و جبار شیخی عبدالخالق ایری 1200 0.0 4 01:14.430
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
دراگل محمد کر و وحید سرداری عثمان پساوند 1200 0.0 11 01:20.190
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
رومیا مسعود گلشاهی رسول صداقت 1600 0.0 7 01:51.340
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
استیکت عبدالناصر جاهد ابراهیم بدویزاده 1550 0.0 6 01:41.070
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
جان سل حاج گراد دوجی ابراهیم بدویزاده 1550 0.0 8 01:42.610
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
عالم ناب احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده 1000 0.0 1 01:00.110
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
پرسا السا و الینا آرخی ابراهیم بدویزاده 1000 0.0 3 01:04.350
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
تریتا فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده 1000 0.0 8 01:05.070
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
آنتونی رحیم جعفری بهمن قربانی 1000 0.0 5 01:07.560
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
آسنا سرمدی مرحوم قالجانق پهلوان عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 0.0 8 01:17.040
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
پانامرا حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق 1000 0.0 5 01:02.750
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
بازنوش قره بولاغ صمدخوجه و عبدالسلام نظری ابراهیم بدویزاده 1000 0.0 2 01:01.490
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
ترنج اکبر دمیرچلی عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 0.0 10 01:14.440
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
گل تکه مسعود لیلاز عبدالمنان پرویز 1000 0.0 2 01:08.260
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
گلدلیل امیر آرخی ابراهیم بدویزاده 1000 0.0 2 01:02.240
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
چینا جلیل اتابای و امان طاهری ابراهیم بدویزاده 1000 0.0 2 01:02.500
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
آلکس مهسان عسگریان عبدالعزیز مهرانی 1000 0.0 7 01:03.090
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
آسپین حاج آقا کارگر اسماعیل کوچکی 1000 0.0 11 01:06.790
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
گلهان حاج قادیر میرابی اراز قربان اونق 1000 0.0 7 01:04.710
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
لیوناز سارینا رحیم خراسانی رحیم بردی مهرانی 1000 0.0
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
لیدیا امیرمهدی هاشمی وعلیرضا شیرازی غفور خوجملی 1200 52.0 8 01:14.370
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
اگتروس حمید و یحیی میرحسینی ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 3 01:02.090
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
تریتا فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 2 01:04.350
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
مایا آریا الهامی بهنام تاجی زاده 1000 50.0 7 01:15.320
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
خورشیدسنجر سنجر سیاه پوش بهنام تاجی زاده 1200 51.0 2 01:24.010
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
یاغمر دکتر عطا غفاری ابراهیم بدویزاده 1200 52.0 4 01:14.460
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
ایل هان امیر آرخی ادریس قلرعطا 1000 53.0 5 01:04.240
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
روزگار سنجر سنجر سیاه پوش بهنام تاجی زاده 1200 52.0 3 01:27.880
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
صاحبه فاروق گوگلانی محمد شریف تاتاری 1600 50.0 5 01:52.450
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
دومنیک محمدتقی بابالویی مصطفی عطایی 1200 52.0 2 01:15.524
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
مسترواندرفول حسین آیت اللهی مصطفی عطایی 1200 52.0 6 01:20.380
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
یادگارقره تپه قانم بازیار عیدمحمد بازیار 1600 58.0 8 02:00.270
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
جوهرسنجر مهندس شهرام کوسه غراوی محمد صالح قلیچی 1600 52.0 3 01:57.080
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
گل آیسا زریف دوجی ابراهیم بدویزاده 1600 52.0 1 01:46.500
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
بازنوش قره بولاغ صمدخوجه و عبدالسلام نظری ابراهیم بدویزاده 1200 52.0 2 01:14.060
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
آرشا کریم چوگان ابراهیم بدویزاده 1200 52.0 2 01:16.100
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
گل آیسا زریف دوجی ابراهیم بدویزاده 1550 53.0 5 01:43.490
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
هلیا دانیال طاهری رحیم بردی مهرانی 1550 52.0
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
ریمن سینا ومحمدصفا شمسایی تویلی قربانی 1200 52.0 6 01:13.110
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
پانامرا حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق 1200 56.0 3 01:12.400
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
سایلنس کو الیاس صبا و آقاجان بابایی عبدالخالق ایری 1000 52.0 10 01:05.880
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
گل فایتر سلیم خرمالی و مسعود غراوی نوریقدی یلقی 1200 51.0 8 01:31.230
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
پاکی رو حاج حکیم قلی آرخی سلیمان آرخی 1000 52.0 3 01:05.490
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
بازنوش قره بولاغ صمدخوجه و عبدالسلام نظری ابراهیم بدویزاده 1200 52.0 10 01:15.890
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
پهلوان طاها اندروا نوربردی اندروا 1200 55.0 5 01:13.300
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
ریحانا مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی ابراهیم بدویزاده 1000 55.0 7 01:13.510
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
ساراناز سارا آرخی ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 3 01:04.090
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
آی بک مائده وماهان باستان عثمان ایری 1200 55.0 2 01:20.690
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
یاغمر دکتر عطا غفاری ابراهیم بدویزاده 1200 54.0 2 01:14.640
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
ایل هان امیر آرخی ادریس قلرعطا 1000 52.0 2 01:03.950
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
سن ای یونس خوجملی سلیم خوجملی 1000 50.0 7 01:07.030
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
گل آیسا زریف دوجی ابراهیم بدویزاده 1200 52.0 1 01:16.000
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
مایا آریا الهامی بهنام تاجی زاده 1000 50.0 3 01:12.720
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
دازثمر کاکاجان سن سبلی امانقلی خوجملی 1200 50.0 7 01:19.380
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
پهلوان طاها اندروا نوربردی اندروا 1200 55.0 1 01:13.060
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
جان سل حاج گراد دوجی ابراهیم بدویزاده 1200 55.0 1 01:15.580
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
چینا جلیل اتابای و امان طاهری ابراهیم بدویزاده 1200 52.0 5 01:14.570
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
ریحانا مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 2 01:01.110
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
بارال شاد حاج رحیم قره قوزی وحید قره قوزی 1000 52.0 12 01:16.930
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
بای نا حاجی قربان محمد سلیمه ی بهرام حاجی زاده 1000 50.0 10 01:21.650
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
پژمان خان سردار آزمون و مریم شیرمحمدلی ابراهیم بدویزاده 1000 52.0
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
ریحانه مهندس قره جه طیار ابراهیم بدویزاده 1000 0.0 6 01:03.470
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
جیران سینا مهدی مقدم عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 0.0 11 01:15.080
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
یاغمر دکتر عطا غفاری ابراهیم بدویزاده 1000 0.0 2 01:03.520
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
لادی ماه محمدرسول و وای سا شیرمحمدلی حاجی محمد نوایی 1000 0.0 7 01:04.110
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
عالم ناب احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده 1000 0.0 1
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
بای نا حاجی قربان محمد سلیمه ی بهرام حاجی زاده 1000 0.0
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
تیپ انتل مراد دوردی سوقی عبدالباسط مخدومی 1000 0.0 4 01:03.680
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
آزالیا حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری 1000 0.0 8 01:06.580
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
ریحانا مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی ابراهیم بدویزاده 1000 0.0 1 01:02.520
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
سل تکین عیدمحمدوآشوربای ایگدری میلاد پایدار 1000 50.0 7 01:18.050