مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
لیدی هج تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1200 51 3 01:11.40
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اکسل هج داود مشرقی عبدالرحمن کلته 1200 53 2 01:11.85
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
شوالیه فرسام و آرتین اوده و عمران بدویزاده ابراهیم بدویزاده 1200 54 3 01:12.06
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اوکی ناز دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی 1600 51 2 01:45.50
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
مهگل امان یامپی عبدالرحمن زارعی 2200 52 3 02:25.19
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اگتروس آرتین و سلین اوده ابراهیم بدویزاده 2200 53 3 02:24.79
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تئو ول کات حاج عبدالرحیم تراچ و حاج خلیل کر عبدالعزیز اونق 1000 52 1 01:03.03
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
اسکای لاو خان گلدی شکیبا ابراهیم بدویزاده 1600 53 5 01:43.97
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
هج مامبو تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1700 53 5 01:49.39
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
سردار بندر منصور قانقرمه و بهروز کر نورمحمد اونق 1600 52 5 01:44.52
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
اوچربانو ایوب وجدانی و داود مهرانی بهمن حاجی زاده 1600 50 3 01:44.75
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
الماس ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی 1600 53 3 01:58.31
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مجیک بوی تولید و پرورش اسب علیزاده بهرام خانقلی زاده قزل 1000 52 8 01:03.37
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرگام مهر کوروش حدادی محمداسلم محمدی 1000 53
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
تایم هج جمیل عاشوری رحیم بردی مهرانی 1000 53
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
پیربابا محمدمهدی طلائی کمال قربانی 1000 55 1 00:58.42
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
اوبلا نیاز دیوه عظیم مهرانی 1000 50 4 01:02.88
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
پانتی ابراهیم دوگونچی قارمحمد گری 1000 50 1 01:01.63
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
گوهرناز جمال الدین ایری اراز قربان اونق 1000 52 3 01:00.99
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
ابرو اسما و حسنا آق و پرهام چراغی نورمحمد اونق 1000 53 6 01:01.65
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
فلاور هج حاج نادر موحد احمد ایری 1000 52 4 00:59.53
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آیدفل سرداری محمد امین بفخم نورمحمد اونق 1000 52
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
تاوانتیا باشگاه کاسپین یزد مهدی نوایی 1200 53 5 01:13.56
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
بارون حاج عبدالکریم ناعمی کاکش عطایی 1550 52 9
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آی گل ابوبکر گلستانی و عایشه حاجی آرخی نورمحمد اونق 1550 53 7 01:42.42
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
مون راکت باشگاه سوارکاری عقیق کمال قربانی 1200 52 3 01:12.66
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
عروس بندر جعفر بابایی نورمحمد اونق 1000 50 1 01:01.12
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
لیدی هج تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1200 51 2 01:10.98
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آی سو سرمدی مهندس داریوش سرمدی یوسف خوجملی 1550 52 3 01:56.09
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
اوکی ناز دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی 1550 51 4 01:41.66
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
وای وای یونس خانی ضیاء سخاوت 1200 54 3 01:12.61
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ریگان جواد صلواتی مهدی نوایی 1200 54 2 01:11.01
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
هج مامبو تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1550 52 6 01:39.53
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
جم استون محمود زمانی کاکا سارلی 1200 52 3 01:09.73
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
اکسل هج داود مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 51 2 00:59.66
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
اگتروس دکتر نوید اوده و عبدالصالح تجری ابراهیم بدویزاده 1550 53 4 01:38.49
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
تراول محمد حسین و محسن لک نوری قورچایی 1550 54 3 01:44.26
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
آیدفل سرداری محمد امین بخفم نورمحمد اونق 1000 51 1 01:02.33
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
سوخو صالح بردی گوگ صالح بردی گوگ 1000 50 1 01:00.68
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
جم استون علی سارینا و سامیار زمانی کاکا سارلی 1600 53 4 01:40.11
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بابوی آرتین بهمنی صالح بردی گوگ 1200 54 2 01:10.86
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
سویلای مرحوم حاج مشهد قلی سلاق یوسف ایری 1000 50 4 01:03.26
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
دازثمر یاشار و سولماز و صفیه اونق رجب محمد گوگ نژاد 1000 50 6 01:01.92
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
سامین محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی 1000 54 3 01:01.79
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آنیک ایلیاد و بهزادو امید اوده رسول خرمالی 1200 51 2 01:12.14
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
اوکی ناز دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی 1200 51 1 01:14.43
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
ابرو جعفر بابایی نورمحمد اونق 1000 53 8 01:02.78
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
طوفان سرخ پرویز پوربهمردیان سید جمال میر دهقان 1000 55 3 01:03.10
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
لندی مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد نورمحمد کوچک نژاد 1000 55 5 01:01.43
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ونوس سرمدی آسا سرمدی جمشید مختومی 1000 52 6 01:13.78
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
پیربابا محمدمهدی طلائی کمال قربانی 1000 57 1 00:59.00
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
اگتروس فرسام و آرتین اوده ابراهیم بدویزاده 1600 53 1 01:42.51
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آرشا کریم چوگان اراز قربان اونق 1000 57 6 01:01.34
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
انجوی محبوبه آتابای و محیا محمد آلق عوض خوجملی 1200 54 1 01:12.74
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آینام عاطفه آق عبدالخالق ایری 1200 52 2 01:12.63
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آی سو سرمدی علی خلج یوسف خوجملی 1200 50 2 01:24.42
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
طوفان سرخ پرویز پوربهمردیان سید جمال میر دهقان 1200 55 5 01:14.95
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
فریا محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی 1000 50 1 01:03.06
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
لیدی هج تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 50 1 01:00.16
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
املیانو سینا زارع مهدی نوایی 1000 52 4 01:02.75
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
هیدروژن یاسین حاجی اونق منوچهر قزل 1600 51 6 01:41.77
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
هج مامبو تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1600 54 1 01:42.45
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
جم استون سامیار زمانی و سینا و سمیه شکرالله زاده کاکا سارلی 1600 58 1 01:39.74
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
گل آشورآباد حاج علی یمودی بهروز کمی 1000 51 2 01:01.67
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
سردار بندر منصور قانقرمه و بهروز کر نورمحمد اونق 1200 52 1 01:12.13
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
مکس رویال ماهور جعفر آقائی حمید روشنی 1000 50 5 01:04.43
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سای چلنج طهورا و محمد رضوان سیدی قوجق طاغن سیدی 1000 53 3 01:00.77
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
لیلی ناز عبدالستار کر عبدالستار کر 1000 51 1 01:00.34
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ابرو جعفر بابایی نورمحمد اونق 1600 53 5 01:42.90
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آرشا کریم چوگان اراز قربان اونق 1000 55 2 01:00.33
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
جیران حاج امین ارازنژاد و عبدالحی صیامی حاجی محمد نوایی 1000 51 1 01:01.34
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
شوالیه ایلیاد و وحید اوده ابراهیم بدویزاده 1200 52 2 01:11.30
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
وروجک گمیشان مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته یوسف کلته 1000 50 2 01:01.09
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آی سو سرمدی آسا سرمدی یوسف خوجملی 1000 50 3 01:10.68
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
هچ دیو جلیل قره جه عبدالرحیم چپرلی 1200 58 1 01:10.42
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
اکسل هج داود مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 51 1 00:59.87
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
مهگل کمال خندان اراز زارعی کسلخه 1600 51 3 01:41.56
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ال فلامینو یاسین و سونیا موحد قوجق صالح بردی گوگ 1000 50 6 01:02.12
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
احترام دشت ناز سید مهدی حقگو احمد ایری 1200 51 4 01:25.63
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ونوس سرمدی آسا سرمدی جمشید مختومی 1200 52 1 01:26.15
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
هج مامبو تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 51 2 01:00.93
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
آیدفل سرداری محمد امین بفخم نورمحمد اونق 1000 50 2 01:03.34
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
ریگان جواد صلواتیان مهدی نوایی 1000 52 2 01:01.33
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
گل نسیم محمد سالاری عبدالرحمان مختومی 1200 50 7 01:14.78
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
خان یلمه حاج رجب یلمه سلیمان توسلی توماچ 1200 57 4 01:12.29
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
فلاور هج حاج نادر موحد احمد ایری 1200 54 1 01:10.88
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آی گل ابوبکر گلستانی و عایشه حاجی آرخی نورمحمد اونق 1200 52 1 01:13.32
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بابوی آرتین بهمنی صالح بردی گوگ 1200 55 1 01:11.98
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
گوهرناز کاکا ارازی اراز قربان اونق 1200 52 2 01:14.94
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
هج پرنس حامد موحد فیض الله رجال 1000 54 5 01:03.78
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مه وش نورگلدی رهنی نورمحمد اونق 1000 52 2 01:00.89
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
خورشیدسنجر سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی 1000 53 5 01:14.93
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
لیلی ناز عبدالستار کر عبدالستار کر 1000 50 3 01:03.67
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
کاپری کاترین دکتر جمهور آرخی ایل محمد غراوی 1000 50 8 01:06.50
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مون راکت باشگاه سوارکاری عقیق کمال قربانی 1000 52 3 01:04.66
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
اوبلا نیاز دیوه عبدالرحمن قربانی 1000 50 6 01:05.87
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آرشا کریم چوگان اراز قربان اونق 1000 54 3 01:02.95
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آی سیس داود اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر 1000 52 3 01:04.89
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
کوانتوم مهندس داریوش کر عبدالرحیم چپرلی 1000 54 2 01:01.75
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
لادی ماری ماریا کلته محمداسلم محمدی 1000 50 10 01:05.06
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
جنی وان محمد مهدی طلایی کمال قربانی 1200 52 3 01:13.06
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
احترام دشت ناز سید مهدی حقگو احمد ایری 1000 50 3 01:13.48
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی 1550 53 7 01:43.28
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
تیپ انتل مرحوم صالح بردی سوقی عبدالباسط مخدومی 1550 54 3 01:39.50
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
گلسا سارا سینا شیخ پور عبیدالله سخاوت 1200 50 3 01:15.16
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
داگلاس حسین و محمد آبایی و حاج نور محمد سیدی قوجق غفور سیدی 1000 52 3 01:04.49
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
بای بای گزل علی رضا شیری کاکا سارلی 1200 50 5 01:14.98
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
تی روژ متین حاجی قوجق یوسف خوجملی 1000 50 3 01:13.78
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
گیورگی امید بدراقی رسول خرمالی 1200 54 1 01:14.70
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آرگام مهر آراد مهرپرور محمداسلم محمدی 1200 53 3 01:23.58
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شوالیه ایلیاد و وحید اوده ابراهیم بدویزاده 1200 52 1 01:13.42
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
اورکریستین امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی 1۲00 53 5 01:16.18
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
انفجار کاکا چوگان رحیم کم 1000 52 8 01:06.50
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آرشا کریم چوگان اراز قربان اونق 1550 52 2 01:40.21
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
فلاور هج حاج نادر موحد احمد ایری 1000 50 1 00:59.88
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
سردار بندر منصور قانقرمه و بهروز کر نورمحمد اونق 1000 52 1 01:03.46
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
سکرت لاو قره سو عرازمحمد و مرحوم حاج جماقلی کم عرازمحمد کم 1550 54 3 01:47.39
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
شوقی طالب یلمه عبدالباسط مخدومی 1550 53 6 01:44.93
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
رسپکت تیبل حاج نادر موحد احمد ایری 1200 50 2 01:14.30
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
مک لارن سید امیر رضا تقوی احمد قلی قربانی 1200 52 4 01:12.73
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اوزان تولید و پخش مبلمان ترنم اراز زارعی کسلخه 1200 53 5 01:14.65
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اوبلا نیاز دیوه عبدالرحمن قربانی 1200 50 4 01:16.01
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
آلچی بای عطا پناه احمد قلی قربانی 1200 53 4 01:12.58
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
هج پرنس حامد موحد فیض الله رجال 1000 52 2 01:02.27
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
میس دنسر فرشادخداوردیان امان بردی گوگ 1000 50 6 01:05.35
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
دازمارال بی بی حلیمه غراوی احمد ایری 1200 56 1 01:12.60
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
اکسل هج داود مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 50 3 01:01.50
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
فلاور هج حاج نادر موحد احمد ایری 1000 50 3 00:59.70
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
ابرو جعفر بابایی نورمحمد اونق 1200 53 1 01:15.18
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
لادی ماری ماریا کلته محمداسلم محمدی 1200 50 10 01:19.15
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
اطلس سروش آسا سرمدی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 50 5 01:15.79
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
اسکانیا ایل گلدی قاری کرد و بهنام اونق محمد شریف تاتاری 1200 55 5 01:15.24
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
بولارو سلمان پورقاز و مرصاد زاودی بهروز کمی 1200 53 5 01:18.26
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
جم استون سامیار زمانی و سینا شکرالله زاده کاکا سارلی 1000 54 1 01:00.52
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
تایم هج مهدی مشرقی عبدالرحمن کلته 1200 52 3 01:14.07
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
هیدروژن متین آبتین و آیلین قزل منوچهر قزل 1200 53 4 01:13.51
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
نارسیس هورس ایران محسن خسروی 1000 51 5 01:03.14
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آرشا کریم چوگان اراز قربان اونق 1200 56 2 01:14.10
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آی گل تویلی حاجی گلستانی نورمحمد اونق 1000 51 3 01:04.07
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
جیران عزیز عراز نژاد محمد ارمشی 1000 50 7 01:03.93
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آرشا کریم چوگان اراز قربان اونق 1000 56 4 01:01.93
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
مه وش نورگلدی رهنی نورمحمد اونق 1000 50 5 01:02.06
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ابرو جعفر بابایی نورمحمد اونق 1000 53 1 01:03.08
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
اسکانیا ایل گلدی قاری کرد و بهنام اونق محمد شریف تاتاری 1000 53 2 01:03.04
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
لادی ماری ماریا کلته محمداسلم محمدی 1000 50 1 01:05.34
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
تامکت هلیا غفاری عبدالناصر قربانی 1000 53 8 01:03.22
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مردانه رحمتی یاسین ماهری رضا کمالی 1000 53 1 01:11.67
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
گل یوکابد هلیا غفاری عبدالناصر قربانی 1000 50 2 01:04.35
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
تایم هج مهدی مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 52 1 01:01.44
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
دنیلا هیفا اراز گلدی زاده اراز قربان اونق 1000 50 10 01:08.10
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
وفا خالق بهروز بایی اراز قربان اونق 1000 52 5 01:03.72
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
شوالیه مهندس وحید اوده ابراهیم بدویزاده 1000 52 1 01:02.38
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
چرنویل امین تاتار محمد شریف تاتاری 1000 53
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
سکرت لاو قره سو عرازمحمد و مرحوم حاج جماقلی کم عرازمحمد کم 1000 54 4 01:06.10
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
قاصده حاج نفس مهرانی نصرت ا... خوجملی 1000 50 11 01:06.26
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
آرگام مهر آراد مهرپرور محمداسلم محمدی 1000 55 1 01:09.28
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
قره قیز محمدصفا ساریخانی نورمحمد اونق 1000 52 3 01:02.06
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
جم استون سینا و سمیه شکرالله زاده مجید ایری 1000 56 1 01:01.14
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
دوردونه سلیم قزل نورمحمد اونق 1000 50 8 01:07.20
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
الوسی احمد پقه یعقوب زارعی کسلخه 1000 53 5 01:05.40
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
پرگار حاجی مراد کردی عبدالقیوم اونق 1000 51 2 01:02.28