مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آرنیکا مهندس مهاجر مسعود خوجملی 1600 50 6 01:46.78
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
شاهیتا مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی 1600 50
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آی سو سرمدی مهندس داریوش سرمدی یوسف خوجملی 1600 50 2 01:58.30
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
بای بای گلد ناصر سارلی و اراز بردی مهرانی احمد خوجملی 1000 54 5 01:01.07
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
دارنل بوی جلیل دوگونچی احمد خوجملی 1000 52 3 01:02.85
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
کیهان سلیم دکتر حاج امان اودک و غفار مارامایی احمد خوجملی 1000 54
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
اطلس سروش اسما و مختومقلی چپرلی احمد خوجملی 1550 50 5 02:03.99
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آرنیکا مهندس مهاجر مسعود خوجملی 1550 50 5 01:41.90
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
هیستوریا امان تاتار محمد شریف تاتاری 1550 53 9 01:43.30
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
طوفنده کالیفورنیا کروم یوسف ایگدری منصور بای پور 1000 52 4 01:04.04
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
عقاب مهرنیا خندان امید یزدانی 1000 52 9 01:04.62
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
بامداد ایزدی دکتر احمدی امید یزدانی 1000 52 5 01:11.41
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
پروانه زمان ویلا ژست احمد خوجملی 1200 51 5 01:27.83
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
اطلس سروش مختومقلی چپرلی احمد خوجملی 1000 50 3 01:15.09
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آرنیکا المیرا قلندرمحله احمد خوجملی 1000 50 4 01:03.31
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
دارنل بوی جلیل دوگونچی و ایوب وجدانی احمد خوجملی 1000 52 9 01:05.62
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
بای بای گلد اراز بردی مهرانی احمد خوجملی 1200 53 5 01:13.41
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آریانازسرمدی مختومقلی چپرلی یوسف خوجملی 1200 50 6 01:29.75
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
چشم انداز عبدالغفار پنق میکائیل توماچ 1000 50 3 01:03.62
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
خان بولگ حاج حسین و مرحوم عاشوربردی جرجانی منصور بای پور 1600 52 5 01:58.01
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
طوفنده کالیفورنیا کروم یوسف ایگدری منصور بای پور 1000 52 7 01:05.58
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
اطلس سروش مختومقلی چپرلی احمد خوجملی 1000 50 6 01:14.19
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
پارسیا مهدی عطایی فرهاد جرجانی 1000 52 10 01:02.63
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
آرنیکا المیرا قلندرمحله احمد خوجملی 1600 50 5 01:45.26
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
مگارا امین و آرال تاتار محمد شریف تاتاری 1000 51 7 01:02.11
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بای بای گلد اراز بردی مهرانی احمد خوجملی 1200 55 2 01:13.07
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بالریانقاق حاج عطابردی تاجی زاده همراه نعمتی 1200 52 11 01:18.42
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
پاکی رو حکیم قلی آرخی دوردی حاجی عطایی 1200 54 9 01:19.44
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
آریانازسرمدی مختومقلی چپرلی یوسف خوجملی 1000 51 10 01:15.84
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
باطر2 حاج گلدی آخوند پرویز بهزاد پرویز 1000 52 5 01:05.21
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
کاملیا مجتبی روشن عقل احمد خوجملی 1000 50 5 01:07.05
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آرنیکا المیرا قلندرمحله احمد خوجملی 1000 50 6 01:05.94
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
دارنل بوی جلیل دوگونچی و باباصفا رحیمی احمد قلی قربانی 1000 52 8 01:07.20
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آرتانیا رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا 1000 53 7 01:07.01
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
المینا مروه و بهنام اونقی رسول صداقت 1000 50
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
بای بای گلد اراز بردی مهرانی احمد خوجملی 1000 54 3 01:02.65
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
سل اشتون مرحوم حاج اردی مرجانی بهروز مرجانی 1550 52 8 01:43.54
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
اطلس سروش آسا سرمدی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 50 5 01:14.96
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
سیتارا مرحومان حسن محمد قلرعطا و آتابای حاجی آق قربان محمد قولرعطا 1200 50 4 01:16.73
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
آرنیکا المیرا قلندرمحله احمد خوجملی 1550 50 5 01:44.82
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
تک آهو عرشی و محمود وجدانی رجب قلیچ گوگ نژاد 1200 52 5 01:30.86
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
کاملیا مجتبی روشن عقل احمد خوجملی 1000 50
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سیلوراستارخجم مرحوم میلاد چپرلی اسکندر خوجملی 1200 51 6 01:27.70
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد 1200 54 7 01:29.78
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
ساواش کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1200 52 6 01:14.60
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
خوش خوش عبدالکریم آق آتابای عوض خوجملی 1200 52 7 01:15.16
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
بای بای گلد اراز بردی مهرانی احمد خوجملی 1200 54 7 01:14.81
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
آریانازسرمدی مختومقلی چپرلی یوسف خوجملی 1000 50 3 01:15.08
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
دارنل بوی جلیل دوگونچی احمد قلی قربانی 1000 52 3 01:06.22
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
آلتن کارا کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1200 51 8 01:15.70
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
آی سارا بهمن توماچ بهمن صداقت ۱۲۰۰ 50 4 01:03.67
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آرتانیا رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا 1200 54 9 01:20.26
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
لان زا عاشور لخی حمید فرود 1000 52 5 01:06.11
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
آرش امین اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 53 7 01:18.36
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
سیتارا مرحومان حسن محمد قلرعطا و آتابای حاجی آق قربان محمد قولرعطا 1000 50 8 01:06.08
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
نیک نیکیتا آرنیکا حسین زاده سیدنقی سادات حسینی 1000 50 7 01:05.41
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آرنیکا المیرا قلندرمحله احمد خوجملی 1000 50 11 01:06.12
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
بای بای گلد اراز بردی مهرانی احمد خوجملی 1000 53 3 01:03.24
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
نیتروژن بارانی ندا بارانی علی گوگ نژاد 1000 52 3 01:14.58
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
بای بای ناز قربان قلی اینچه برون سلیم خوجملی 1000 50 11 01:08.40
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
صوفیا سرمدی مهندس سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 50 4 01:16.31
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
اگزی ون علی چپرلی احمد خوجملی 1000 52 11 01:05.66
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
بای بای گلد اراز بردی مهرانی احمد خوجملی 1000 53 2 01:03.22
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
کاملیا مجتبی روشن عقل احمد خوجملی 1000 50 5 01:05.41
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
نفیس مهندس صفا کلته مجید خوجملی 1000 52 9 01:07.00
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
بادیگارد مرحوم حاج میرزا هیوه چی رحمان اورگلی 1000 52 2 01:05.09
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
کاملیا مجتبی روشن عقل احمد خوجملی 1000 50 5 01:06.23
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
دشت یلقی حاج غفور شریفی امانگلدی توماچ 1000 50 4 01:07.25