مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آتش سعیدی مرحوم قربان گلدی دهش یوسف دهش 1000 52.0 4 01:14.500
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
سرکش پوریا حمید وفرهاد نوروزی یوسف دهش 1600 53.0 7 02:03.410
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سالار بازرگان آشور مراد شاکری یوسف دهش 1000 52.0 7 01:05.640
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آریاگز حاجی نوری یزدانی امید یزدانی 1200 52.0 2 01:22.900
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
بچه سیناخ رحیم بردی یزدانی امید یزدانی 1000 52.0 8 01:14.430
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آریاگز حاجی نوری یزدانی امید یزدانی 1000 52.0 1 01:13.450
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
سالار بازرگان آشور مراد شاکری یوسف دهش 1000 52.0 10 01:11.350
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
بامداد ایزدی دکتر احمدی امید یزدانی 1000 52.0 6 01:15.870
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
آتش سعیدی مرحوم قربان گلدی دهش یوسف دهش 1000 52.0 7 01:22.730
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
بامداد ایزدی دکتر احمدی امید یزدانی 1000 52.0 1 01:15.240
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
آریاگز حاجی نوری یزدانی امید یزدانی 1000 52.0 5 01:14.100