مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
پاریس2 حاجی بایرام قربان سلاق امانقلی خوجملی 2200 54
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ضد3 دکتر رزیتا امیری فر عبدالسلام کلته 1000 50 2 01:03.27
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ویودنس قوجق قلی قوجق نژاد عبدالرحمان مختومی 1600 53 9 01:45.25
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
مجستیک بهنام و حامد چاوش رشید روشنی 1700 54 3 01:46.75
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ریحان گل محمد رضا و ریحانه قزل اراز زارعی کسلخه 1600 52 2 01:43.66
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
عروسک حاج رحمت الله و پرویز کاظمی حاجی محمد نوایی 1600 51 8 01:48.03
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ضدفور حامد چاوش عبدالرحمان مختومی 1000 52 2 01:01.71
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آل مرد ملا احمد تراچ ملا احمد تراج 1000 53 1 00:59.30
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آکام عارف وعرفان نیازی نوریقدی خوجملی 1000 52 2 00:58.83
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
تیکا امیر رضا دمیرچی امانقلی خوجملی 1000 50 2 01:02.01
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
گل بوته مرکز تولید و پرورش اسب مهیار دمیرچی امانقلی خوجملی 1000 53 1 01:00.61
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
عجب شیر سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی 1000 54 1 01:08.06
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
وی وی تو رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی 1000 52 7 01:01.91
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
مگارا امین تاتار محمد شریف تاتاری 1000 51 2 01:00.03
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
اکشن هج حاج شاپور ایزدی رشید روشنی 1000 50 6 01:00.42
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
جیران رامین و آرمین عرازنژاد و ماهان صیامی حاجی محمد نوایی 1000 53 1 01:01.50
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ای پی ایندی سارا آرخی نصرت ا... خوجملی 1200 54 1 01:11.45
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
وروجک گمیشان مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته یوسف کلته 1550 50 6 01:39.69
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
وی وی تو رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی 1200 52 4 01:12.33
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
یاشار بهرام و شهرام نشاط حاجی محمد نوایی 1200 54 2 01:12.62
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
مجستیک بهنام و حامد چاوش رشید روشنی 1200 57 3 01:11.28
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
لوتو سیاه پوش سنجر سیاه پوش پرورش اسب یاسین یاسر 1550 53 8 02:06.27
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ویودنس قوجق قلی قوجق نژاد عبدالرحمان مختومی 1550 54 2 01:40.79
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
پرسا السا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی 1200 52 4 01:12.92
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
رد شدو محمد حسین ساوجی امید جهانیان 1200 52 1 01:09.84
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
گلی جعفر عابدینی رشید روشنی 1550 50 4 01:38.63
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
سیاتل ویو مرحوم خوجه محمد کوچکی رشید روشنی 1550 50 2 01:38.92
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی 1200 56 5 01:10.46
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
پی کاسو حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی 1000 52 5 01:00.27
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
ضدفور حامد چاوش عبدالرحمان مختومی 1000 52 4 01:02.35
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
وی وی تو رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی 1550 52 6 01:39.33
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
آچیلای بصیر نیازپور گنبدی و محمد هاتف کلته ابراهیم مهرانی 1000 50 8 01:03.55
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
روزگار سنجر سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی 1200 54 2 01:25.64
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی 1600 56 1 01:39.85
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آکام عارف وعرفان نیازی نوریقدی خوجملی 1200 56 1 01:10.55
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ویودنس قوجق قلی قوجق نژاد عبدالرحمان مختومی 1000 52 2 01:02.85
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آروشا عارف و عرفان نیازی نوریقدی خوجملی 1000 50 7 01:02.01
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
رای هارد پرورش اسب رایبد هورس فرهاد خانقلی زاده قزل 1200 54 4 01:12.97
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
وی وی تو رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی 1000 51 3 01:01.49
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
بنهور احمدو بنیامین موحد عبدالرحمن قربانی 1000 54 7 01:03.98
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
هیدروژن یاسین حاجی اونق منوچهر قزل 1000 56 3 01:00.57
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
آلتون سا حاج طواق مراد آق عبدالرحمان مختومی 1000 51 2 01:00.53
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
گلدن بل رسول و سلیم دوجی رشید روشنی 1200 52 4 01:12.60
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
پاریس2 مهنا و حوریا حسن قاسمی امانقلی خوجملی 1600 53 3 01:43.71
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آکام عارف وعرفان نیازی نوریقدی خوجملی 1000 53 1 00:59.39
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ابرسیاه جعفر عابدینی رشید روشنی 1200 52 5 01:14.06
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تولفر حاج گلدی آخوند تراچ منصور بای پور 1000 50 8
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی 1600 57 5 01:40.01
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
مسترواندرفول حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1600 52 2 01:42.49
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
کوانتوم مهندس داریوش کر عبدالرحیم چپرلی 1200 56 1 01:11.67
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آلکس ایمان و حاجی قوجق بهمن حاجی زاده 1600 55 6 01:42.99
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
ترکمن ام وی پی حاجی کوشی و حاج صفر نظری نصرت ا... خوجملی 1000 52 10 01:09.56
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
دایاناهج حاج طاهر جرجانی نوریقدی خوجملی 1000 55 2 01:00.65
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سیاتل ویو مرحوم خوجه محمد کوچکی رشید روشنی 1000 50 8 01:03.71
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
به سیما حاج غفور جرجانی منصور بای پور 1000 52 1 01:02.58
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
خورشیدسنجر سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی 1600 53 2 01:59.26
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ایل هان امیر و سارا آرخی نصرت ا... خوجملی 1600 53 3 01:42.07
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
گل یوکابد هلیا غفاری سلیم خوجملی 1000 52 3 01:02.28
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
گودبای سرکار خانم ملیکا و بردیا باجلان ابراهیم بدویزاده 1000 53 2 01:02.64
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ماکان دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده 1200 52 1 01:11.14
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بارون حاج عبدالکریم ناعمی کاکش عطایی 1000 55 3 01:01.60
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
بالاهج حسین دیزجی رشید روشنی 1200 50 5 01:11.26
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
گلدن بل حامد جباری رشید روشنی 1000 52 6 01:01.05
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
سیاتل ویو حامد کوچکی رشید روشنی 1600 52 2 01:44.74
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
گلسا ناصر کلته عبیدالله سخاوت 1000 53 7 01:02.27
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
زلیخا سیاه پوش سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی 1200 50 2 01:24.83
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
روزگار سنجر سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی 1200 53 3 01:26.76
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
فیوره حسام جمالی رشید روشنی 1000 51 4 01:01.20
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
الوکوئنس قدرت پور رضا کمال قربانی 1000 50 1 01:01.28
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بازنوش قره بولاغ یعقوب میرابی محمد شریف تاتاری 1200 56 3 01:12.12
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اکشن هج حاج شاپور ایزدی رشید روشنی 1200 53 2 01:11.02
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
یارین مهر علی خاکسار میلاد پایدار 1000 53 2 01:11.95
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
گان وست ملیسا ایگدری ناصر حاجی زاده 1200 54 6 01:16.35
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
پیربابا محمدمهدی طلایی کمال قربانی 1000 53 1 01:00.18
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
اکسلنت ناصر خندان امانقلی خوجملی 1000 52 5 01:04.55
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آردین رهسپار هاشم رهسپار نور محمد اوکش 1000 53 10 01:19.52
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
دازبهار مرحوم عاشور محمد قره تپه آق اویلی کارساز 1000 53 11 01:07.20
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
گل بوته حسین دمیرچی امانقلی خوجملی 1000 53 1 01:04.17
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
روسینا مهدی عسگری امانقلی خوجملی 1000 50 6 01:08.37
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
سامین محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی 1000 53 1 01:04.74
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
بازنوش قره بولاغ یعقوب میرابی محمد شریف تاتاری 1000 52 1 01:02.75
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
بنهور احمد موحد و عظیم گوگ عبدالرحمن کلته 1000 54 2 01:04.42
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
رونین سروین بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1000 56 1 01:01.74
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
کایزن شهاب امیری نوریقدی خوجملی 1000 55 1 01:01.70
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
گلی جعفر عابدینی رشید روشنی 1200 52 1 01:12.24
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
خوش خوش عبدالکریم آق آتابای عوض خوجملی 1550 52 6 01:40.72
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
بن جوی ثنا اسکندری و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی 1200 52 5 01:15.50
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ال فلامینو یاسین و سونیا موحد قوجق صالح بردی گوگ 1000 50 1 01:03.12
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
پی کاسو حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی 1200 52 1 01:12.19
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
سرخان هج محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی 1۲00 52 3 01:15.05
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
بیگداره مرحوم سینا شکیبا غفور خوجملی 1000 50 10 01:07.41
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
نیو کلاسیک مصطفی قربانقلی رسول خرمالی 1000 52 4 01:05.07
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
نادال مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی 1000 52 5 01:00.87
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
فیوره حسام جمالی رشید روشنی 1200 51 1 01:14.14
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
مجستیک بهنام و حامد چاوش رشید روشنی 1200 53 2 01:11.61
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ماکان دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده 1200 52 1 01:13.30
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
میراث بندر آلامان سقلی اسماعیل بدویزاده 1200 53 1 01:13.84
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی 1200 55 1 01:11.71
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
آلکس مهسان عسگریان مجید ایری 1200 53 7 01:15.98
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
بازنوش قره بولاغ یعقوب میرابی محمد شریف تاتاری 1200 54 1 01:13.02
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
پانتی دانیال سوقی و بهزاد آل جلیل یونس کسلخه 1000 50 7 01:12.21
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
طلادار ایگدرقلی حاجی زاده محمد آق ارکاکلی 1000 52 2 01:00.89
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
اکشن هج حاج شاپور ایزدی رشید روشنی 1000 50 2 00:59.63
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مهسانور مرحوم آنه چیره نور حمید روشنی 1200 50 3 01:15.59
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مانلی جمشید منتظرنظام یوسف کلته 1200 53 3 01:15.14
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
شهباد مرحوم شیرجو و کاکاجان خرمالی ابراهیم بدویزاده 1200 53 1 01:14.16
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
زلیخا سیاه پوش سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی 1000 50 1 01:12.69
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
تیزاب صحرا مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی 1000 52 6 01:06.94
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
مهسانور مرحوم آنه چیره نور حمید روشنی ۱۲۰۰ 53 3 01:03.07
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
گلی جعفر عابدینی رشید روشنی 1200 52 1 01:12.11
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی 1200 52 1 01:12.87
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
کایزن حاج طاهر جرجانی نوریقدی خوجملی 1000 54 3 01:02.99
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آل ویوا حاج شاپور ایزدی رشید روشنی 1200 56 1 01:13.69
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آریس گلد اسماعیل پساوند و منصور کمی عثمان پساوند 1000 52 1 01:03.05
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
شلیک عبدالوهاب پقه رحیم بردی مهرانی 1000 53 6 01:04.82
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
دومنیک محمدتقی بابالویی حمید روشنی 1000 52 5 01:03.04
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
هیدروژن متین آبتین و آیلین قزل منوچهر قزل 1000 52 2 01:01.69
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
مجیک بوی تولید و پرورش اسب علیزاده حمید روشنی 1000 52 8 01:06.40
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
مانلی جمشید منتظرنظام یوسف کلته 1000 52 3 01:03.56
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
نایس لیدی مرحوم حاج قربان دردی قرجه قربانی عبدالرحمان مختومی 1000 52 5 01:04.02
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
وروجک گمیشان ناز دوردی کلته یوسف کلته 1000 50 9 01:04.44
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
لطیفه جعفر عابدینی رشید روشنی 1000 54 3 01:01.24
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
گل نسیم مرحوم عوض حاجی سالاری عبدالرحمان مختومی 1000 50 3 01:04.51
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
فیوره حسام جمالی رشید روشنی 1000 51 5 01:03.47
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
اورکیشن مهدی نامجویان رشید روشنی 1000 53 6 01:07.02
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
سامین محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی 1000 52 2 01:04.14
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
فونگ هج نعمت پاکزاد عبدالرحمان مختومی 1000 50 2 01:02.16
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
نایس لیدی مرحوم حاج قربان دردی قرجه قربانی عبدالرحمان مختومی 1000 52 7 01:04.12
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
بارون حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی 1000 55 8 01:04.18
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
آل ویوا حاج شاپور ایزدی رشید روشنی 1000 52 1 01:01.18
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
کایزن حاج طاهر جرجانی نوریقدی خوجملی 1000 52 1 01:02.26
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
مهسانور طاها و سودا و مهسا چیره نور حمید روشنی 1000 51 2 01:03.24
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
هیدروژن متین آیتین و آیلین قزل منوچهر قزل 1000 50 1 01:01.32
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
چرنویل امین تاتار محمد شریف تاتاری 1000 53 5 01:04.00
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
کسری شرکت کسری علی محمد خوجملی 1000 52 6 01:06.26
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
فولاد سنجر هاشم رهسپار نور محمد اوکش 1000 54 7 01:16.35
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
فونگ هج نعمت پاکزاد عبدالرحمان مختومی 1000 52 2 01:02.56
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
مانلی جمشید منتظرنظام یوسف کلته 1000 51 1 01:03.64
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
آلتون سا حاج طواق مراد آق عبدالرحمان مختومی 1000 51 1 01:01.68