مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
استیو احمد بالاخان نوری قورچایی 1600 52.0 4 01:45.530
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
مشکل عبدی پقه احمد ایری 2200 57.0 5 02:26.540
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
دازقوش دایان قرباش و حامد و هادی پقه بهروز ایری 2200 50.0 5 02:26.070
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تری گر آنه محمد کسلخه قارمحمد گری 1000 52.0 4 01:04.300
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
خان بولگ حاج حسن و مرحوم عاشوربردی جرجانی منصور بای پور 1000 53.0 5 01:08.860
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
انجوی تاچ محمد آخوند آتابای عوض خوجملی 1000 54.0 7 01:01.650
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
دازمارال احسان و ایمان غراوی احمد ایری 1000 50.0 6 01:00.190
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
داگلاس حاج نور محمد سیدی قوجق جمشید جرجانی 1000 52.0 5 01:02.890
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
کوئین کیارش بهرام پور عبدالکریم گوگ نژاد 1000 50.0 6 01:04.450
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
اکسیر حمید و مجید و رشید امان زاده ایل محمد غراوی 1000 53.0 2 01:00.810
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
باب جوی محمد ظفریان بهروز ایری 1000 52.0 3 01:01.580
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
لیانا حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ 1200 50.0 4 01:13.430
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آیهان 2 دنیز شیرمحمدلی و محمد نصیر گری بهروز ایری 1550 52.0 5 01:39.600
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ساقه عاشور قربان پور احمد ایری 1000 50.0 2 01:01.810
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
گل آی جهان محمد امین و سینا ایری بهروز ایری 1550 50.0 6 01:45.990
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
دازقوش ابراهیم پقه بهروز ایری 1200 52.0 2 01:12.530
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
لرداسفینکس عبدالباسط و الیاس و محمد صفا برنجی احمد ایری 1200 54.0 7 01:12.890
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
دازقوش ابراهیم پقه بهروز ایری 1550 52.0 6 01:40.840
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
مشکل عبدی پقه احمد ایری 1200 52.0 7 01:11.380
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
هج پرنس آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری 1000 52.0 7 01:00.750
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
احترام دشت ناز سید مهدی حقگو احمد ایری 1000 51.0 1 01:09.830
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
سویلای حاج محمد سلاق یوسف ایری 1000 50.0 8 01:03.540
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
باب جوی بهزاد حیدری بهروز ایری 1000 52.0 1 01:01.110
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
مارقوش قره تپه امید فرود و نوری عطایی حمید فرود 1200 52.0 4 01:27.670
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
یلدا مختاری یلدا مختاری عثمان تاجی زاده 1000 50.0 5 01:17.150
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
پریزمتیک سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سید جمال میردهقان 1200 54.0 5 01:13.360
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
گزل شاه دانیال چشته و منان ارازلی آشجان قزل 1000 50.0 10 01:05.660
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
پرسا السا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی 1000 51.0 5 01:01.900
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
ژاکلینا شاه عبدالعظیم تاتاری محمدرضا تاتاری 1000 52.0 1 01:00.520
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
جانام احسان ایزدی احمد ایری 1000 52.0 9 01:02.540
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
خان بولگ حاج حسن و مرحوم عاشوربردی جرجانی منصور بای پور 1600 53.0 1 01:56.430
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مشکل عبدی پقه احمد ایری 1000 52.0 5 01:01.070
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
یاشار بهرام و شهرام نشاط حاجی محمد نوایی 1200 53.0 3 01:13.830
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
سردارخان صوفیان احمد نیازی بهنام تاجی زاده 1000 53.0 8 01:14.680
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
دازمارال مجید و صمد غراوی احمد ایری 1600 50.0 7 01:45.450
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
دازتاجر حاجی عطا جرجانی رضا تیرغم 1000 53.0 5 01:03.340
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آرچین حبیب ایشان سید مهدی حقگو احمد ایری 1600 55.0 4 01:56.220
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
جانام احسان ایزدی احمد ایری 1000 52.0 8 01:01.520
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد 1600 55.0 6 02:00.410
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
پدرام پوشاک ورزشی دوبی اسپورت رجب محمد گوگ نژاد 1600 55.0 9 01:45.860
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
آسیکس آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی 1200 51.0 3 01:11.830
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
پهلوان سیدمسعود صمدی حکیم بردی اندروا 1200 53.0 6 01:12.600
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
الوسی حاج میرعلی میرزاعلی تیمور میرزاعلی 1600 52.0 8 01:48.070
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
عروسک مرحوم حاجی نور محمد کاظمی حاجی محمد نوایی 1000 50.0 10 01:04.300
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
میس گلد قادیر گلچشمه ابراهیم قلرعطا 1000 50.0 5 01:03.510
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
نجیب خان آتیلا و گوهرخیری مهدی نوایی 1200 52.0 4 01:11.370
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آی هان حاجی رحیم میرابی رسول صداقت 1200 52.0 6 01:14.380
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
لان زا عاشور لخی حمید فرود 1200 53.0 8 01:16.030
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
شادکام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 52.0 3 01:23.450
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
ایزابوی حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی 1200 54.0 1 01:14.500
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
یاشار شهرام نشاط حاجی محمد نوایی 1000 54.0 4 01:02.810
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
عروسک تاجم حاجی اونق حاجی محمد نوایی 1000 50.0 3 01:04.970
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مسترجی اراز محمد و محمود محمد آلق حکیم بردی اندروا 1000 52.0 1 01:02.980
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
فولاد سنجر هاشم رهسپار نور محمد اوکش 1000 54.0 6 01:15.550
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مهسانور مرحوم آنه چیره نور حمید روشنی 1000 51.0 10 01:06.760
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
دازتاجر محمد تیرغم و کاکاجان جرجانی رضا تیرغم 1000 53.0 9 01:07.480
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آیدا عمر مهرانی عمر مهرانی 1000 50.0 9 01:09.400
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
تری گر کاکاجان پقه یونس کسلخه 1000 52.0 6 01:06.760
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
صوفیلا سرمدی مهندس سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 50.0 1 01:13.170
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آی سیلا رئوف و مهران خرمالی یعقوب چپرلی 1200 50.0 9 01:18.620
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
یل فام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 52.0 5 01:24.370
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
مشکل عبدی ملا پقه احمد ایری 1550 56.0 3 01:40.450
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
عروسک تاجم حاجی اونق حاجی محمد نوایی 1000 50.0 6 01:07.200
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
الوسی گلدی میرزاعلی کمال واج 1550 54.0 4 01:47.930
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
پهلوان سیدمسعود صمدی حکیم بردی اندروا 1000 53.0 7 01:02.950
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سبیت خاطر سینا و مینا و یونا پقه سبحان پقه 1200 53.0 5 01:15.840
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
نجیب خان آتیلا و گوهرخیری مهدی نوایی 1200 56.0 1 01:11.580
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
دل آرا 3 سلیم خرمالی و بهروز موحد قوجق عبدالناصر رجال 1200 52.0 1 01:26.950
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
سردارخان صوفیان متین ارازی بهنام تاجی زاده 1200 53.0 5 01:28.260
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
دراگل مهندس حاج عبدالحکیم کر یوسف ایری 1200 50.0 6 01:14.400
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
باب جوی دانیال سلیم و داود ظفریان احمد ایری 1000 52.0 5 01:05.690
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
آلتن کارا کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1200 51.0 4 01:15.960
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
سلطانه ابراهیم جرجانی جمشید جرجانی 1200 50.0 8 01:17.420
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
ریحان گل محمدرضا و ریحانه قزل یوسف ایری 1200 52.0 9 01:16.300
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
اسکای کویین حسین جعفری چوگان و حاج حمید پورقاز یوسف ایری 1200 52.0 9 01:15.710
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سلطانه ابراهیم جرجانی جمشید جرجانی 1000 50.0
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
فونگ هج نعمت پاکزاد عبدالرحمان مختومی 1200 52.0 5 01:15.410
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
قلیچ بابا حاج رشید سالاری توماج رحیم بردی مهرانی 1200 53.0 7 01:14.490
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
مارادونا فاطمه خوجه بهنام تاجی زاده 1000 52.0 2 01:05.420
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سیلوراستارخجم محمد طاها و حسین خوجملی اسکندر خوجملی 1000 51.0 4 01:15.640
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
شاه سوین دکتر آرمان آل جلیل مجید ایری 1200 50.0 6 01:17.310
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
المینا مرحوم حاج علی و حاج اراز قلی صداقت رسول صداقت 1000 50.0 7 01:04.810
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آلچی بای حاجی دده قره ئی احمد قلی قربانی 1000 52.0 7 01:02.610
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
میس گلد آی تکین میکائیلی ابراهیم قلرعطا 1000 50.0 5 01:04.960
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
بالریانقاق عطابردی تاجی زاده همراه نعمتی 1000 52.0 3 01:06.120
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
نجیب خان علی صولتی مهدی نوایی 1000 52.0 1 01:01.120
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
صدف ارمشی متین و آرمین ارمشی نوریقدی یلقی 1000 50.0 8 01:17.060
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
گلن ناز مرحوم تاجقلی عطاگزلی رشید عطایی 1000 50.0 11 01:06.160
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
الوسی عبدالغفور و رئوف پقه یعقوب زارعی کسلخه 1000 54.0 4 01:05.350
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
گل بهارجان فاروق و محمد امین سقر اسماعیل کوچکی 1000 50.0 10 01:08.040
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
نیواستالیون باشگاه سوارکاری زرین رسول خرمالی 1000 52.0 6 01:06.440
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
مسترواندرفول حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1000 54.0 5 01:03.720
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
نازجرن احمد گرگانی نیا رشید عطایی 1000 50.0 1 01:05.960