مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
پاریس2 حاجی بایرام قربان سلاق امانقلی خوجملی 2200 54.0
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ضد تری دکتر رزیتا امیری فر عبدالسلام کلته 1000 50.0 2 01:03.270
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ویودنس قوجق قلی قوجق نژاد عبدالرحمان مختومی 1600 53.0 9 01:45.250
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
مجستیک بهنام و حامد چاوش رشید روشنی 1700 54.0 3 01:46.750
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ریحان گل محمد رضا و ریحانه قزل اراز زارعی کسلخه 1600 52.0 2 01:43.660
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
عروسک حاج رحمت الله و پرویز کاظمی حاجی محمد نوایی 1600 51.0 8 01:48.030
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ضدفور حامد چاوش عبدالرحمان مختومی 1000 52.0 2 01:01.710
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آل مرد ملا احمد تراچ ملا احمد تراج 1000 53.0 1 00:59.300
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آکام عارف وعرفان نیازی نوریقدی خوجملی 1000 52.0 2 00:58.830
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
تیکا امیر رضا دمیرچی امانقلی خوجملی 1000 50.0 2 01:02.010
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
گل بوته مرکز تولید و پرورش اسب مهیار دمیرچی امانقلی خوجملی 1000 53.0 1 01:00.610
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
عجب شیر سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی 1000 54.0 1 01:08.060
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
وی وی تو رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی 1000 52.0 7 01:01.910
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
مگارا امین تاتار محمد شریف تاتاری 1000 51.0 2 01:00.030
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
اکشن هج حاج شاپور ایزدی رشید روشنی 1000 50.0 6 01:00.420
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
جیران رامین و آرمین عرازنژاد و ماهان صیامی حاجی محمد نوایی 1000 53.0 1 01:01.500
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ای پی ایندی سارا آرخی نصرت ا... خوجملی 1200 54.0 1 01:11.450
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
وروجک گمیشان مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته یوسف کلته 1550 50.0 6 01:39.690
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
وی وی تو رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی 1200 52.0 4 01:12.330
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
یاشار بهرام و شهرام نشاط حاجی محمد نوایی 1200 54.0 2 01:12.620
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
مجستیک بهنام و حامد چاوش رشید روشنی 1200 57.0 3 01:11.280
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
لوتو سیاه پوش سنجر سیاه پوش پرورش اسب یاسین یاسر 1550 53.0 8 02:06.270
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ویودنس قوجق قلی قوجق نژاد عبدالرحمان مختومی 1550 54.0 2 01:40.790
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
پرسا السا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی 1200 52.0 4 01:12.920
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
رد شدو محمد حسین ساوجی امید جهانیان 1200 52.0 1 01:09.840
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
گلی جعفر عابدینی رشید روشنی 1550 50.0 4 01:38.630
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
سیاتل ویو مرحوم خوجه محمد کوچکی رشید روشنی 1550 50.0 2 01:38.920
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی 1200 56.0 5 01:10.460
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
پی کاسو حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی 1000 52.0 5 01:00.270
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
ضدفور حامد چاوش عبدالرحمان مختومی 1000 52.0 4 01:02.350
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
وی وی تو رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی 1550 52.0 6 01:39.330
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
آچیلای بصیر نیازپور گنبدی و محمد هاتف کلته ابراهیم مهرانی 1000 50.0 8 01:03.550
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
روزگار سنجر سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی 1200 54.0 2 01:25.640
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی 1600 56.0 1 01:39.850
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آکام عارف وعرفان نیازی نوریقدی خوجملی 1200 56.0 1 01:10.550
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ویودنس قوجق قلی قوجق نژاد عبدالرحمان مختومی 1000 52.0 2 01:02.850
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آروشا عارف و عرفان نیازی نوریقدی خوجملی 1000 50.0 7 01:02.010
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
رای هارد پرورش اسب رایبد هورس فرهاد خانقلی زاده قزل 1200 54.0 4 01:12.970
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
وی وی تو رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی 1000 51.0 3 01:01.490
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
بنهور احمدو بنیامین موحد عبدالرحمن قربانی 1000 54.0 7 01:03.980
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
هیدروژن یاسین حاجی اونق منوچهر قزل 1000 56.0 3 01:00.570
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
آلتون سا حاج طواق مراد آق عبدالرحمان مختومی 1000 51.0 2 01:00.530
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
گلدن بل رسول و سلیم دوجی رشید روشنی 1200 52.0 4 01:12.600
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
پاریس2 مهنا و حوریا حسن قاسمی امانقلی خوجملی 1600 53.0 3 01:43.710
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آکام عارف وعرفان نیازی نوریقدی خوجملی 1000 53.0 1 00:59.390
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ابرسیاه جعفر عابدینی رشید روشنی 1200 52.0 5 01:14.060
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تولفر حاج گلدی آخوند تراچ منصور بای پور 1000 50.0 8
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی 1600 57.0 5 01:40.010
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
مسترواندرفول حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1600 52.0 2 01:42.490
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
کوانتوم مهندس داریوش کر عبدالرحیم چپرلی 1200 56.0 1 01:11.670
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آلکس ایمان و حاجی قوجق بهمن حاجی زاده 1600 55.0 6 01:42.990
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
ترکمن ام وی پی حاجی کوشی و حاج صفر نظری نصرت ا... خوجملی 1000 52.0 10 01:09.560
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
دایاناهج حاج طاهر جرجانی نوریقدی خوجملی 1000 55.0 2 01:00.650
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سیاتل ویو مرحوم خوجه محمد کوچکی رشید روشنی 1000 50.0 8 01:03.710
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
به سیما حاج غفور جرجانی منصور بای پور 1000 52.0 1 01:02.580
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
خورشیدسنجر سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی 1600 53.0 2 01:59.260
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ایل هان امیر و سارا آرخی نصرت ا... خوجملی 1600 53.0 3 01:42.070
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
گل یوکابد هلیا غفاری سلیم خوجملی 1000 52.0 3 01:02.280
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
گودبای سرکار خانم ملیکا و بردیا باجلان ابراهیم بدویزاده 1000 53.0 2 01:02.640
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ماکان دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده 1200 52.0 1 01:11.140
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بارون حاج عبدالکریم ناعمی کاکش عطایی 1000 55.0 3 01:01.600
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
بالاهج حسین دیزجی رشید روشنی 1200 50.0 5 01:11.260
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
گلدن بل حامد جباری رشید روشنی 1000 52.0 6 01:01.050
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
سیاتل ویو حامد کوچکی رشید روشنی 1600 52.0 2 01:44.740
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
گلسا ناصر کلته عبیدالله سخاوت 1000 53.0 7 01:02.270
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
زلیخا سیاه پوش سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی 1200 50.0 2 01:24.830
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
روزگار سنجر سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی 1200 53.0 3 01:26.760
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
فیوره حسام جمالی رشید روشنی 1000 51.0 4 01:01.200
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
الوکوئنس قدرت پور رضا کمال قربانی 1000 50.0 1 01:01.280
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بازنوش قره بولاغ یعقوب میرابی محمد شریف تاتاری 1200 56.0 3 01:12.120
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اکشن هج حاج شاپور ایزدی رشید روشنی 1200 53.0 2 01:11.020
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
یارین مهر علی خاکسار میلاد پایدار 1000 53.0 2 01:11.950
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
گان وست ملیسا ایگدری ناصر حاجی زاده 1200 54.0 6 01:16.350
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
پیربابا محمدمهدی طلایی کمال قربانی 1000 53.0 1 01:00.180
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
اکسلنت ناصر خندان امانقلی خوجملی 1000 52.0 5 01:04.550
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آردین رهسپار هاشم رهسپار نور محمد اوکش 1000 53.0 10 01:19.520
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
دازبهار مرحوم عاشور محمد قره تپه آق اویلی کارساز 1000 53.0 11 01:07.200
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
گل بوته حسین دمیرچی امانقلی خوجملی 1000 53.0 1 01:04.170
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
روسینا مهدی عسگری امانقلی خوجملی 1000 50.0 6 01:08.370
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
سامین محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی 1000 53.0 1 01:04.740
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
بازنوش قره بولاغ یعقوب میرابی محمد شریف تاتاری 1000 52.0 1 01:02.750
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
بنهور احمد موحد و عظیم گوگ عبدالرحمن کلته 1000 54.0 2 01:04.420
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
رونین سروین بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1000 56.0 1 01:01.740
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
کایزن شهاب امیری نوریقدی خوجملی 1000 55.0 1 01:01.700
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
گلی جعفر عابدینی رشید روشنی 1200 52.0 1 01:12.240
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
خوش خوش عبدالکریم آق آتابای عوض خوجملی 1550 52.0 6 01:40.720
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
بن جوی ثنا اسکندری و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی 1200 52.0 5 01:15.500
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ال فلامینو یاسین و سونیا موحد قوجق صالح بردی گوگ 1000 50.0 1 01:03.120
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
پی کاسو حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی 1200 52.0 1 01:12.190
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
سرخان هج محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی 1200 52.0 3 01:15.050
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
بیگداره مرحوم سینا شکیبا غفور خوجملی 1000 50.0 10 01:07.410
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
نیو کلاسیک مصطفی قربانقلی رسول خرمالی 1000 52.0 4 01:05.070
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
نادال مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی 1000 52.0 5 01:00.870
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
فیوره حسام جمالی رشید روشنی 1200 51.0 1 01:14.140
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
مجستیک بهنام و حامد چاوش رشید روشنی 1200 53.0 2 01:11.610
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ماکان دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده 1200 52.0 1 01:13.300
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
میراث بندر آلامان سقلی اسماعیل بدویزاده 1200 53.0 1 01:13.840
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی 1200 55.0 1 01:11.710
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
آلکس مهسان عسگریان مجید ایری 1200 53.0 7 01:15.980
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
بازنوش قره بولاغ یعقوب میرابی محمد شریف تاتاری 1200 54.0 1 01:13.020
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
پانتی دانیال سوقی و بهزاد آل جلیل یونس کسلخه 1000 50.0 7 01:12.210
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
طلادار ایگدرقلی حاجی زاده محمد آق ارکاکلی 1000 52.0 2 01:00.890
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
اکشن هج حاج شاپور ایزدی رشید روشنی 1000 50.0 2 00:59.630
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مهسانور مرحوم آنه چیره نور حمید روشنی 1200 50.0 3 01:15.590
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مانلی جمشید منتظرنظام یوسف کلته 1200 53.0 3 01:15.140
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
شهباد مرحوم شیرجو و کاکاجان خرمالی ابراهیم بدویزاده 1200 53.0 1 01:14.160
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
زلیخا سیاه پوش سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی 1000 50.0 1 01:12.690
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
تیزاب صحرا مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی 1000 52.0 6 01:06.940
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
مهسانور مرحوم آنه چیره نور حمید روشنی 1000 53.0 3 01:03.070
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
گلی جعفر عابدینی رشید روشنی 1200 52.0 1 01:12.110
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی 1200 52.0 1 01:12.870
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
کایزن حاج طاهر جرجانی نوریقدی خوجملی 1000 54.0 3 01:02.990
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آل ویوا حاج شاپور ایزدی رشید روشنی 1200 56.0 1 01:13.690
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آریس گلد اسماعیل پساوند و منصور کمی عثمان پساوند 1000 52.0 1 01:03.050
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
شلیک عبدالوهاب پقه رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 6 01:04.820
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
دومنیک محمدتقی بابالویی حمید روشنی 1000 52.0 5 01:03.040
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
هیدروژن متین آبتین و آیلین قزل منوچهر قزل 1000 52.0 2 01:01.690
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
مجیک بوی تولید و پرورش اسب علیزاده حمید روشنی 1000 52.0 8 01:06.400
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
مانلی جمشید منتظرنظام یوسف کلته 1000 52.0 3 01:03.560
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
نایس لیدی مرحوم حاج قربان دردی قرجه قربانی عبدالرحمان مختومی 1000 52.0 5 01:04.020
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
وروجک گمیشان ناز دوردی کلته یوسف کلته 1000 50.0 9 01:04.440
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
لطیفه جعفر عابدینی رشید روشنی 1000 54.0 3 01:01.240
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
گل نسیم مرحوم عوض حاجی سالاری عبدالرحمان مختومی 1000 50.0 3 01:04.510
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
فیوره حسام جمالی رشید روشنی 1000 51.0 5 01:03.470
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
اورکیشن مهدی نامجویان رشید روشنی 1000 53.0 6 01:07.020
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
سامین محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی 1000 52.0 2 01:04.140
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
فونگ هج نعمت پاکزاد عبدالرحمان مختومی 1000 50.0 2 01:02.160
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
نایس لیدی مرحوم حاج قربان دردی قرجه قربانی عبدالرحمان مختومی 1000 52.0 7 01:04.120
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
بارون حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی 1000 55.0 8 01:04.180
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
آل ویوا حاج شاپور ایزدی رشید روشنی 1000 52.0 1 01:01.180
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
کایزن حاج طاهر جرجانی نوریقدی خوجملی 1000 52.0 1 01:02.260
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
مهسانور طاها و سودا و مهسا چیره نور حمید روشنی 1000 51.0 2 01:03.240
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
هیدروژن متین آیتین و آیلین قزل منوچهر قزل 1000 50.0 1 01:01.320
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
چرنویل امین تاتار محمد شریف تاتاری 1000 53.0 5 01:04.000
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
کسری شرکت کسری علی محمد خوجملی 1000 52.0 6 01:06.260
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
فولاد سنجر هاشم رهسپار نور محمد اوکش 1000 54.0 7 01:16.350
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
فونگ هج نعمت پاکزاد عبدالرحمان مختومی 1000 52.0 2 01:02.560
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
مانلی جمشید منتظرنظام یوسف کلته 1000 51.0 1 01:03.640
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
آلتون سا حاج طواق مراد آق عبدالرحمان مختومی 1000 51.0 1 01:01.680