مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
شمیم علی شعبانی جمشید مختومی 1600 0.0 3 01:47.130
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
چرچیل حاجی احمد تراچ عبدالرحمان مختومی 2200 0.0 3 02:24.570
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
آرزوبالام مهدی قره نژاد فرهاد خانقلی زاده قزل 2200 0.0 5 02:30.750
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
آی بک مائده وماهان باستان عثمان ایری 2200 0.0 2 02:43.600
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
کیهان سلیم دکترحاجی امان اودک عبدالرحمان پرویز 2200 52.0 6 02:50.520
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
سحر خاتون حاج غفور اسماعیلی علی خوجملی 1000 0.0 8 01:03.240
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
فرسام2 حاج احمد آقا زاده امیری مهدی نوایی 1000 0.0 3 01:05.770
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
مسترواندرفول حسین آیت اللهی مصطفی عطایی 1000 0.0 4 01:05.090
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
سل اشتون مرحوم حاجی اردی مرجانی بهمن حاجی زاده 1550 0.0 6 01:43.770
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
هما مرحوم حاج هادی هاشمی آنه محمد حاجی زاده 1000 0.0 3 01:13.530
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
شمیم علی شعبانی جمشید مختومی 1200 0.0 2 01:13.930
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
پیت بول هورس ایران عبدالرسول روشنی 1200 0.0 4 01:13.950
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
فرام حاج ناصر نوروزی بهمن حاجی زاده 1600 0.0 1 01:45.210
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
گالان مبین حنفی آنه محمد حاجی زاده 1550 0.0 2 01:39.200
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
چرچیل حاجی احمد تراچ عبدالرحمان مختومی 1550 55.0 5 01:40.930
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
اوکسال مرحوم رجب کده طواق بردی خوجه پور 1550 0.0 5 01:42.160
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
آنیک ایلیاد و بهزاد اوده ساری اونق 1000 0.0 1 01:02.240
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
کینگ کیا عبدالطیف حقیقی عبدالرحمان حرک عطا 1550 0.0 4 01:42.150
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
امیرپاشا امیرمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 4 01:03.240
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
فدرال قلیچ قزل ارازگلدی اونق 1000 0.0 3 01:02.360
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
مارال شادی خلیل شادی و شاهین آذر اسماعیل کوچکی 1000 0.0 4 01:10.790
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
همایون عبدالله عطایی و دشت نوردان محمد شریف تاتاری 1000 0.0 4 01:02.100
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
همایون عبدالله عطایی و دشت نوردان محمد شریف تاتاری 1000 0.0 6 01:02.940
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
آنیک ایلیاد و بهزاد اوده ساری اونق 1000 0.0 3 01:01.890
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
سیاتل ویو ایلکان سالاری نادر علایی قوجق 1000 50.0 9 01:04.560
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
خط شکن احمد مهرانی تاج محمد گوگ نژاد 1000 52.0 3 01:05.180
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
آی سارا حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ 1600 51.0 2 01:48.720
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
نان آور میرعلی مهرانی میرعلی مهرانی 1200 52.0 8 01:16.640
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
لتوس تاپ ایمان ناخدا جمشید روشنی 1200 50.0 2 01:15.660
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
سقرقوش بایرامقلی و نورقلی مهرانی تاج محمد گوگ نژاد 1600 52.0 4 01:55.310
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
گالان مبین حنفی آنه محمد حاجی زاده 1600 55.0 1 01:43.310
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
فرام حاج ناصر نوروزی بهمن حاجی زاده 1600 50.0 4 01:48.840
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
اورلیا داود پقه مهربان ایری 1200 51.0 6 01:16.950
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
خان سونا پیمان و لقمان پقه سبحان پقه 1550 53.0 8 01:46.210
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
گل بوته مسعود دمیرچی بهرام حاجی زاده 1200 50.0 11 01:17.900
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
ویراژ محمد طوسی آنه محمد حاجی زاده 1000 50.0 6 01:05.020
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
گالان مبین حنفی آنه محمد حاجی زاده 1550 55.0 1 01:39.220
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
سرور2 امیر کلانتری رسول خرمالی 1200 53.0 5 01:12.620
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
برند دادجان اونق مجید ایری 1200 53.0 8 01:14.780
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
قره گوز مرصادومحمدصالح قلرعطا عبدالناصر رجال 1200 53.0 7 01:22.830
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
یونیک رفلکشن نادر موحد مهران علائی قوجق 1200 52.0 5 01:15.150
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
بای بای حاج نوری گلدیانی سلیم خوجملی 1000 60.0 2 01:00.610
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
اس ای فرمول حاج قیوم بردی ومحمد صفا جباری عبدالخالق ایری 1000 52.0 3 01:01.350
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
گل بوته مسعود دمیرچی بهرام حاجی زاده 1000 50.0 3 01:04.090
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
شمیلا حاج عبدالله توماچ بهمن صداقت 1200 50.0 9 01:22.870
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
کاواکا کووا سعید مومنین مجید صالح پور 1200 52.0 6 01:13.490
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
نویان محمدحسام و اویس مارامایی عبدالله یلقی 1000 53.0 3 01:13.870
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
سان گلد عمران زیبایی تاج محمد گوگ نژاد 1000 50.0 10 01:21.640
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
وی وی تو رئوف وثنا مختومی رشید روشنی 1000 51.0 9 01:17.510
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
پاشابجنورد مهندس اصغر امینی علی گوگ نژاد 1000 52.0 1 01:14.160
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
پاکی رو حاج حکیم قلی آرخی سلیمان آرخی 1000 0.0 6 01:07.880
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
لیلی ناز امانقلی هاشمن یوسف کلته 1000 0.0 3 01:05.120
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
قوش قانت محمد یار تراج عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 0.0 6 01:11.510
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
سان گلد عمران زیبایی تاج محمد گوگ نژاد 1000 0.0 6 69:15.000
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
گالان مبین حنفی آنه محمد حاجی زاده 1000 0.0 3 01:02.950
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
خوش خوش جلیل آق آتابای و عبدی جرجانی عبدالرحمان مختومی 1000 0.0 3 01:03.610
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
میس دنسر صالح وفرزاد خداوردیان امان بردی گوگ 1000 0.0 6 01:08.210
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
نویان محمدحسام و اویس مارامایی عبدالله یلقی 1000 0.0 2 01:14.250
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
سی بوی نیلای خوجملی سلیم خوجملی 1000 0.0 2
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
ماه مهر مومن چوگان عبدالرحمان مختومی 1000 0.0
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
اورلیا داود پقه مهربان ایری 1000 0.0
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
ریوگیفت حاجی نازدردی سوقی تویلی قربانی 1000 0.0 4 01:02.920
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
آی داز حمیدرضا و محمدحنیف پقه عبدالخالق ایری 1000 0.0 7 01:04.130
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
گوهرناز کاکا ارازی اراز قربان اونق 1000 0.0 3 01:05.520
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
خوش تیپ محمد غراوی اسماعیل خوجملی 1000 0.0 4 01:03.520
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
گالان مبین حنفی آنه محمد حاجی زاده 1000 0.0 2 01:01.760
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
رویال کلاسیک امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا 1000 0.0 3 01:03.330
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
آتابیگ کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال 1000 52.0 1 01:11.460