مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
لامبورگینی محمدمهدی وکوثر سلیمانی رابد طاغن سیدی 1000 0.0 5 01:05.160
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
کینگ کیا عبدالطیف حقیقی عبدالرحمان حرک عطا 1550 0.0 4 01:42.150
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
فرانکل ایلتای ایمری اسماعیل خوجملی 1000 0.0 3 01:04.140
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
ماه سل ماتجان حاجی آتابای یعقوب ایری 1200 0.0 8 01:14.550
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
نان آور میرعلی مهرانی میرعلی مهرانی 1200 0.0 6 01:15.290
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
جانر محمود صیادی ابراهیم مهرانی 1600 0.0 6 01:49.880
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
تورقوش قربان محمد اودک قربان محمد اودک 1550 0.0 9 01:42.760
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
بازنوش قره بولاغ صمدخوجه و عبدالسلام نظری ابراهیم بدویزاده 1000 0.0 5 01:00.740
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
آکورا حاج عبدی و حاج کاکا پرویز عبدالرحمان پرویز 1000 0.0 8 01:04.660
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
ژسه ایلیا بکر پوشیده بهروز کمی 1000 0.0 9 01:17.560
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
اورتیناز محمدرضا ماهان و احمدرضا دوجی اراز زارعی کسلخه 1000 52.0 5 01:02.570
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
لاچین حنیفه شیرمحمدلی سبحان پقه 1000 0.0 10 01:06.590
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
اوکسال مرحوم رجب کده طواق بردی خوجه پور 1000 0.0 3 01:02.540
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
صوت شکن اویس و حورانه دوگونچی حکیم سوقی 1000 0.0 5 01:04.420
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
فانوس عبدالباسط فرهمند بایرام دردی سلاقی 1550 0.0 7 02:04.840
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
نویان محمدحسام و اویس مارامایی عبدالله یلقی 1550 0.0 4 02:00.320
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
یونیک رفلکشن نادر موحد مهران علائی قوجق 1000 0.0 4 01:04.480
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
کوزو گل محمد قوبه دوردی حاجی عطایی 1000 0.0 7 01:08.260
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
صودا امید بدراقی رسول خرمالی 1200 50.0 8 01:17.460
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
تورقوش قربان محمد اودک قربان محمد اودک 1200 54.0 6 01:13.640
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
نایس لیدی مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی 1000 50.0 6 01:03.280
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
کوزو گل محمد قوبه دوردی حاجی عطایی 1000 52.0 4 01:05.240
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
سیگان طاهر کر فرهاد قزل 1200 52.0 5 01:14.560
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
پوربه فرزاد کر و عبداله سقلی عوض خوجملی 1600 55.0 5 01:55.790
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
تورقوش قربان محمد اودک قربان محمد اودک 1600 53.0 8 01:47.370
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
ریمن سینا ومحمدصفا شمسایی تویلی قربانی 1550 52.0 2 01:40.220
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
کیهان سلیم دکترحاجی امان اودک عبدالرحمان پرویز 1550 54.0 2 01:56.390
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
آون آلان سهیل تیرغم حاج امان تیرغم 1550 55.0
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
هیستوریا امین تاتار محمد شریف تاتاری 1550 54.0 3 01:42.270
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
تندر قیداری اکبر دمیرچیلی رجب قلیچ گوگ نژاد 1200 52.0 6 01:25.580
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
هیستوریا امین تاتار محمد شریف تاتاری 1550 53.0 1 01:43.440
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
کرال ایوب متین نقی زاده علمداری یوسف خوجملی 1550 53.0 6 02:03.080
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
نصیب متین پوری ناز محمد قره داشلی 1550 53.0 2 01:39.310
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
کومانچی حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی 1200 56.0 2 01:11.410
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
گلدتیک حالی حاجی و امان حاجی علاقی محمد شریف تاتاری 1000 50.0 4 01:03.820
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
جلال خان حسام الدین تاجی زاده قربان محمد قولرعطا 1000 52.0 3 01:04.920
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
رویاقیداری بهنام منصوری رجب قلیچ گوگ نژاد 1200 50.0 7 01:29.050
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
میس چارمر خانم تکتم اسلامی جبارصالح پور 1200 51.0 6 01:15.420
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
استیکت عبدالناصر جاهد ابراهیم بدویزاده 1000 51.0 6 01:13.240
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
آنیک ایلیاد و بهزاد اوده ساری اونق 1000 50.0 2 01:03.880
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
آغوش آسا سرمدی یوسف خوجملی 1000 51.0 8 01:11.310
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
ردگلد حاج فتح الله کردی کمال قربانی 1200 50.0 7 01:15.430
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
سامره بایرام اسماعیلی رسول خرمالی 1000 50.0 12 01:13.640
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
تیم وتاری امیررضا هداوند فرهاد کریمی 1200 51.0 6 01:16.000
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
تیش گل حسین آیت اللهی امانقلی خوجملی 1000 50.0 5 01:04.900
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
هیستوریا امین تاتار محمد شریف تاتاری 1200 52.0 3 01:17.020
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
صوت شکن اویس و حورانه دوگونچی حکیم سوقی 1000 52.0 2 01:02.750
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
آون آلان سهیل تیرغم حاج امان تیرغم 1000 52.0 2 01:10.370
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
دومنیک محمدتقی بابالویی مصطفی عطایی 1000 52.0 2 01:03.480
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
جنرال سایت رادین صفایی و امادجان طعنه اراز زارعی کسلخه 1200 53.0 7 01:14.090
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
ماه سر حکیم امیری طواق بردی خوجه پور 1200 50.0 5 01:16.230
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
شه راد عرفان ومجیب پقه ناز محمد قره داشلی 1200 54.0 2 01:14.120
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
کومانچی حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی 1000 55.0 3 01:01.160
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
نوگل کوچک ایشان عطایی تاج محمد گوگ نژاد 1000 50.0 6 01:18.430
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
گل آزمون رشید آزمون عبدالخالق ایری 1000 50.0 9 01:21.190
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
گوهرناز کاکا ارازی اراز قربان اونق 1000 50.0 5 01:16.510
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
اورهان قرق محمد جمیل قلیچی بایرام محمد قولاق 1000 52.0
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
صودا امید بدراقی رسول خرمالی 1000 0.0 1 01:01.240
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
جنرال سایت رادین صفایی و امادجان طعنه اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 7 01:02.560
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
ریمن سینا ومحمدصفا شمسایی تویلی قربانی 1000 0.0 3 01:03.080
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
گلدتیک حالی حاجی و امان حاجی علاقی محمد شریف تاتاری 1000 0.0 5 01:06.200
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
آتایار سرکارخانم سولماز خرمالی نوریقدی یلقی 1000 0.0 2 01:10.630
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
دوران حاج شاهین تراج خدای بردی ایری 1000 0.0 12 01:09.610
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
فرنازگل عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق 1000 0.0 6 01:04.100
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
استاراسکای حاجی محمدمرادچله رحمان اورگلی 1000 0.0 8 01:05.150
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
مگارا امین تاتار محمد شریف تاتاری 1000 0.0 1 01:03.750
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
اسپیدهیرو رسول مرواری عبدالصمد خوجملی 1000 0.0
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
چشمه عبدالوحید پوری مجید ایری 1000 0.0
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
آنتیک ابراهیم کردی نورمحمد اونق 1000 0.0 9 01:04.340
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
سل اشتون مرحوم حاجی اردی مرجانی بهمن حاجی زاده 1000 0.0 10 01:06.460
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
ماه سر حکیم امیری طواق بردی خوجه پور 1000 0.0 3 01:04.020
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
زرین دخت علی وعظیم هیوه چی نادر علایی قوجق 1000 0.0 11 01:08.460
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
یادگارقره تپه قانم بازیار عیدمحمد بازیار 1000 0.0 3 01:09.880
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
پیمان عبدالحکیم رحمتی امان بردی گوگ 1000 0.0 7 01:03.860
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
ارکان نورمحمدکورت ومحمدعزیز پاریخی یوسف کلته 1000 0.0 4 01:03.410
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
سامره بایرام اسماعیلی رسول خرمالی 1000 0.0 9 01:11.750
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
درویش امین تایجان بازیار عیدمحمد بازیار 1000 52.0 4 01:16.460