مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آتش سعیدی مرحوم قربان گلدی دهش یوسف دهش 1000 52 4 01:14.50
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
سرکش پوریا حمید وفرهاد نوروزی یوسف دهش 1600 53 7 02:03.41
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سالار بازرگان آشور مراد شاکری یوسف دهش 1000 52 7 01:05.64
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آریاگز حاجی نوری یزدانی امید یزدانی 1200 52 2 01:22.90
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
بچه سیناخ رحیم بردی یزدانی امید یزدانی 1000 52 8 01:14.43
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آریاگز حاجی نوری یزدانی امید یزدانی 1000 52 1 01:13.45
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
سالار بازرگان آشور مراد شاکری یوسف دهش 1000 52 10 01:11.35
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
بامداد ایزدی دکتر احمدی امید یزدانی 1000 52 6 01:15.87
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
آتش سعیدی مرحوم قربان گلدی دهش یوسف دهش 1000 52 7 01:22.73
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
بامداد ایزدی دکتر احمدی امید یزدانی 1000 52 1 01:15.24
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
آریاگز حاجی نوری یزدانی امید یزدانی 1000 52 5 01:14.10