مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تک آث بندر بهنام و محمد مهدی ایری اراز زارعی کسلخه 1000 50.0 10 01:06.800
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ریحان گل امیر محمد کسلخه اراز زارعی کسلخه 1550 52.0 4 01:39.360
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
پرنسس رادین صفایی و امادجان طعنه اراز زارعی کسلخه 1550 51.0 4 01:45.120
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
تک آث بندر حاج آنه شاه ایری اراز زارعی کسلخه 1000 50.0 8 01:08.660
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
هیستوریا امان تاتار محمد شریف تاتاری 1000 53.0 12 01:03.980
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ریحان گل محمدرضا و ریحانه قزل یوسف ایری 1000 52.0 1 01:01.620
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
امیرپاشا آنه محمد و همراه کسلخه اراز زارعی کسلخه 1200 52.0 5 01:12.340
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
تاسارا بهمن مهروز اینچه برون اراز زارعی کسلخه 1000 50.0 9 01:11.630
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
گل رومیصا آرمان سن سبلی اراز زارعی کسلخه 1000 50.0
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
رعنا اسماعیل دمبان و بلال ساری زاده اراز زارعی کسلخه 1200 53.0 8 01:19.810
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
مهگل مرحوم حاج خوش گلدی صحنه اراز زارعی کسلخه 1000 51.0 6 01:03.360