مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آسپایر عبدالجلیل غراوی و حاج امان گلدی کر عبدالعزیز مهرانی 2200 53
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ایلیا سردار و سولماز آزمون باشگاه درخشش 1600 54 6 01:44.36
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
هج هوری محمد صابر کریمی و امیررضا هداوند فرهاد کریمی 1700 52
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
لبخند2 آراد فتح اللهی پرورش اسب پایدار 1600 50 2 01:44.59
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آلچی بای مرحوم عطا پناه احمد قلی قربانی 1000 52 5 01:00.02
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
چرنویل آرال تاتار محمد شریف تاتاری 1000 53 9 01:02.02
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
سریک سردار و سولماز آزمون باشگاه درخشش 1000 53 1 00:57.55
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
سیتی گل محمد حسین گلستان پور مجید صالح پور 1200 51 8 01:15.85
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ایلیا ایلیا چرکزی باشگاه درخشش 1550 53 3 01:40.47
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
تاتیانا کاوه اختراعی مجید صالح پور 1200 50 8 01:13.35
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
فایر فلای محمد رضا نوری حمید صالح پور 1200 52 5 01:14.43
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
هج هوری امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی 1200 52 4 01:11.75
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
شاهیتا مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی 1550 50 10 01:47.21
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور 1200 52 11 01:15.44
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
شاهیتا بصیر گل چشمه نوری قورچایی 1000 50 3 01:03.50
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
سیتی گل محمد حسین گلستان پور مجید صالح پور 1550 51 1 01:40.62
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
گل نسیم محمد سالاری عبدالرحمان مختومی 1000 50 6 01:02.19
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
تاتیانا کاوه اختراعی مجید صالح پور 1000 50 1 01:01.58
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
تیگره داریو خامسی جبارصالح پور 1200 50 10 01:22.43
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور 1000 52 6 01:01.57
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مستردن علیرضا تارک مجید صالح پور 1200 52 3 01:12.49
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تاتیانا کاوه اختراعی مجید صالح پور 1200 50 1 01:13.06
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
فایر فلای محمد رضا نوری حمید صالح پور 1000 52 3 01:02.57
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
تاتیانا کاوه اختراعی مجید صالح پور 1000 50 1 01:01.54
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ژاکلینا شاه عبدالعظیم تاتاری محمدرضا تاتاری 1200 50 2 01:11.68
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
مهگل کمال خندان اراز زارعی کسلخه 1600 52 4 01:40.90
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی 1000 53 4 01:02.43
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
سرخان هج محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی 1000 53 2 01:00.78
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
مستردن علیرضا صالحپور و ایلیاد اوغانی مجید صالح پور 1000 52 5 01:00.59
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
تاوانتیا باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور 1000 53 4 01:02.00
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
لوتوس کینگ ایمان ناخدا جبارصالح پور 1000 52 8 01:05.92
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آیهان 2 شهید اترک طیار و یونس شیر محمدلی صالح بردی گوگ 1200 55 3 01:13.09
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بالاهج حسین دیزجی رشید روشنی 1200 54 3 01:11.22
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
نایس لیدی دانیال و عبدالحنان قربانی عبدالرحمان مختومی 1200 52 5 01:14.07
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
سرخان هج محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی 1000 53 1 01:01.31
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور 1000 52 4 01:02.82
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
قاینار آریا الهامی عثمان تاجی زاده 1000 54 4 01:14.88
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
تاتیانا کاوه اختراعی مجید صالح پور 1000 7 01:06.05
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
هج هوری امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی 1200 52
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
اگتروس امین پنق و یحیی میر حسینی حمید صالح پور 1550 51 2 01:42.38
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
آیهان 2 داداش میکائیل و دنیز شیر محمدلی صالح بردی گوگ 1200 55 6 01:15.98
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
معرکه نعمان جرجانی جمشید روشنی 1200 54 7 01:17.45
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شمبوم سردارآزمون و علیرضا چرکزی مجید صالح پور 1200 53 5 01:14.59
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
مستردن علیرضا صالحپور و ایلیاد اوغانی مجید صالح پور 1۲00 54 2 01:14.19
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی مجید خوجملی 1550 58 6 01:47.28
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
هچ دیو سردار آزمون و مریم شیرمحمدلی مجید صالح پور 1000 60 4 01:00.78
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
تاوانتیا باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور 1200 53 4 01:14.59
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
هج هوری امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی 1200 52 5 01:13.31
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
شمبوم سردارآزمون مجید صالح پور 1200 52 3 01:14.54
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
معرکه نعمان جرجانی جمشید روشنی 1200 52 2 01:15.94
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی مجید خوجملی 1200 52 9 01:17.75
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اورکریستین امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی 1000 52 3 01:02.36
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
سیتی گل گلستانی و مجید صالحپور حمید صالح پور 1000 50 3 01:03.39
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
شادکام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 54 4 01:26.74
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
شمیم علی شعبانی جمشید مختومی 1200 54 3 01:13.04
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
لالانا مرحومان تویجی قوانلو و قربانقلی گل چشمه منصور بای پور 1000 52 2 01:03.91
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
سریک سردار و سولماز آزمون مجید صالح پور 1000 54 1 00:59.35
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
اگتروس امین پنق و یحیی میر حسینی حمید صالح پور 1200 53 2 01:15.01
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
آیهان 2 محمد میکائیل و دنیز شیر محمدلی صالح بردی گوگ 1200 53 2 01:14.28
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آن دوای ایلکای و محمد امین مختوم جمشید مختومی 1200 50 7 01:19.۷۹
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ژاکلینا شاه عبدالظیم تاتاری محمدرضا تاتاری 1200 50 1 01:13.29
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آلچی بای حاجی داده قره ئی احمد قلی قربانی 1200 52 2 01:12.98
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
شمبوم سردارآزمون مجید صالح پور 1000 52 2 01:02.73
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
کوانتوم بهنام دیجی عبدالرحیم چپرلی 1200 54 4 01:14.28
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
بوی بلا حاج عبدالرحیم و صلاح الدین ومرجان سارلی مجید خوجملی 1000 52 8 01:04.71
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
اورکریستین امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی 1000 52 6 01:05.25
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
اگتروس دکتر مجید مفیدی و مهندس امین پنق مجید صالح پور 1000 53 6 01:03.99
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
شمبوم سردارآزمون مجید صالح پور 1000 50 2 01:02.97
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
لالانا حسن قورچائی و یعقوب نفس پور منصور بای پور 1000 52 4 01:07.11
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
هج هوری امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی 1000 52 5 01:02.49
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
هاکان فخرالدین خوشکام صالح بردی گوگ 1000 52 7 0106.22
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
رایکا امین شالیها جمشید مختومی 1000 54 7 01:03.14
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
آن دوای احمد آق جمشید مختومی 1000 50 6 01:06.22
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
آریس گلد اسماعیل پساوند و منصور کمی عثمان پساوند 1000 51 5 01:04.06
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ژاکلینا شاه عبدالظیم تاتاری محمدرضا تاتاری 1000 50 1 01:02.38
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
شمیم علی شعبانی جمشید مختومی 1000 52 2 01:02.14
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
اورکریستین امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی 1000 52 4 01:05.19
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
اخمو منصور بای پور منصور بای پور 1000 52 6 01:04.16