مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
آی داز حمیدرضا و محمدحنیف پقه عبدالخالق ایری 1600 0.0 2 01:46.970
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
طاهاهورس غفار باستان علی خوجملی 1600 0.0 6 01:47.670
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
آل ویوا حاجی رحمان سوقی تویلی قربانی 1600 0.0 4 01:43.500
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
ایلوسیو حاجی رحمان سوقی تویلی قربانی 2200 0.0 1 02:23.520
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
تیپ انتل مراد دوردی سوقی عبدالباسط مخدومی 2200 0.0 2 02:28.640
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
بارگل قانم بازیار عیدمحمد بازیار 2200 53.0 8 02:53.220
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
هج مامبو تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1600 0.0 4 01:46.230
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
آی سارا حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ 1600 0.0 5 01:50.040
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
ارسلان محمود نعیمی عبدالرحمن کلته 1000 0.0 3 01:01.790
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
نادال مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی 1200 0.0 1 01:10.860
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
آتنا گل غفار باستان عبدالوهاب توفیقی نژاد 1000 0.0 4 01:05.890
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
مروارید2 هاشم رهسپار نظرمحمد گوگ نژاد 1000 0.0 1 01:11.980
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
تایم هج تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1200 0.0 8 01:13.470
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
برناردینی نادر حسنی قربان محمد قولرعطا 1000 0.0 4 01:02.400
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
هج مامبو تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 0.0 3 01:01.190
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
ریو گرین محمدرضا خلاقی زاده امیر جعفرپور 1000 0.0 4 01:02.890
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
خان ترکمن داود مهرانی عیدمحمد بازیار 1550 0.0 2 01:59.290
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
ساواش ایگدری دایان و ایلای ایگدری امید ایگدری 1600 0.0 8 01:51.220
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
کومانچی حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی 1600 54.0 2 01:41.000
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
ایلوسیو حاجی رحمان سوقی تویلی قربانی 1600 56.0 4 01:40.480
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
آل ویوا حاجی رحمان سوقی تویلی قربانی 1200 0.0 2 01:11.970
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
اس ای فرمول حاج قیوم بردی ومحمد صفا جباری عبدالخالق ایری 1200 0.0 1 01:10.730
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
آی سیس داود اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر 1200 0.0 5 01:15.260
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
خوش خوش جلیل آق آتابای و عبدی جرجانی عبدالرحمان مختومی 1200 0.0 3 01:13.030
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
سایلنس کو الیاس صبا و آقاجان بابایی عبدالخالق ایری 1200 0.0 3 01:14.810
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
تایم هج تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1200 0.0 1 01:12.570
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
هج مامبو تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1600 0.0 1 01:43.840
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
گلستان طلا بهمن و نوربردی فهیمی ابراهیم هوشمند 1600 0.0 6 02:37.280
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
ارسلان محمود نعیمی عبدالرحمن کلته 1550 0.0 3 01:40.150
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
نادال مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی 1550 52.0 2 01:38.930
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
آلچی بای رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی 1550 0.0 6 01:42.230
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
آکام عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی 1000 0.0 2 01:00.120
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
تاوانتیا باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور 1000 0.0 6 01:03.330
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
سقرقوش بایرامقلی و نورقلی مهرانی تاج محمد گوگ نژاد 1550 53.0 8 01:52.440
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
آرس محمدخان شهرکردی رحیم بردی مهرانی 1550 0.0 2 01:38.810
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
تیپ انتل مراد دوردی سوقی عبدالباسط مخدومی 1550 0.0 1 01:40.460
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
شهرزاد یاسین اونق رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 6 01:03.990
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
تکنولوژی عرشی وجدانی ارازقلی ایری 1000 0.0 11 01:08.260
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
نایس لیدی مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی 1000 0.0 5 01:03.930
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
اوفلیا نیما ساجدی عبدالعزیز مهرانی 1000 0.0 4 01:03.450
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
گل سمن علی و آریا حسنی مراد تاجی زاده 1000 0.0 3 01:14.570
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
خان سونا پیمان و لقمان پقه سبحان پقه 1000 0.0 6 01:03.120
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
وسوسه یوسف فروغی توماج رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 2 01:00.720
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
دایاناهج محمدخان شهرکردی عبدالرحمان مختومی 1000 0.0 4 01:02.110
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
هچ دیو سردار آزمون و مریم شیرمحمدلی رشید روشنی 1000 60.0 1 00:59.980
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
لیدی هج تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 0.0 3 01:01.470
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
کوانتوم مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1000 0.0 1 01:01.430
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
آتابیگ کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال 1000 0.0 1 01:09.930
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
سقرقوش بایرامقلی و نورقلی مهرانی تاج محمد گوگ نژاد 1000 0.0 3 01:08.810
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
نیمار بهنام کلته و کاکاشی جرجانی یعقوب کم 1000 0.0 5 01:01.600
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
ریومنتو آرمان قزل رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 1 01:00.350
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
پرایوت سی مهدی معاف امانقلی خوجملی 1000 0.0 6 01:04.590
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
ایزابوی مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی 1000 0.0 1 01:02.940
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
نورگزل محمود کلاته بهنام تاجی زاده 1000 0.0 1 01:11.860
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
آکام عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی 1000 0.0 1 01:01.270
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
آلچی بای رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی 1000 0.0 1 01:02.200
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
ژورا تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 0.0 1 01:00.490
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
خوش تیپ محمد غراوی اسماعیل خوجملی 1000 0.0 3 01:02.140
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
لیدی هج تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 0.0 1 01:00.960
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
آی داز حمیدرضا و محمدحنیف پقه عبدالخالق ایری 1000 0.0 4 01:04.270
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
مادیان طلا رحمت الله توماچ تاج محمد گوگ نژاد 1550 0.0 5 02:00.410
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
نورطاهر آرمان توماچ رسول خرمالی 1000 0.0 2 01:04.840
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
ارابل سیدشهاب الدین شمس حجتی رشید روشنی 1000 0.0 1 01:02.240
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
پالو علی جرجانی امانگلدی خوجملی 1000 0.0 2 01:03.270
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
کاساندرا آبا ورضا آبائی رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 2 01:01.980
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
کبوتر احمد فرهاد حمیدی تاج محمد گوگ نژاد 1000 0.0 1 01:13.370
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
کومانچی حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی 1550 52.0 1 01:37.210
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
گلهان حاج قادیر میرابی اراز قربان اونق 1200 51.0 7 01:16.910
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
فیروزه ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا 1200 51.0 3 01:13.010
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
نادال مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی 1200 52.0 1 01:12.360
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
آروا بهروز نیازی امانگلدی خوجملی 1000 53.0 5 01:03.240
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
دومنیک محمدتقی بابالویی مصطفی عطایی 1000 52.0 5 01:02.690
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
رونین سروین ایوب خجسته عبدالرحیم چپرلی 1000 52.0 6 01:07.980
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
سارینا مشهد ایری احمد قلی قربانی 1200 51.0 1 01:23.930
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
آلچی بای رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی 1200 53.0 1 01:12.860
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
نیمار بهنام کلته و کاکاشی جرجانی یعقوب کم 1200 52.0 1 01:12.980
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
لطیفه جعفر عابدینی امانقلی خوجملی 1000 50.0 1 01:00.910
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
کوانتوم مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1000 54.0 1 01:02.160
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
گلدتیک حالی حاجی و امان حاجی علاقی محمد شریف تاتاری 1000 50.0 6 01:05.610
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
آلپای صحرا داریوش سرمدی یوسف خوجملی 1200 50.0 5 01:29.980
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
ایلوسیو حاجی رحمان سوقی تویلی قربانی 1600 54.0 1 01:40.070
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
پالرمو طاهر جرجانی امانگلدی خوجملی 1200 52.0 1 01:12.240
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
گوهرناز کاکا ارازی اراز قربان اونق 1200 50.0 5 01:15.880
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
کیوان سرمدی یوسف سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد 1600 53.0 5 01:57.240
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
سحر خاتون حاج غفور اسماعیلی علی خوجملی 1600 53.0 2 01:43.460
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
هیستوریا امین تاتار محمد شریف تاتاری 1600 54.0 8 02:07.530
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
طاهاهورس غفار باستان علی خوجملی 1200 52.0 1 01:13.820
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
نفیس حاجی قربان و محمدیاسین کلته مجید خوجملی 1200 52.0 7 01:20.500
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
ارغیان علی ایزدی حمید فرود 1200 50.0 3 01:27.360
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
نادال مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی 1550 58.0 1 01:39.040
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
ارسلان محمود نعیمی عبدالرحمن کلته 1550 52.0 3 01:40.420
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
ایلوسیو حاجی رحمان سوقی تویلی قربانی 1550 52.0 1 01:38.300
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
تهاجم آرجان حاجی پاریاب امانقلی خوجملی 1200 53.0 2 01:13.570
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
سایلنس کو الیاس صبا و آقاجان بابایی عبدالخالق ایری 1000 52.0 2 01:04.380
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
کیوان سرمدی یوسف سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد 1550 53.0 1
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
کینگ کیا عبدالطیف حقیقی عبدالرحمان حرک عطا 1550 54.0 5 01:42.410
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
پانامرا حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق 1550 57.0 2 01:38.840
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
ستیلا امانقلی و امید یلمه امانقلی خوجملی 1200 51.0 4 01:14.960
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
پرشین گلوری حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق 1000 50.0 7 01:09.220
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
کندی سرکارخانم محمدجان محمداسلم محمدی 1000 50.0 4 01:04.110
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
قوش قانت محمد یار تراج عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 52.0 1 01:20.590
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
ساواش کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1550 52.0 3 01:39.850
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
ویوابوی ایلحان و سینان نیازی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 3 01:01.380
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
تایم هج تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 50.0 2 01:01.310
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
باران حبیب ایشان عبدالغفار قابل یوسف چپرلی 1000 50.0 7 01:17.820
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
پائیز مهدی بابایی عبدالحکیم مهرانی 1550 52.0 5 02:01.370
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
وسوسه یوسف فروغی توماج رحیم بردی مهرانی 1200 52.0 1 01:11.280
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
دبی استار پتروشیمی بانیارپلیمر گنبد نصرت ا... خوجملی 1200 52.0 7 01:13.280
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
ایزابوی مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی 1000 52.0 7 01:04.860
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
تک شعله هانیه مهرانی عظیم مهرانی 1000 52.0 8 01:07.810
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
ترنج اکبر دمیرچلی عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 53.0 2 01:25.030
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
امتیس حاج جلیل بابایی حمید روشنی 1000 50.0 1 01:04.360
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
نیولی مهران خوجملی علی خوجملی 1200 52.0 1 01:12.700
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
ریونینا یوسف قزل رحیم بردی مهرانی 1200 50.0 5 01:13.850
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
سابرینا دکتراوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی 1200 54.0 3 01:12.190
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
ریومنتو آرمان قزل رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 8 01:13.760
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
سقرقوش بایرامقلی و نورقلی مهرانی تاج محمد گوگ نژاد 1000 54.0 1 01:08.040
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
روزگار گز امیر فهیمان یعقوب رحیمی 1200 52.0 6 01:22.820
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
کینگ کیا عبدالطیف حقیقی عبدالرحمان حرک عطا 1200 53.0 3 01:15.120
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
ال قوش حاج عبدالخلیل بابایی حاجی محمد نوایی 1000 52.0 7 01:04.870
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
کوکوشانل علی علیمحمدی رحیم بردی مهرانی 1200 50.0 1 01:13.320
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
آل ویوا حاجی رحمان سوقی تویلی قربانی 1200 54.0 1 01:13.080
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
وسوسه یوسف فروغی توماج رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 1 00:59.720
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
کیهان سلیم دکترحاجی امان اودک عبدالرحمان پرویز 1200 54.0 3 01:26.430
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
خوش تیپ محمد غراوی اسماعیل خوجملی 1200 55.0 1 01:12.870
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
مبارک حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی 1200 53.0 2 01:14.360
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
ایزابوی مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی 1200 52.0 4 01:17.620
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
سابرینا دکتراوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی 1200 54.0 2 01:13.180
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
نیولی مهران خوجملی علی خوجملی 1200 51.0 3 01:16.100
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
ویوابوی ایلحان و سینان نیازی رحیم بردی مهرانی 1200 52.0 1 01:13.220
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
وسوسه یوسف فروغی توماج رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 1 01:00.130
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
نیونایس باشگاه سوارکاری زرین مجید ایری 1000 50.0 8 01:05.790
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
چشمه عبدالوحید پوری مجید ایری 1000 50.0 2 01:17.000
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
آلچی بای رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی 1000 55.0 2 01:15.880
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
کوانتوم مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1000 53.0 3 01:15.410
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
تایفون یوسف قزل رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 1 01:04.460
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
نسل خان قربان بردی سوقی رسول صداقت 1000 0.0 4 01:07.440
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
سلناطلائی ایاز آق رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 8 01:02.690
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
آکام عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی 1000 0.0 1 01:02.630
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
گل کاریز عیدمحمدوعاشوربای ایگدری خان محمد چپرلی 1000 0.0 10 01:14.820
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
براون پانتر احسان صاحب دل اسماعیل کوچکی 1000 0.0 9 01:06.810
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
وسوسه یوسف فروغی توماج رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 1 01:06.670
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
بالستیک مرحوم تاغی حاجی کر رشید عطایی 1000 0.0 4 01:04.130
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
کوکوشانل علی علیمحمدی رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 4 01:04.120
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
میلواکی علی آقایی عبدالعزیز مهرانی 1000 0.0 1 01:03.750
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
آلماگل2 محمد میثاق تاجی زاده قربان محمد قولرعطا 1000 0.0
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
فیلادلفیا حاجی محمد ومحمدحنیف دولتخواه حکیم سوقی 1000 0.0
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
مبارک حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی 1000 0.0 2
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
غنج اسن حاج خدای بردی جاهد عبدالرحمان حرک عطا 1000 0.0 2
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
چندو مرحوم حاج طاغن قلی موحد قوجق مصطفی کریمی 1000 0.0 11 01:04.810
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
دبی استار پتروشیمی بانیارپلیمر گنبد نصرت ا... خوجملی 1000 0.0 1 01:01.890
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
راحیل مرحوم مجید متمکن مجید صالح پور 1000 0.0 9 01:05.350
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
میس چارمر خانم تکتم اسلامی جبارصالح پور 1000 0.0 2 01:03.250
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
آواکس جلال الدین خوشکام منصور بای پور 1000 0.0 7 01:06.360
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
چشم افروز بغدایلی بی نیاز ناز محمد قره داشلی 1000 0.0 9 01:06.860
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
ریومنتو آرمان قزل رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 1 01:01.740
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
فونگ هج نعمت پاکزاد رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 2 01:01.860
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
ویوابوی ایلحان و سینان نیازی رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 1 01:02.760
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
بحری بیات طیب بیات خان محمد چپرلی 1000 52.0 5 01:16.480