مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
ردگلد حاج فتح الله کردی بهرام رجال 1000 50.0 8 01:04.040
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
الوسی آنه محمد و حاجی ناصر میرزاعلی تیمور میرزاعلی 1200 54.0 8 01:18.260
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
کسری شرکت کسری علی محمد خوجملی 1000 52.0 6 01:03.850
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
بای کال شیرمحمد سلیمانی رحمت الله رجال 1600 54.0 2 01:46.890
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
بای کال شیرمحمد سلیمانی رحمت الله رجال 1000 53.0 5 01:05.960
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
گل رومیصا آرمان سن سبلی اراز زارعی کسلخه 1550 50.0 9 01:45.390
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
گل بالام ابراهیم نظری محمد نظری 1200 51.0 11 01:25.290
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
آلی چارمنز عبدالباسط پورقاز رحمت الله رجال 1000 52.0 7 01:12.560