مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
چه گوارا کمال ریاضی و جمشید قرنجیک مهربان ایری 2200 56.0
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تاسارا مسعود و نعمان مهرور اراز زارعی کسلخه 1000 50.0 7 01:04.850
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
مای ناز امیر حسین گری عثمان ایری 1600 50.0 3 01:43.230
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
لان زا عاشور لخی عبدالطیف اندورا 1600 54.0 9 01:48.070
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
زلیخا سیاه پوش سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی 1600 52.0 5 02:00.910
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
وروجک گمیشان مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته یوسف کلته 1000 50.0 6 01:01.120
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
گرداب بهرام شایان فر رمضان آچاک 1000 52.0 5 01:04.290
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
خورشیدسنجر سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی 1000 50.0 7 01:10.560
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
میلواکی سرکار خانم آصفی عبدالحی مهرانی 1000 52.0 4 01:00.610
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
چکامه سرکار خانم گلدوست کاکا سارلی 1000 55.0 2 01:02.510
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
پهلوان باشگاه رایان هورس پیشوا عبدالطیف اندورا 1000 53.0 3 00:59.210
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
ملیله سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی 1000 50.0 3 01:13.770
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
سلوی ناز یوسف دانیال و احسان میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه 1550 51.0 4 01:40.990
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ریو لیون فرهاد قائمی امیر جعفرپور 1200 50.0 6 01:15.010
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
استاربوی شاهین اسرا و آسیه گوگ نژاد عبدالعزیز گوگ نژاد 1550 53.0 4 01:56.790
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
نان آور کاکا مهرانی و علی نویدی عبدالحکیم مهرانی 1550 52.0 3 01:41.260
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
دایان آتلان حاج فریدون تمنی بهمن اونق 1550 53.0 3 01:41.360
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ایزابوی حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی 1200 54.0 7 01:13.340
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
پایرسون ایلیا و ایل آی و محمد ثمین میرزاعلی امید ایری 1200 52.0 3 01:11.550
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
بیب بیب خواجه محمدصفایی و دکتر امیررضا یوسفی ابراهیم مهرانی 1000 50.0 8 01:04.580
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
پرسا السا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی 1550 51.0 3 01:38.990
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
پیربابا محمدمهدی طلائی کمال قربانی 1200 52.0 2 01:09.710
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
ریوآچا فرهاد قائمی امیر جعفرپور 1000 50.0 6 01:00.660
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
دستم گل صوفیان یلدا مختاری عثمان تاجی زاده 1000 50.0 6 01:11.460
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
سلوی ناز عارف و امیر حافظ میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه 1000 51.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
سان اسکای عامر و عابد مراد چله نوریقدی یلقی 1000 50.0 5 01:04.920
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
دازبهار عبدی پقه آق اویلی کارساز 1000 53.0 9 01:02.580
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
مای ناز محمد حافظ پقه عثمان ایری 1000 50.0 8 01:03.230
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
لوتو سیاه پوش سنجر سیاه پوش پرورش اسب یاسین یاسر 1000 52.0 2 01:14.230
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
سلطانا سایا و صوفیا رضوانی امید ایری 1200 51.0 1 01:11.980
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
چکامه سرکار خانم گلدوست کاکا سارلی 1200 51.0 2 01:15.260
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
دراگل مهندس حاج عبدالحکیم کر یوسف ایری 1000 50.0 4 01:01.500
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
وابل جواد قدیری و فرهاد آذری آشجان قزل 1000 53.0 5 01:03.320
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آریاگز حاجی نوری یزدانی امید یزدانی 1600 53.0 3 01:58.420
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
آی وکس ابراهیم جهانگیری سید جمال میردهقان 1200 52.0 8 01:16.120
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
پامادور صوفیا رضوانی امید ایری 1200 53.0 1 01:11.980
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ایزابوی حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی 1600 54.0 6 01:45.230
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ریگان جواد صلواتی مهدی نوایی 1200 53.0 1 01:11.610
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
کوئین کیارش بهرام پور عبدالکریم گوگ نژاد 1000 50.0 4 01:05.490
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
سلوی ناز عارف و امیر حافظ میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه 1200 51.0 6 01:15.470
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
بای بای گزل علیرضا شیری کاکا سارلی 1000 52.0 1 00:59.910
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
والا2 بهرام شایان فر رمضان آچاک 1000 52.0 2 01:02.770
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
گرداب سرکار خانم رضوانی رمضان آچاک 1000 52.0 4 01:03.720
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
یوتاب حاج عبدالمجید گرکز ناصر حاجی زاده 1600 50.0 11 01:47.950
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
الوسی آنه محمد و حاجی ناصر میرزاعلی تیمور میرزاعلی 1600 54.0 1 01:45.560
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
چیتانو صفر جوش رمضان آچاک 1000 52.0 7 01:04.760
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
باطر2 حاج گلدی آخوند پرویز بهزاد پرویز 1000 52.0 10 01:08.090
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
بای بای گزل علی رضا شیری کاکا سارلی 1000 50.0 2 00:59.960
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
سلطانه محمدامین و متین جرجانی جمشید روشنی 1600 51.0 7 01:47.800
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
آلکس مهسان عسگریان بهمن حاجی زاده 1600 53.0 2 01:41.500
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
دستم گل صوفیان یلدا مختاری عثمان تاجی زاده 1200 50.0 5 01:26.100
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
سلوی ناز عارف و امیر حافظ میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه 1000 50.0 1 01:02.750
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
انجوی فرهاد آتابای و فرزین کر سلیم خوجملی 1200 54.0 4 01:13.340
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
چیتانو صفر جوش رمضان آچاک 1200 52.0 8 01:19.270
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
گرداب سرکار خانم رضوانی رمضان آچاک 1000 52.0 12 01:07.550
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
گوهرناز کاکا ارازی اراز قربان اونق 1000 52.0 4 01:04.850
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
سلوی ناز وهاب مهرانفر الیاس زارعی کسلخه 1000 50.0 5 01:05.760
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
تومیریس حاج نور محمد طعنه قارمحمد گری 1000 55.0 3 01:02.060
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آتش امین اصغر قاید امینی عبدالناصر رجال 1000 52.0 4 01:14.080
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
مهگل مرحوم حاج خوش گلدی صحنه اراز زارعی کسلخه 1550 51.0 4 01:40.700
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
مهسانور مرحوم آنه چیره نور حمید روشنی 1550 51.0 10 01:43.680
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
والا2 صوفیا و شایان شایان فر رمضان آچاک 1000 52.0 9 01:08.280
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
پامادور صوفیا رضوانی مجید ایری 1200 52.0 3 01:13.620
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
سلوی ناز وهاب مهرانفر الیاس زارعی کسلخه 1000 50.0 3 01:04.260
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
پاریس2 حاجی بایرام قربان سلاق رمضان آچاک 1550 53.0 7 01:45.050
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اوفلیا نیما ساجدی جمشید روشنی 1200 50.0 9
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
جنی وان محمد مهدی طلایی کمال قربانی 1200 52.0 3 01:12.590
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
شلیک غفور پقه رحیم بردی مهرانی 1200 53.0 4 01:14.560
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
آهوجه مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 52.0 6 01:31.150
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
لیدی ناز حاج سارا و رحیم نیازی رحیم بردی مهرانی 1200 53.0 5 01:16.300
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ماه سلطان فرزاد کاظمی(کاکاجان) رحیم بردی مهرانی 1200 50.0 7 01:13.950
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
گلدن استار مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 53.0 3 01:27.260
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
یل فام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 54.0 1 01:25.940
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
مشکل عبدی ملا پقه احمد ایری 1200 56.0 4 01:13.860
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
تومیریس حاج نور محمد طعنه قارمحمد گری 1200 53.0 2 01:13.030
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
پامادور صوفیا رضوانی مجید ایری 1000 52.0 4 01:01.990
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
پرسا السا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی 1200 51.0 5 01:16.190
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
پاریس2 حاجی بایرام قربان سلاق رمضان آچاک 1200 53.0
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
تی روژ متین حاجی قوجق یوسف خوجملی 1000 50.0 4 01:15.160
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده 1200 52.0 7 01:15.660
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
پاریس2 حاجی بایرام قربان سلاق رمضان آچاک 1000 53.0
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ماه سلطان رضا اونق و کاکاجان سالاری رحیم بردی مهرانی 1000 55.0 5 01:02.370
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
سلطانا سایا و صوفیا رضوانی مجید ایری 1200 51.0 6 01:15.480
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
شهباد متین خرمالی ابراهیم بدویزاده 1000 53.0 4 01:03.060
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
دازجاوید آرمان اعظمی حمید کلته 1000 53.0
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آسیکس آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی 1000 55.0 2 01:02.580
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آرای حاج فرشید وطن خواه رمضان آچاک 1000 50.0 6 01:03.960
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
اشکان خان حاج سعید رضوانی رمضان آچاک 1000 52.0 4 01:02.040
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
هج پرنس حامد موحد فیض الله رجال 1000 52.0 4 01:04.920
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
آی داز محمد طاها کارساز یعقوب کارساز 1000 50.0 8 01:04.760
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
دازجاوید آرمان اعظمی حمید کلته 1000 52.0 2 01:05.520
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
جنرال سایت شهیدان حلیم بردی طعنه و حاج امان توسلی اراز زارعی کسلخه 1000 52.0 6 01:02.570
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
آرش امین اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 52.0 7 01:15.600
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
اسکای لاو خان گلدی شکیبا غفور خوجملی 1000 50.0 5 01:04.880
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مسترواندرفول حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1000 54.0 4 01:03.400
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
پایرسون امید میرزاعلی غفور خوجملی 1000 55.0 3 01:04.240
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
اختاپوس تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده 1000 52.0 9 01:07.240
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
آرش امین اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 52.0 3 01:16.280
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
سلطانا سایا و صوفیا رضوانی مجید ایری 1000 50.0 3 01:02.240
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
آی داز عبدالوهاب پقه یعقوب کارساز 1000 50.0 6 01:04.060
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
گلدبوی حاج غفور پقه عبدالخلیل مهرانی 1000 52.0 7 01:04.150
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
ایل یاسین آی جان بدراقی حمید روشنی 1000 54.0 7 01:03.390
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
الوسی عبدالغفور و رئوف پقه یعقوب زارعی کسلخه 1000 54.0 5 01:06.140
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
میراث بندر طویجان سقلی و یعقوب جرجانی اسماعیل بدویزاده 1000 50.0 3 01:04.020
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
پاریس2 محمدصفا سلاق و محمدشریف حسن قاسمی رمضان آچاک 1000 53.0 5 01:04.260
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
پیمانه زمان مهندس اصغر امینی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 51.0 6 01:13.320
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
صوت شکن اویس و حورانه دوگونچی حکیم سوقی 1000 55.0 2 01:04.010
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
اشکان خان خوراک اسب سروین رمضان آچاک 1000 52.0 5 01:02.160
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
فوردو سید حمید حسینی جمشید مختومی 1000 52.0 3 01:03.410
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
پیمانه زمان مهندس اصغر امینی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 51.0 1 01:11.360
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
آن دوای اردلان یلقی تاج محمد گوگ نژاد 1000 50.0