مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
سورنا بارانی علی بارانی رجب قلیچ گوگ نژاد 2200 52 6 03:00.55
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد 1000 52 4 01:08.89
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
گلدن استار مهدی شاهین علی گوگ نژاد 1000 50 7 01:13.17
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
نیتروژن بارانی ندا بارانی علی گوگ نژاد 1000 53 5 01:13.46
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
نیتروژن بارانی ندا بارانی علی گوگ نژاد 1600 53 7 02.02.89
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
تک آهو عرشی و محمود وجدانی رجب قلیچ گوگ نژاد 1200 52 6 01:28.05
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد 1000 54 3 01:14.71
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
جوشن حامد حلیم جباری رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 52 6 01:21.76
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
نیتروژن بارانی ندا بارانی علی گوگ نژاد 1200 53 1 01:29.28
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
نیتروژن بارانی ندا بارانی رجب قلیچ گوگ نژاد 1200 52 6 01:28.52
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
جوشن حامد حلیم جباری رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 52 5 01:17.12
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
تک آهو طاهر گوگ نژاد رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 52 7 01:17.27
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
آی سن شاهی حاج داود شاهی عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 50 8 01:18.26
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
یل فام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52 4 01:12.04
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
شادکام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 53 3 01:13.01
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
شادکام مازیار ساربانی ومهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 53 1 01:14.16