مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
شلیک غفور پقه رحیم بردی مهرانی 1200 52.0 8 01:13.270
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
نجیب خان کوروش خیری مهدی نوایی 1200 56.0 2 01:11.210
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
طلادار فرهاد پاکزاد عبدالرحمان مختومی 1200 53.0 1 01:11.360
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
ایل هان باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی 2200 52.0
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
دومنیک محمدمهدی بابالوئی حمید روشنی 2200 57.0 1 02:23.980
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آردین رهسپار هاشم رهسپار نور محمد اوکش 2200 53.0 2 02:52.960
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
منوکید ناصر و محمد امین و عدنان بابائی رحیم بردی مهرانی 1600 55.0 1 01:41.070
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آرس دکتر رزیتا امیری فر کمال قربانی 1700 55.0 2 01:46.730
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
دایان آتلان حاج فریدون تمنی بهمن اونق 1600 54.0 5 01:46.030
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
تاتیا کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1000 51.0 5 01:00.970
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
هیدروژن اراز محمد حاجی قزل منوچهر قزل 1000 53.0 4 00:59.950
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مانلی جمشید منتظرنظام یوسف کلته 1000 52.0 7 01:01.680
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
قاینار سام سابقی عثمان تاجی زاده 1000 53.0 2 01:08.320
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
دومنیک محمدتقی بابالوئی حمید روشنی 1000 55.0 2 01:00.940
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
استیو احمد بالاخان نوری قورچایی 1000 54.0 3 01:03.440
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
گیورگی امید بدراقی رسول خرمالی 1000 55.0 5 01:01.770
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
بای بای گلد محمد امین مهرانی احمد خوجملی 1550 54.0 8 01:40.780
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
بن جوی ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی 1550 52.0 2 01:40.340
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
دومنیک محمدتقی بابالوئی حمید روشنی 1200 53.0 2 01:12.060
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
فوردو دکتر سید حمید حسینی جمشید مختومی 1200 52.0 4 01:13.620
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
کلاتین حاج گلدی آخوند پرویز بهزاد پرویز 1000 52.0 8 01:05.130
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
جنی وان محروم حالی پاکزاد کمال قربانی 1200 53.0 7 01:12.720
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
سیتارا مروه و راحله آق و آیدین و هادی قلر عطا قربان محمد قولرعطا 1550 52.0 4 01:41.570
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آی هان مهندس عبدالحی قریشی قربان محمد قولرعطا 1200 54.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
نجیب خان قربانقلی آق مهدی نوایی 1550 54.0 2 01:36.640
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
پاریس2 مشدی برهان امانقلی خوجملی 1550 54.0 1 01:38.550
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
طلادار عیدی پاکزاد عبدالرحمان مختومی 1000 52.0 3 01:00.020
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بایرام خان الکام سن سبلی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 52.0 5 01:03.110
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بن جوی ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی 1000 52.0 4 01:00.980
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
دایان آتلان حاج فریدون تمنی بهمن اونق 1000 52.0 2 01:03.360
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
کومانچی متین پوری ناز محمد قره داشلی 1600 54.0 2 01:39.910
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
کوانتوم بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1200 53.0 3 01:11.400
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
گل بوته مرکز تولید و پرورش اسب مهیار دمیرچی امانقلی خوجملی 1000 53.0 4 01:01.850
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
بای بای گلد محمد امین مهرانی احمد خوجملی 1000 53.0 3 01:00.970
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
قاینار آریا الهامی عثمان تاجی زاده 1600 53.0 4 01:59.600
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
رونین سروین بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1000 55.0 2 00:59.840
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ایل طاها مهران سالمی و خلیل نورانی کلته بهمن اونق 1200 55.0 1 01:12.360
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
اورگیت حسام شهرکردی رحیم بردی مهرانی 1200 52.0 2 01:12.140
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تایفون آرمین قزل رحیم بردی مهرانی 1600 55.0 5 01:44.490
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ریوبندر امین رادان امیر جعفرپور 1000 58.0 8 01:01.860
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
بلک حمید حمید رضا دانیالی رحیم بردی مهرانی 1200 55.0 3 01:14.430
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
شاهرخ نیز سرکار خانم نیره نسیمی مراد تاجی زاده 1000 52.0 9 01:14.880
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
طاهاهورس غفار باستان محمداسلم محمدی 1600 52.0 2 01:40.590
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
انجوی بابا ارمشی و بابا راوشی سلیم خوجملی 1200 54.0 4 01:13.360
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
داگلاس حاج نورمحمد سیدی قوجق غفور سیدی 1000 52.0 8 01:03.270
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
نایس لیدی مرحوم بهرام دردی قربانی عبدالرحمان مختومی 1000 52.0 5 01:02.160
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
قاینار آریا الهامی عثمان تاجی زاده 1600 54.0 1 01:57.160
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
برند دادجان اونق امید ایری 1600 53.0 4 01:42.890
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
رونین سروین بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1000 58.0 1 01:00.290
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بنهور احمدو بنیامین موحد عبدالرحمن قربانی 1000 53.0 3 01:03.420
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ایلوسیو حاج رحمان سوقی بهرام خانقلی زاده قزل 1200 60.0 4 01:10.790
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
پاریس2 حاجی بایرام قربان سلاق امانقلی خوجملی 1600 53.0 1 01:43.430
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
شمیم علی شعبانی جمشید مختومی 1600 53.0 6 01:44.340
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
جادوسنجر امید صلاحی عثمان تاجی زاده 1200 54.0 7
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
راپیدو صدیق شیخ و یاسین ایری عبدالمجید کم 1000 54.0 9 01:03.760
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
رای هارد پرورش اسب رایبد هورس فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 54.0 6 01:01.450
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
دازقوش ابراهیم پقه رحیم بردی مهرانی 1550 52.0 5 01:42.560
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
شمیم علی شعبانی جمشید مختومی 1550 55.0 1 01:39.260
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
لیدی ناز حاج سارا و رحیم نیازی عبدالعزیز مهرانی 1200 52.0 2 01:16.030
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
ویودنس قوجق قلی قوجق نژاد عبدالرحمان مختومی 1000 52.0 3 01:04.880
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
بلک حمید حمید رضا دانیالی رحیم بردی مهرانی 1550 55.0 1 01:44.680
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
صوت شکن اسرا دوگونچی حکیم سوقی 1550 55.0 2 01:43.740
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
چرچیل حاجی احمد تراچ عبدالرحمان مختومی 1000 53.0 01:02.100
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
گیورگی امید بدراقی رسول خرمالی 1200 54.0 3 01:15.980
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
هیدروژن محمد کم منوچهر قزل 1200 52.0 5 01:13.220
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
مجیک بوی تولید و پرورش اسب علیزاده حمید روشنی 1000 52.0 4 01:03.140
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
رونین سروین بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1200 56.0 4 01:13.220
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
اورگیت حسام شهرکردی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 5 01:02.050
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
کرایس لر جهانگیر تارک حمید صالح پور 1000 53.0 5 01:01.110
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی 1200 53.0 1 01:14.820
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
فرانکل ایلتای ایمری اسماعیل خوجملی 1200 54.0 4 01:14.840
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
بای کال شیرمحمد سلیمانی یعقوب کارساز 1200 54.0 6 01:19.330
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
بای بای حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده 1200 61.0 3 01:13.450
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
بارون حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی 1000 55.0 6 01:03.570
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
خوش خوش عبدالکریم آق آتابای عوض خوجملی 1200 52.0 5 01:16.080
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
آیهان 2 مرحوم جلال عقیل اسحاق فاضل انگیزه صالح بردی گوگ 1000 53.0 4 01:03.800
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
بای بای حاج امان گلدیانی ابراهیم بدویزاده 1000 60.0 1 01:01.120
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
بالستیک مرحوم تاغی حاجی کر خسرو برزین 1000 55.0 7 01:04.080
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
اسکای کویین عبدالکریم قرنجیکی عبدالخالق ایری 1000 52.0 4 01:03.600
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
فلاور هج حاج نادر موحد احمد ایری 1000 55.0 4 01:01.560
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
کاساندرا ایل شن داوودی پور بهنام حاجی زاده 1000 52.0 6 01:02.320
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
رونین سروین بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1000 54.0 1 01:02.220
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
وروجک گمیشان ناز دوردی کلته یوسف کلته 1000 50.0 9 01:05.010
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
بازنوش قره بولاغ ایمان آق ارکاکلی محمد شریف تاتاری 1000 53.0 3 01:02.270
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
بنهور احمد موحد و عظیم گوگ اسماعیل خوجملی 1000 55.0 5 01:05.480
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
پاراکس مهران و رسول نظر خانی رسول خرمالی 1000 54.0 6 01:03.250
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
ایل هان باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی 1000 53.0
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
شیدابن کاکا شیدایی یوسف کلته 1000 52.0 1 01:04.360