چابکسوار آرمین آق آتابای
983
112
125
131
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اکشن هج کورس ویژه حاج شاپور ایزدی رشید روشنی 1200 54.0 7 / 8 01:12.450 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
بای بای گزل کورس ویژه علیرضا شیری کاکا سارلی 1200 52.0 6 / 7 01:12.190 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آل مرد از 24 تا 32 امتیاز پهلوان عظیم تراچ اراز قربان اونق 1200 53.0 2 / 9 01:11.880 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
یاد کبریا مبتدی و نبرده ایمان و سیناو مسیح و محمد امین پقه سبحان پقه 1000 50.0 11 / 11 01:09.680 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
معرکه از 8 تا 14 امتیاز راضیه و مهسا جرجانی ابراهیم بدویزاده 1600 55.0 4 / 9 01:43.910 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بایرام خان از 2 تا 6 امتیاز ناصر مارامایی و حامد اونق عبدالکریم گوگ نژاد 1600 52.0 7 / 11 01:46.200 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
یل فام هندیکاپ مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52.0 2 / 7 01:08.400 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
بارون از 16 تا 22 امتیاز حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی 1000 52.0 8 / 9 01:02.030 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
عالم ناب هندیکاپ قربان محمد آخوند و نورعلی آخوند خوجملی ابراهیم بدویزاده 1000 54.0 3 / 8 00:59.310 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
گلن ناز از 2 تا 6 امتیاز طاها و ماهان جرجانی و سلوا عطا گزلی امیر عطاگزلی 1000 50.0 7 / 10 01:03.780 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
بای بای ناز مبتدی و نبرده ساتی اینچه برون سلیم خوجملی 1000 50.0 7 / 10 01:04.790 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آچلیا از 16 تا 22 امتیاز دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 5 / 8 01:01.380 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
شادکام از 18 تا 22 امتیاز مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52.0 6 / 9 01:10.210 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
سامرسا از 24 تا 32 امتیاز حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده 1000 54.0 3 / 10 01:00.970 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
گلدن بوی از 8 تا 14 امتیاز ایلهان و سینان نیازی احمد قلی قربانی 1000 52.0 7 / 11 01:01.830 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرام امین مبتدی و نبرده صبا قاید امینی رجب محمد گوگ نژاد 1000 50.0 6 / 6 01:18.940 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
گلدن بل از 8 تا 12 امتیاز ایوب وجدانی سلیم خوجملی 1200 52.0 6 / 8 01:12.880 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
سبیت خاطر از 8 تا 14 امتیاز عبدالقیوم پقه سبحان پقه 1200 55.0 2 / 8 01:12.530 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آل مرد از 16 تا 22 امتیاز عبدالعلی طهماسبی و هلدینگ ساوانا اراز قربان اونق 1550 53.0 7 / 9 01:40.570 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
اسکای لاو از 8 تا 14 امتیاز خان گلدی شکیبا ابراهیم بدویزاده 1550 53.0 5 / 8 01:41.470 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
سامرسا از 24 تا 32 امتیاز حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده 1200 53.0 3 / 10 01:12.240 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
معرکه از 2 تا 6 امتیاز راضیه و مهسا جرجانی ابراهیم بدویزاده 1550 54.0 1 / 10 01:40.180 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آچلیا از 16 تا 22 امتیاز دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1200 50.0 5 / 10 01:13.090 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
داکسی از 16 تا 22 امتیاز دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت 1550 52.0 5 / 9 01:39.800 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
بای بای هندیکاپ حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده 1200 59.0 1 / 11 01:09.580 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
املیانو مبتدی و نبرده سینا زارع مهدی نوایی 1000 52.0 7 / 11 01:04.380 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
چه گوارا از 24 تا 32 امتیاز عزیز طعنه مهربان ایری 1550 56.0 7 / 7 01:40.780 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
اوچربانو از 2 تا 6 امتیاز محمد مرصاد و داود مهرانی ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 9 / 9 01:03.850 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
ردری از 0 تا 4 امتیاز مهدی صادقی مهدی صادقی 1200 52.0 6 / 7 01:28.590 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
عالم ناب هندیکاپ خدرحاجی و احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده 1600 54.0 3 / 7 01:40.070 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آسپایر از 38 تا 46 امتیاز حاج کاکا مفیدی عبدالعزیز مهرانی 1200 50.0 4 / 5 01:12.410 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آزالیا از 16 تا 22 امتیاز نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1000 53.0 11 / 12 01:03.220 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
گل آشورآباد از 8 تا 12 امتیاز حاج علی یمودی بهروز کمی 1000 50.0 7 / 9 01:03.040 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
یونا مبتدی و نبرده باشگاه یاسین یاسر پرورش اسب یاسین یاسر 1000 50.0 7 / 7 01:29.590 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
مسترواندرفول از 16 تا 22 امتیاز حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1200 53.0 5 / 10 01:12.990 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
سامرسا از 24 تا 32 امتیاز حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده 1000 51.0 2 / 9 01:01.120 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آچلیا از 8 تا 14 امتیاز دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 1 / 9 01:02.520 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
تامارا از 16 تا 22 امتیاز فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده 1000 51.0 1 / 9 01:00.530 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
شادکام از 18 تا 20 امتیاز مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1600 52.0 6 / 7 02:03.370 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
میراث بندر از 24 تا 30 امتیاز مرحوم صفر ومنان سقلی اسماعیل بدویزاده 1000 51.0 5 / 5 01:02.140 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
آیهان 2 از 16 تا 22 امتیاز دنیز اجه جان شیرمحمدلی و حامد موحد صالح بردی گوگ 1200 52.0 6 / 8 01:13.480 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
لرداسفینکس از 8 تا 12امتیاز شیخ حاجی و محمد صفا برنجی ابراهیم بدویزاده 1200 54.0 5 / 7 01:12.640 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
بابوی از 36 تا 48 امتیاز آرتین بهمنی صالح بردی گوگ 1000 53.0 2 / 9 01:00.620 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ایلیا از 8 تا 14امتیاز سردار و سولماز آزمون شهرام روان 1200 53.0 5 / 8 01:14.330 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
سیلوراستارخجم از 2 تا 4 امتیاز رامین گری اسکندر خوجملی 1200 50.0 5 / 7 01:25.780 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آچلیا از 8 تا 14 امتیاز دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1200 50.0 4 / 8 01:14.740 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ایپک مبتدی و نبرده سام اسکندری جمشید روشنی 1000 50.0 5 / 8 01:06.070 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
اندی هج مبتدی و نبرده عباس و جواد قدیری ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 2 / 7 01:01.420 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
بای بای هندیکاپ حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده 1600 59.0 1 / 7 01:39.460 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
راحیل از 0 تا 4 امتیاز عزیز و مجید متمکن رسول خرمالی 1000 52.0 4 / 10 01:03.790 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
سامرسا از 24 تا 32 امتیاز حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده 1200 50.0 3 / 6 01:12.020 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
اسکای لاو از 2 تا 6 امتیاز خان گلدی شکیبا ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 1 / 5 01:01.440 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ایلیا از 8 تا 12امتیاز سردار و سولماز آزمون شهرام روان 1200 52.0 3 / 9 01:13.350 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
یل فام هندیکاپ مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1600 52.0 3 / 5 01:56.210 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آیدا مبتدی و نبرده عثمان مهرانی ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 4 / 10 01:04.290 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
میراث بندر از 16 تا 22 امتیاز مرحوم بایرام کوسلی اسماعیل بدویزاده 1000 53.0 2 / 9 01:00.380 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
گل بوته از 16 تا 22 امتیاز حسین دمیرچی امانقلی خوجملی 1000 53.0 4 / 8 01:02.100 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
بای بای ناز مبتدی و نبرده قربان قلی اینچه برون و بابا قصاب سلیم خوجملی 1000 50.0 5 / 9 01:03.730 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
بابوی از 24 تا 32 امتیاز آرتین بهمنی صالح بردی گوگ 1600 55.0 1 / 11 01:41.640 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
کوانتوم از 36 تا 48 امتیاز بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1000 52.0 5 / 6 01:01.500 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
فرنیاز از 2 تا 6 امتیاز سخی و جبار صداقت و مرحوم تاج قلی یکدست ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 9 / 9 01:04.390 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آزالیا از 8 تا 14امتیاز نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1000 53.0 1 / 9 01:02.470 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
فریدا از 8 تا 14امتیاز فرامرز و یونس آتابای ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 5 / 8 01:02.810 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
سیلوراستارخجم از 0 تا 2 امتیاز احسان ملا رستمی اسکندر خوجملی 1000 51.0 4 / 9 01:11.810 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
کاررا هندیکاپ سردار و سولماز آزمون ناصر حاجی زاده 1200 53.0 2 / 6 01:10.580 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
لرداسفینکس از 8 تا 14امتیاز شیخ حاجی و محمد صفا برنجی ابراهیم بدویزاده 1000 54.0 7 / 10 01:01.220 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
خان یلمه از 36 تا 46 امتیاز حاج رجب یلمه سلیمان توسلی توماچ 1600 57.0 4 / 6 01:42.180 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
فریدا از 8 تا 14امتیاز حاج نوروز قلی آتابای ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 8 / 10 01:02.350 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
گلدن استار از 8 تا 12 امتیاز مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 50.0 6 / 7 01:27.000 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
سبیت خاطر از 8 تا 14 امتیاز عبدالقیوم پقه سبحان پقه 1000 53.0 2 / 8 01:01.600 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
اسکای لاو از 2 تا 6 امتیاز عبدالحمید شکیبا ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 7 / 12 01:03.530 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
فریا مبتدی و نبرده محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی 1000 50.0 4 / 11 01:04.240 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آزملیسا از 8 تا 14 امتیاز سینا میرزاعلی و رسول پقه ابراهیم بدویزاده 1200 50.0 8 / 8 01:17.790 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
خوش تیپ از 36 تا 46 امتیاز الیسا و آیلین و محمد غراوی احمد ایری 1200 55.0 7 / 8 01:14.060 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
سامرسا از 16 تا 22 امتیاز حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده 1200 52.0 2 / 7 01:12.760 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اوچربانو از 2 تا 6 امتیاز دکتر توی محمد مهرانی ابراهیم بدویزاده 1200 50.0 6 / 11 01:15.300 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
آزالیا از 8 تا 14 امتیاز نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1200 52.0 3 / 9 01:15.430 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
سیلوراستارخجم از 0 تا 6 امتیاز مرحوم میلاد چپرلی اسکندر خوجملی 1000 51.0 4 / 10 01:12.490 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
گلاسکو از 50 تا 62 امتیاز عاشور قربانپور احمد ایری 1000 54.0 5 / 5 01:03.190 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
کاپوچینو مبتدی و نبرده باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی 1000 52.0 2 / 12 01:04.820 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
بابوی از 16 تا 22 امتیاز آرمین دوجی صالح بردی گوگ 1000 53.0 2 / 11 01:03.380 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آی هان از 8 تا 14 امتیاز حاجی رحیم میرابی رسول صداقت 1000 55.0 3 / 11 01:04.820 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
نیک نیکیتا مبتدی و نبرده آرنیکا حسین زاده سید تقی سادات حسینی 1000 50.0 4 / 7 01:06.950 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
کیک قانقرمه از 2 تا 4 امتیاز حاج یوسف نور گری بهمن صداقت 1000 51.0 2 / 12 01:05.210 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
خوش تیپ از 36 تا 46 امتیاز الیسا و آیلین و محمد غراوی احمد ایری 1000 55.0 6 / 6 01:04.680 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
مجستیک از 24 تا 34 امتیاز بهنام و حامد چاوش رشید روشنی 1200 55.0 2 / 4 01:13.040 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
یاشار2 مبتدی و نبرده فرشاد کمی و کمال کوچکی ابراهیم خوجملی 1000 52.0 4 / 10 01:05.780 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
اسکانیا از 16 تا 22 امتیاز ایل گلدی قاری کرد و بهنام اونق محمد شریف تاتاری 1550 55.0 6 / 10 01:43.180 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
میراث بندر از 8 تا 14امتیاز مرحوم اراز دردی قره قول اسماعیل بدویزاده 1200 53.0 1 / 10 01:13.490 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
رد شدو از 8 تا 12امتیاز محمد حسین ساوجی امید جهانیان 1200 52.0 4 / 5 01:14.600 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شهباد از 16 تا 22 امتیاز مرحوم شیرجو و کاکاجان خرمالی ابراهیم بدویزاده 1200 53.0 6 / 7 01:15.220 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
فوردو از 0 تا 4 امتیاز سید حمید حسینی جمشید مختومی 1200 53.0 4 / 5 01:15.230 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
کیک قانقرمه مبتدی و نبرده مرحوم آنه محمد کاظمی بهمن صداقت 1000 50.0 2 / 10 01:03.930 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
قلیچ بابا هندیکاپ حاج رشید سالاری توماج عبدالعزیز مهرانی 1000 54.0 6 / 8 01:02.250 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
تای سوران از 8 تا 14 امتیاز آرمین قزل عبدالعزیز مهرانی 1000 52.0 1 / 9 01:02.830 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
شه راد از 24 تا 34 امتیاز مرحوم آنه بای خوجملی محمد خوجملی 1000 57.0 3 / 7 01:01.920 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ماه گون از 8 تا 14امتیاز مرحوم حاج یارجان جعفربای رحیم بردی مهرانی 1000 55.0 8 / 12 01:04.190 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
انفجار مبتدی و نبرده مرحوم حاج قره کردی رحیم کم 1000 52.0 10 / 11 01:10.010 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
کوچینی از 24 تا 34 امتیاز خانم شفا بخش رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 7 / 9 01:02.760 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
سیلوراستارخجم از 2 تا 4 امتیاز محمد طاها و حسین خوجملی اسکندر خوجملی 1000 50.0 6 / 8 01:15.470 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
قره بیک از 0 تا 4 امتیاز حسن و مهدی اشموعیل مجید احمد اوغلی 1000 52.0 2 / 7 01:14.520 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
سام مبتدی و نبرده طاهر امیری رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 5 / 11 01:05.350 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
نیمار از 16 تا 22 امتیاز مرحوم شامحمد کلته عبدالطیف تمری 1000 52.0 4 / 8 01:02.270 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
لیلی ناز از 16 تا 20 امتیاز امان قلی هاشمن عبدالعزیز مهرانی 1000 50.0 8 / 11 01:04.210 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
تای سوران ار 8 تا 14 امتیاز آرمین قزل عبدالعزیز مهرانی 1000 51.0 3 / 10 01:03.120 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
آیدینا از 24 تا 34 امتیاز محمد پارسا پقه و محمد علی گرگانی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 9 / 9 01:07.240 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
بلک حمید از 0 تا 6 امتیاز حمید رضا دانیالی عبدالعزیز مهرانی 1000 53.0 2 / 8 01:05.320 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
لیدی ناز از 4 تا 6 امتیاز حاج سارا و رحیم نیازی رحیم بردی مهرانی 1000 51.0 6 / 9 01:05.020 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ریحانا از 40 تا 48 امتیاز مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 3 / 5 01:02.480 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
عالم ناب هندیکاپ میرعلی خوجملی نصرت ا... خوجملی 1000 54.0 4 / 6 01:02.100 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
کوانتوم از 24 تا 32 امتیاز مهندس داریوش کر عبدالرحیم چپرلی 1000 53.0 3 / 6 01:02.330 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
بلک حمید از 2 تا 6 امتیاز حمید رضا دانیالی عبدالعزیز مهرانی 1000 52.0 6 / 8 01:05.440 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
آل مرد از 16 تا 20 امتیاز ملا احمد تراج رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 3 / 7 01:03.120 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
تئو ول کات مبتدی و نبرده بلال کر رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 7 / 9 01:08.280 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
قره بیک از 0 تا 4 امتیاز حسن و مهدی اشموعیل مجید احمد اوغلی 1000 52.0 4 / 6 01:16.760 -