مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
بلک حمید مهندس عزت الله و منوچهر ایری بهرام خانقلی زاده قزل 2200 52.0 8 02:28.510
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
فانتستیک کاوه اختراعی مجید صالح پور 1000 52.0 1 01:01.680
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور 1000 52.0 8 01:01.750
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
تیگره داریو خامسی جبارصالح پور 1000 50.0 7 01:06.630
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
میس گلد نادر و ناصر میکائیلی مجید صالح پور 1000 50.0 1 01:01.150
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بوی بلا صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور 1600 52.0 7 01:52.870
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
ترنادو کاوه اختراعی مجید صالح پور 1000 52.0 1 01:00.490
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
وننو حالت قلی ناظری طاهر صالح پور 1600 51.0 9 01:54.510
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
ترنادو کاوه اختراعی مجید صالح پور 1000 52.0 4 01:02.110
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
وننو حالت قلی ناظری طاهر صالح پور 1000 50.0 1 01:04.230
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
آلتون آتا مرحوم افق عطا مجید صالح پور 1000 52.0 2 01:04.630
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
کرایس لر علیرضا تارک حمید صالح پور 1000 52.0 3 01:00.550