مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
سورنا بارانی علی بارانی رجب قلیچ گوگ نژاد 2200 52.0 6 03:00.550
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد 1000 52.0 4 01:08.890
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
گلدن استار مهدی شاهین علی گوگ نژاد 1000 50.0 7 01:13.170
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
نیتروژن بارانی ندا بارانی علی گوگ نژاد 1000 53.0 5 01:13.460
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
نیتروژن بارانی ندا بارانی علی گوگ نژاد 1600 53.0 7 02:02.890
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
تک آهو عرشی و محمود وجدانی رجب قلیچ گوگ نژاد 1200 52.0 6 01:28.050
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد 1000 54.0 3 01:14.710
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
جوشن حامد حلیم جباری رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 52.0 6 01:21.760
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
نیتروژن بارانی ندا بارانی علی گوگ نژاد 1200 53.0 1 01:29.280
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
نیتروژن بارانی ندا بارانی رجب قلیچ گوگ نژاد 1200 52.0 6 01:28.520
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
جوشن حامد حلیم جباری رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 52.0 5 01:17.120
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
تک آهو طاهر گوگ نژاد رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 52.0 7 01:17.270
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
آی سن شاهی حاج داود شاهی عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 50.0 8 01:18.260
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
یل فام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52.0 4 01:12.040
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
شادکام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 53.0 3 01:13.010
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
شادکام مازیار ساربانی ومهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 53.0 1 01:14.160