مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مارقوش قره تپه امید فرود حمید فرود 1000 52.0 7 01:14.020
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
گلد لیدی باشگاه سروین قیوم عطایی 1000 50.0 2 01:01.600
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
نارسیس هورس ایران محسن خسروی 1000 51.0 5 01:03.880