مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
شلیک غفور پقه رحیم بردی مهرانی 1200 52 8 01:13.27
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
نجیب خان کوروش خیری مهدی نوایی 1200 56 2 01:11.21
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
طلادار فرهاد پاکزاد عبدالرحمان مختومی 1200 53 1 01:11.36
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
ایل هان باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی 2200 52
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
دومنیک محمدمهدی بابالوئی حمید روشنی 2200 57 1 02:23.98
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آردین رهسپار هاشم رهسپار نور محمد اوکش 2200 53 2 02:52.96
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
منوکید ناصر و محمد امین و عدنان بابائی رحیم بردی مهرانی 1600 55 1 01:41.07
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آرس دکتر رزیتا امیری فر کمال قربانی 1700 55 2 01:46.73
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
دایان آتلان حاج فریدون تمنی بهمن اونق 1600 54 5 01:46.03
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
تاتیا کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1000 51 5 01:00.97
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
هیدروژن اراز محمد حاجی قزل منوچهر قزل 1000 53 4 00:59.95
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مانلی جمشید منتظرنظام یوسف کلته 1000 52 7 01:01.68
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
قاینار سام سابقی عثمان تاجی زاده 1000 53 2 01:08.32
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
دومنیک محمدتقی بابالوئی حمید روشنی 1000 55 2 01:00.94
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
استیو احمد بالاخان نوری قورچایی 1000 54 3 01:03.44
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
گیورگی امید بدراقی رسول خرمالی 1000 55 5 01:01.77
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
بای بای گلد محمد امین مهرانی احمد خوجملی 1550 54 8 01:40.78
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
بن جوی ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی 1550 52 2 01:40.34
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
دومنیک محمدتقی بابالوئی حمید روشنی 1200 53 2 01:12.06
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
فوردو دکتر سید حمید حسینی جمشید مختومی 1200 52 4 01:13.62
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
کلاتین حاج گلدی آخوند پرویز بهزاد پرویز 1000 52 8 01:05.13
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
جنی وان محروم حالی پاکزاد کمال قربانی 1200 53 7 01:12.72
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
سیتارا مروه و راحله آق و آیدین و هادی قلر عطا قربان محمد قولرعطا 1550 52 4 01:41.57
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آی هان مهندس عبدالحی قریشی قربان محمد قولرعطا 1200 54
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
نجیب خان قربانقلی آق مهدی نوایی 1550 54 2 01:36.64
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
پاریس2 مشدی برهان امانقلی خوجملی 1550 54 1 01:38.55
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
طلادار عیدی پاکزاد عبدالرحمان مختومی 1000 52 3 01:00.02
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بایرام خان الکام سن سبلی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 52 5 01:03.11
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بن جوی ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی 1000 52 4 01:00.98
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
دایان آتلان حاج فریدون تمنی بهمن اونق 1000 52 2 01:03.36
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
کومانچی متین پوری ناز محمد قره داشلی 1600 54 2 01:39.91
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
کوانتوم بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1200 53 3 01:11.40
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
گل بوته مرکز تولید و پرورش اسب مهیار دمیرچی امانقلی خوجملی 1000 53 4 01:01.85
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
بای بای گلد محمد امین مهرانی احمد خوجملی 1000 53 3 01:00.97
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
قاینار آریا الهامی عثمان تاجی زاده 1600 53 4 01:59.60
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
رونین سروین بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1000 55 2 00:59.84
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ایل طاها مهران سالمی و خلیل نورانی کلته بهمن اونق 1200 55 1 01:12.36
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
اورگیت حسام شهرکردی رحیم بردی مهرانی 1200 52 2 01:12.14
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تایفون آرمین قزل رحیم بردی مهرانی 1600 55 5 01:44.49
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ریوبندر امین رادان امیر جعفرپور 1000 58 8 01:01.86
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
بلک حمید حمید رضا دانیالی رحیم بردی مهرانی 1200 55 3 01:14.43
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
شاهرخ نیز سرکار خانم نیره نسیمی مراد تاجی زاده 1000 52 9 01:14.88
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
طاهاهورس غفار باستان محمداسلم محمدی 1600 52 2 01:40.59
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
انجوی بابا ارمشی و بابا راوشی سلیم خوجملی 1200 54 4 01:13.36
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
داگلاس حاج نورمحمد سیدی قوجق غفور سیدی 1000 52 8 01:03.27
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
نایس لیدی مرحوم بهرام دردی قربانی عبدالرحمان مختومی 1000 52 5 01:02.16
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
قاینار آریا الهامی عثمان تاجی زاده 1600 54 1 01:57.16
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
برند دادجان اونق امید ایری 1600 53 4 01:42.89
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
رونین سروین بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1000 58 1 01:00.29
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بنهور احمدو بنیامین موحد عبدالرحمن قربانی 1000 53 3 01:03.42
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ایلوسیو حاج رحمان سوقی بهرام خانقلی زاده قزل 1200 60 4 01:10.79
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
پاریس2 حاجی بایرام قربان سلاق امانقلی خوجملی 1600 53 1 01:43.43
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
شمیم علی شعبانی جمشید مختومی 1600 53 6 01:44.34
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
جادوسنجر امید صلاحی عثمان تاجی زاده 1200 54 7
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
راپیدو صدیق شیخ و یاسین ایری عبدالمجید کم 1000 54 9 01:03.76
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
رای هارد پرورش اسب رایبد هورس فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 54 6 01:01.45
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
دازقوش ابراهیم پقه رحیم بردی مهرانی 1550 52 5 01:42.56
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
شمیم علی شعبانی جمشید مختومی 1550 55 1 01:39.26
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
لیدی ناز حاج سارا و رحیم نیازی عبدالعزیز مهرانی 1200 52 2 01:16.03
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
ویودنس قوجق قلی قوجق نژاد عبدالرحمان مختومی 1000 52 3 01:04.88
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
بلک حمید حمید رضا دانیالی رحیم بردی مهرانی 1550 55 1 01:44.68
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
صوت شکن اسرا دوگونچی حکیم سوقی 1550 55 2 01:43.74
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
چرچیل حاجی احمد تراچ عبدالرحمان مختومی 1000 53 01:02.10
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
گیورگی امید بدراقی رسول خرمالی 1200 54 3 01:15.98
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
هیدروژن محمد کم منوچهر قزل 1200 52 5 01:13.22
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
مجیک بوی تولید و پرورش اسب علیزاده حمید روشنی 1000 52 4 01:03.14
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
رونین سروین بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1200 56 4 01:13.22
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
اورگیت حسام شهرکردی رحیم بردی مهرانی 1000 52 5 01:02.05
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
کرایس لر جهانگیر تارک حمید صالح پور 1000 53 5 01:01.11
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی 1200 53 1 01:14.82
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
فرانکل ایلتای ایمری اسماعیل خوجملی 1200 54 4 01:14.84
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
بای کال شیرمحمد سلیمانی یعقوب کارساز 1200 54 6 01:19.33
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
بای بای حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده 1200 61 3 01:13.45
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
بارون حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی 1000 55 6 01:03.57
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
خوش خوش عبدالکریم آق آتابای عوض خوجملی 1200 52 5 01:16.08
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
آیهان 2 مرحوم جلال عقیل اسحاق فاضل انگیزه صالح بردی گوگ 1000 53 4 01:03.80
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
بای بای حاج امان گلدیانی ابراهیم بدویزاده 1000 60 1 01:01.12
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
بالستیک مرحوم تاغی حاجی کر خسرو برزین 1000 55 7 01:04.08
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
اسکای کویین عبدالکریم قرنجیکی عبدالخالق ایری 1000 52 4 01:03.60
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
فلاور هج حاج نادر موحد احمد ایری 1000 55 4 01:01.56
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
کاساندرا ایل شن داوودی پور بهنام حاجی زاده 1000 52 6 01:02.32
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
رونین سروین بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1000 54 1 01:02.22
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
وروجک گمیشان ناز دوردی کلته یوسف کلته 1000 50 9 01:05.01
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
بازنوش قره بولاغ ایمان آق ارکاکلی محمد شریف تاتاری 1000 53 3 01:02.27
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
بنهور احمد موحد و عظیم گوگ اسماعیل خوجملی 1000 55 5 01:05.48
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
پاراکس مهران و رسول نظر خانی رسول خرمالی 1000 54 6 01:03.25
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
ایل هان باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی 1000 53
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
شیدابن کاکا شیدایی یوسف کلته 1000 52 1 01:04.36