مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آسپایر عبدالجلیل غراوی و حاج امان گلدی کر عبدالعزیز مهرانی 2200 53.0
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ایلیا سردار و سولماز آزمون شهرام روان 1600 54.0 6 01:44.360
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
هج هوری محمد صابر کریمی و امیررضا هداوند فرهاد کریمی 1700 52.0
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
لبخند2 آراد فتح اللهی پرورش اسب پایدار 1600 50.0 2 01:44.590
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آلچی بای مرحوم عطا پناه احمد قلی قربانی 1000 52.0 5 01:00.020
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
چرنویل آرال تاتار محمد شریف تاتاری 1000 53.0 9 01:02.020
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
سریک سردار و سولماز آزمون شهرام روان 1000 53.0 1 00:57.550
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
سیتی گل محمد حسین گلستان پور مجید صالح پور 1200 51.0 8 01:15.850
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ایلیا ایلیا چرکزی شهرام روان 1550 53.0 3 01:40.470
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
تاتیانا کاوه اختراعی مجید صالح پور 1200 50.0 8 01:13.350
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
فایر فلای محمد رضا نوری حمید صالح پور 1200 52.0 5 01:14.430
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
هج هوری امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی 1200 52.0 4 01:11.750
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
شاهیتا مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی 1550 50.0 10 01:47.210
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور 1200 52.0 11 01:15.440
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
شاهیتا بصیر گل چشمه نوری قورچایی 1000 50.0 3 01:03.500
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
سیتی گل محمد حسین گلستان پور مجید صالح پور 1550 51.0 1 01:40.620
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
گل نسیم محمد سالاری عبدالرحمان مختومی 1000 50.0 6 01:02.190
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
تاتیانا کاوه اختراعی مجید صالح پور 1000 50.0 1 01:01.580
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
تیگره داریو خامسی جبارصالح پور 1200 50.0 10 01:22.430
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور 1000 52.0 6 01:01.570
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مستردن علیرضا تارک مجید صالح پور 1200 52.0 3 01:12.490
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تاتیانا کاوه اختراعی مجید صالح پور 1200 50.0 1 01:13.060
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
فایر فلای محمد رضا نوری حمید صالح پور 1000 52.0 3 01:02.570
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
تاتیانا کاوه اختراعی مجید صالح پور 1000 50.0 1 01:01.540
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ژاکلینا شاه عبدالعظیم تاتاری محمدرضا تاتاری 1200 50.0 2 01:11.680
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
مهگل کمال خندان اراز زارعی کسلخه 1600 52.0 4 01:40.900
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی 1000 53.0 4 01:02.430
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
سرخان هج محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی 1000 53.0 2 01:00.780
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
مستردن علیرضا صالحپور و ایلیاد اوغانی مجید صالح پور 1000 52.0 5 01:00.590
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
تاوانتیا باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور 1000 53.0 4 01:02.000
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
لوتوس کینگ ایمان ناخدا جبارصالح پور 1000 52.0 8 01:05.920
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آیهان 2 شهید اترک طیار و یونس شیر محمدلی صالح بردی گوگ 1200 55.0 3 01:13.090
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بالاهج حسین دیزجی رشید روشنی 1200 54.0 3 01:11.220
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
نایس لیدی دانیال و عبدالحنان قربانی عبدالرحمان مختومی 1200 52.0 5 01:14.070
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
سرخان هج محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی 1000 53.0 1 01:01.310
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور 1000 52.0 4 01:02.820
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
قاینار آریا الهامی عثمان تاجی زاده 1000 54.0 4 01:14.880
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
تاتیانا کاوه اختراعی مجید صالح پور 1000 0.0 7 01:06.050
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
هج هوری امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی 1200 52.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
اگتروس امین پنق و یحیی میر حسینی حمید صالح پور 1550 51.0 2 01:42.380
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
آیهان 2 داداش میکائیل و دنیز شیر محمدلی صالح بردی گوگ 1200 55.0 6 01:15.980
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
معرکه نعمان جرجانی جمشید روشنی 1200 54.0 7 01:17.450
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شمبوم سردارآزمون و علیرضا چرکزی مجید صالح پور 1200 53.0 5 01:14.590
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
مستردن علیرضا صالحپور و ایلیاد اوغانی مجید صالح پور 1200 54.0 2 01:14.190
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی مجید خوجملی 1550 58.0 6 01:47.280
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
هچ دیو سردار آزمون و مریم شیرمحمدلی مجید صالح پور 1000 60.0 4 01:00.780
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
تاوانتیا باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور 1200 53.0 4 01:14.590
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
هج هوری امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی 1200 52.0 5 01:13.310
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
شمبوم سردارآزمون مجید صالح پور 1200 52.0 3 01:14.540
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
معرکه نعمان جرجانی جمشید روشنی 1200 52.0 2 01:15.940
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی مجید خوجملی 1200 52.0 9 01:17.750
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اورکریستین امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی 1000 52.0 3 01:02.360
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
سیتی گل گلستانی و مجید صالحپور حمید صالح پور 1000 50.0 3 01:03.390
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
شادکام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 54.0 4 01:26.740
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
شمیم علی شعبانی جمشید مختومی 1200 54.0 3 01:13.040
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
لالانا مرحومان تویجی قوانلو و قربانقلی گل چشمه منصور بای پور 1000 52.0 2 01:03.910
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
سریک سردار و سولماز آزمون مجید صالح پور 1000 54.0 1 00:59.350
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
اگتروس امین پنق و یحیی میر حسینی حمید صالح پور 1200 53.0 2 01:15.010
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
آیهان 2 محمد میکائیل و دنیز شیر محمدلی صالح بردی گوگ 1200 53.0 2 01:14.280
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آن دوای ایلکای و محمد امین مختوم جمشید مختومی 1200 50.0 7 01:19.790
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ژاکلینا شاه عبدالظیم تاتاری محمدرضا تاتاری 1200 50.0 1 01:13.290
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آلچی بای حاجی داده قره ئی احمد قلی قربانی 1200 52.0 2 01:12.980
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
شمبوم سردارآزمون مجید صالح پور 1000 52.0 2 01:02.730
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
کوانتوم بهنام دیجی عبدالرحیم چپرلی 1200 54.0 4 01:14.280
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
بوی بلا حاج عبدالرحیم و صلاح الدین ومرجان سارلی مجید خوجملی 1000 52.0 8 01:04.710
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
اورکریستین امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی 1000 52.0 6 01:05.250
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
اگتروس دکتر مجید مفیدی و مهندس امین پنق مجید صالح پور 1000 53.0 6 01:03.990
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
شمبوم سردارآزمون مجید صالح پور 1000 50.0 2 01:02.970
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
لالانا حسن قورچائی و یعقوب نفس پور منصور بای پور 1000 52.0 4 01:07.110
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
هج هوری امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی 1000 52.0 5 01:02.490
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
هاکان فخرالدین خوشکام صالح بردی گوگ 1000 52.0 7 01:46.220
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
رایکا امین شالیها جمشید مختومی 1000 54.0 7 01:03.140
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
آن دوای احمد آق جمشید مختومی 1000 50.0 6 01:06.220
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
آریس گلد اسماعیل پساوند و منصور کمی عثمان پساوند 1000 51.0 5 01:04.060
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ژاکلینا شاه عبدالظیم تاتاری محمدرضا تاتاری 1000 50.0 1 01:02.380
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
شمیم علی شعبانی جمشید مختومی 1000 52.0 2 01:02.140
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
اورکریستین امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی 1000 52.0 4 01:05.190
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
اخمو منصور بای پور منصور بای پور 1000 52.0 6 01:04.160