مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
دنی مون حاج آقا آقازاده تویلی قربانی 1200 50.0 5 01:11.810
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
ارس هلدینگ حاجی آقازاده تویلی قربانی 1200 55.0 3 01:11.990
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اوسین بولت قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی 1200 56.0 1 01:10.830
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ماوی بنیامین بسیم تویلی قربانی 1000 51.0 1 01:01.670
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
سلوی ناز داود میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه 1600 51.0
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
نارسیس هورس ایران تویلی قربانی 1600 52.0 6 01:44.700
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ریو لیون حاج قربان کدخدا قائمی تویلی قربانی 1000 50.0 6 01:03.120
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
فینیش لاین محسن نیلی فرهاد جرجانی 1000 52.0 10 01:00.820
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آروشا عارف و عرفان نیازی نوریقدی خوجملی 1000 50.0 6 01:01.510
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
مستردن علیرضا تارک تویلی قربانی 1200 53.0 4 01:12.020
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
نادال مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی 1550 56.0 5 01:39.070
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
ارس هلدینگ حاجی آقازاده تویلی قربانی 1000 52.0 1 00:59.630
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
گوهرناز جمال الدین ایری اراز قربان اونق 1000 52.0 8 01:02.330
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
دنیلا هیفا ارازگلدی زاده اراز قربان اونق 1000 50.0 4 01:02.310
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
عقیق لیدی باشگاه سوارکاری عقیق کمال قربانی 1200 52.0 7 01:14.310
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
اوسین بولت قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی 1000 52.0 1 00:58.840
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
دنیلا هیفا ارازگلدی زاده اراز قربان اونق 1200 50.0 6 01:14.750
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ریحان گل محمدرضا و ریحانه قزل عبدالخالق ایری 1200 52.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
دنی مون حاج آقا آقازاده تویلی قربانی 1000 51.0 5 01:01.190
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
گوهرناز کاکا ارازی اراز قربان اونق 1000 50.0 2 01:01.150
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
نارسیس هورس ایران تویلی قربانی 1000 52.0 1 01:00.680
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
گلدن استیت رامین رحمت و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی 1000 52.0 3 01:00.320
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
نارسیس هورس ایران تویلی قربانی 1000 51.0 3 01:01.870
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
ماوی بنیامین بسیم یعقوب ایری 1000 50.0 5 01:02.720
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
دنیلا عبدالخالق پوریان اراز قربان اونق 1000 51.0 2 01:02.880
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
فونگ هج نعمت پاکزاد عبدالرحمان مختومی 1000 52.0 5 01:01.280
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
داغ مایه محمد علاقی اویس رنجبر 1200 53.0 9 01:16.040
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
پیمانه زمان مهندس اصغر امینی عبدالکریم گوگ نژاد 1200 51.0 4 01:24.310
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
ماوی بنیامین بسیم یعقوب ایری 1000 50.0 3 01:03.580
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
ایزابوی حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی 1000 54.0 5 01:05.130
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آچیلای مرحوم حاج قربان و حاج کریم کلته ابراهیم مهرانی 1000 50.0 11 01:07.730
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
آریس گلد حاج قادیر میرابی عثمان پساوند 1200 53.0 10 01:17.910
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
وفا خالق عبدالخالق رهنی اراز قربان اونق 1550 53.0 3 01:42.390
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
آی سیس داود اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر 1550 51.0 2 01:46.310
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سیتی دنسر مرحومان عاشور حاجی و اسلام کوسلی اراز قربان اونق 1200 52.0 7 01:15.300
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
ارس هلدینگ حاجی آقازاده تویلی قربانی 1000 52.0 1 01:00.620
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
ایزابوی حکیم قلی ارکاکلی عبدالرحمن قربانی 1200 54.0 4 01:15.420
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
وفا خالق بهروز بایی اراز قربان اونق 1200 52.0 3 01:14.830
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ایزابوی حکیم قلی ارکاکلی عبدالرحمن قربانی 1000 54.0
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
امیرپاشا آنه محمد و همراه کسلخه اراز زارعی کسلخه 1000 52.0 7 01:03.960
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
آژدر ملا احمد تراچ اراز قربان اونق 1000 52.0 10 01:07.650
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
چرنویل آرال تاتار محمد شریف تاتاری 1200 53.0
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
اوبلا نیاز دیوه عبدالرحمن قربانی 1000 50.0 7 01:05.210
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
سیتی دنسر مرحومان عاشور حاجی و اسلام کوسلی اراز قربان اونق 1000 52.0 5 01:03.450
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آینام محمود آق یوسف ایری 1000 50.0 3 01:04.290
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
پدرام ناصر مارامایی تاج محمد گوگ نژاد 1000 55.0 1 01:02.760
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
شاهو عرفان و حسین نادری علی گوگ نژاد 1000 54.0 1 01:14.210
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
سویلای مرحوم حاج مشهد قلی سلاق تویلی قربانی 1000 50.0 8 01:05.830
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ارس هلدینگ حاجی آقازاده تویلی قربانی 1000 52.0 1 01:01.190
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
دنی مون حاج آقا آقازاده تویلی قربانی 1000 51.0 1 01:01.480
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
راپیدو رسول آقایی عبدالمجید کم 1000 52.0 7 01:05.030
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
سبیت خاطر سینا و مینا و یونا پقه سبحان پقه 1000 52.0 7 01:04.500
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
گل بالام ابراهیم نظری محمد نظری 1000 50.0 8 01:13.640
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
اسکای لاو خان گلدی شکیبا غفور خوجملی 1000 50.0 3 01:06.120