مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آرنیکا مهندس مهاجر مسعود خوجملی 1600 50.0 6 01:46.780
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
شاهیتا مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی 1600 50.0
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آی سو سرمدی مهندس داریوش سرمدی یوسف خوجملی 1600 50.0 2 01:58.300
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
بای بای گلد ناصر سارلی و اراز بردی مهرانی احمد خوجملی 1000 54.0 5 01:01.070
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
دارنل بوی جلیل دوگونچی احمد خوجملی 1000 52.0 3 01:02.850
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
کیهان سلیم دکتر حاج امان اودک و غفار مارامایی احمد خوجملی 1000 54.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
اطلس سروش اسما و مختومقلی چپرلی احمد خوجملی 1550 50.0 5 02:03.990
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آرنیکا مهندس مهاجر مسعود خوجملی 1550 50.0 5 01:41.900
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
هیستوریا امان تاتار محمد شریف تاتاری 1550 53.0 9 01:43.300
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
طوفنده کالیفورنیا کروم یوسف ایگدری منصور بای پور 1000 52.0 4 01:04.040
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
عقاب مهرنیا خندان امید یزدانی 1000 52.0 9 01:04.620
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
بامداد ایزدی دکتر احمدی امید یزدانی 1000 52.0 5 01:11.410
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
پروانه زمان ویلا ژست احمد خوجملی 1200 51.0 5 01:27.830
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
اطلس سروش مختومقلی چپرلی احمد خوجملی 1000 50.0 3 01:15.090
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آرنیکا المیرا قلندرمحله احمد خوجملی 1000 50.0 4 01:03.310
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
دارنل بوی جلیل دوگونچی و ایوب وجدانی احمد خوجملی 1000 52.0 9 01:05.620
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
بای بای گلد اراز بردی مهرانی احمد خوجملی 1200 53.0 5 01:13.410
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آریانازسرمدی مختومقلی چپرلی یوسف خوجملی 1200 50.0 6 01:29.750
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
چشم انداز عبدالغفار پنق میکائیل توماچ 1000 50.0 3 01:03.620
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
خان بولگ حاج حسین و مرحوم عاشوربردی جرجانی منصور بای پور 1600 52.0 5 01:58.010
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
طوفنده کالیفورنیا کروم یوسف ایگدری منصور بای پور 1000 52.0 7 01:05.580
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
اطلس سروش مختومقلی چپرلی احمد خوجملی 1000 50.0 6 01:14.190
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
پارسیا مهدی عطایی فرهاد جرجانی 1000 52.0 10 01:02.630
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
آرنیکا المیرا قلندرمحله احمد خوجملی 1600 50.0 5 01:45.260
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
مگارا امین و آرال تاتار محمد شریف تاتاری 1000 51.0 7 01:02.110
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بای بای گلد اراز بردی مهرانی احمد خوجملی 1200 55.0 2 01:13.070
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بالریانقاق حاج عطابردی تاجی زاده همراه نعمتی 1200 52.0 11 01:18.420
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
پاکی رو حکیم قلی آرخی دوردی حاجی عطایی 1200 54.0 9 01:19.440
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
آریانازسرمدی مختومقلی چپرلی یوسف خوجملی 1000 51.0 10 01:15.840
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
باطر2 حاج گلدی آخوند پرویز بهزاد پرویز 1000 52.0 5 01:05.210
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
کاملیا مجتبی روشن عقل احمد خوجملی 1000 50.0 5 01:07.050
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آرنیکا المیرا قلندرمحله احمد خوجملی 1000 50.0 6 01:05.940
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
دارنل بوی جلیل دوگونچی و باباصفا رحیمی احمد قلی قربانی 1000 52.0 8 01:07.200
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آرتانیا رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا 1000 53.0 7 01:07.010
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
المینا مروه و بهنام اونقی رسول صداقت 1000 50.0
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
بای بای گلد اراز بردی مهرانی احمد خوجملی 1000 54.0 3 01:02.650
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
سل اشتون مرحوم حاج اردی مرجانی بهروز مرجانی 1550 52.0 8 01:43.540
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
اطلس سروش آسا سرمدی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 50.0 5 01:14.960
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
سیتارا مرحومان حسن محمد قلرعطا و آتابای حاجی آق قربان محمد قولرعطا 1200 50.0 4 01:16.730
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
آرنیکا المیرا قلندرمحله احمد خوجملی 1550 50.0 5 01:44.820
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
تک آهو عرشی و محمود وجدانی رجب قلیچ گوگ نژاد 1200 52.0 5 01:30.860
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
کاملیا مجتبی روشن عقل احمد خوجملی 1000 50.0
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سیلوراستارخجم مرحوم میلاد چپرلی اسکندر خوجملی 1200 51.0 6 01:27.700
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد 1200 54.0 7 01:29.780
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
ساواش کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1200 52.0 6 01:14.600
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
خوش خوش عبدالکریم آق آتابای عوض خوجملی 1200 52.0 7 01:15.160
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
بای بای گلد اراز بردی مهرانی احمد خوجملی 1200 54.0 7 01:14.810
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
آریانازسرمدی مختومقلی چپرلی یوسف خوجملی 1000 50.0 3 01:15.080
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
دارنل بوی جلیل دوگونچی احمد قلی قربانی 1000 52.0 3 01:06.220
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
آلتن کارا کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1200 51.0 8 01:15.700
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
آی سارا بهمن توماچ بهمن صداقت 1000 50.0 4 01:03.670
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آرتانیا رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا 1200 54.0 9 01:20.260
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
لان زا عاشور لخی حمید فرود 1000 52.0 5 01:06.110
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
آرش امین اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 53.0 7 01:18.360
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
سیتارا مرحومان حسن محمد قلرعطا و آتابای حاجی آق قربان محمد قولرعطا 1000 50.0 8 01:06.080
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
نیک نیکیتا آرنیکا حسین زاده سیدنقی سادات حسینی 1000 50.0 7 01:05.410
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آرنیکا المیرا قلندرمحله احمد خوجملی 1000 50.0 11 01:06.120
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
بای بای گلد اراز بردی مهرانی احمد خوجملی 1000 53.0 3 01:03.240
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
نیتروژن بارانی ندا بارانی علی گوگ نژاد 1000 52.0 3 01:14.580
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
بای بای ناز قربان قلی اینچه برون سلیم خوجملی 1000 50.0 11 01:08.400
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
صوفیلا سرمدی مهندس سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 50.0 4 01:16.310
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
اگزی ون علی چپرلی احمد خوجملی 1000 52.0 11 01:05.660
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
بای بای گلد اراز بردی مهرانی احمد خوجملی 1000 53.0 2 01:03.220
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
کاملیا مجتبی روشن عقل احمد خوجملی 1000 50.0 5 01:05.410
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
نفیس مهندس صفا کلته مجید خوجملی 1000 52.0 9 01:07.000
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
بادیگارد مرحوم حاج میرزا هیوه چی رحمان اورگلی 1000 52.0 2 01:05.090
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
کاملیا مجتبی روشن عقل احمد خوجملی 1000 50.0 5 01:06.230
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
دشت یلقی حاج غفور شریفی امانگلدی توماچ 1000 50.0 4 01:07.250