مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
بای کال شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ 1600 52 3 01:45.51
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
وابل جواد قدیری و فرهاد آذری آشجان قزل 2200 50 7 02:28.26
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آژدر صادق پقه اراز قربان اونق 1600 53 7 01:44.53
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
سیتی دنسر شاگلدی و سهیل کوسلی اراز قربان اونق 1600 54 7 01:46.11
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بالریانقاق داریوش تاجی زاده همراه نعمتی 1600 52 10 01:48.54
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
سلنا محمدحسین ساوجی امید جهانیان 1000 50 5 01:03.03
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
نیمار مرحوم شا محمد کلته عبدالطیف تمری 1000 53 1 01:00.01
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
بالریانقاق داریوش تاجی زاده همراه نعمتی 1000 52 8 01:04.43
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
گل آی نور سلیمان آرخی دوردی حاجی عطایی 1000 50 4 01:03.85
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
لیلی ناز عبدالستار کر عبدالستار کر 1000 51 8 01:01.94
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
لابرادور مخد و جلیل نیازی خسرو برزین 1000 50 8 01:06.69
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
گل آشورآباد حاج علی یمودی بهروز کمی 1000 50 10 01:03.17
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
سیتی دنسر حاج موسی مهدوی و سهیل کوسلی اراز قربان اونق 1550 52 2 01:38.91
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
صدف ارمشی رجب محمد ارمشی نورمحمد ارمشی 1550 50 6 02:04.01
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
وابل جواد قدیری و فرهاد آذری آشجان قزل 1550 53 1 01:39.94
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
مگنوم داریوش حسن قاسمی دوردی حاجی عطایی 1000 52 3 01:02.13
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
آژدر ملا احمد تراچ اراز قربان اونق 1000 53
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
لیانا حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ 1200 50 9 01:15.62
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آژدر ملا احمد تراچ اراز قربان اونق 1000 52 1 01:01.87
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
سکرت لاو قره سو عرازمحمد و مرحوم حاج جماقلی کم عرازمحمد کم 1200 55 5 01:18.32
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
المینا مرحوم حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت 1000 50 9 01:08.89
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آریس گلد حاج نورگلدی پساوند عثمان پساوند 1000 51 6 01:01.55
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آی هان حاجی رحیم میرابی رسول صداقت 1600 52 2 01:43.70
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
المینا مرحوم حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت 1200 50
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
پاکی رو حکیم قلی آرخی دوردی حاجی عطایی 1000 54
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
آریس گلد حاج قادیر میرابی عثمان پساوند 1000 53 2 01:01.77
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
گل آی نور سلیمان آرخی دوردی حاجی عطایی 1000 50 9 01:07.13
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
ایرانیکا عزیز الله کر اراز قربان اونق 1000 50 8 01:05.02
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آریس گلد حاج قادیر میرابی عثمان پساوند 1000 53 4 01:03.26
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آی هان حاجی رحیم میرابی رسول صداقت 1000 55 4 01:03.97
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
المینا مرحوم حاج علی و حاج اراز قلی صداقت رسول صداقت 1000 50 5 01:03.10