مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اکشن هج حاج شاپور ایزدی رشید روشنی 1200 54.0 7 01:12.450
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
بای بای گزل علیرضا شیری کاکا سارلی 1200 52.0 6 01:12.190
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آل مرد پهلوان عظیم تراچ اراز قربان اونق 1200 53.0 2 01:11.880
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
یاد کبریا ایمان و سیناو مسیح و محمد امین پقه سبحان پقه 1000 50.0 11 01:09.680
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
معرکه راضیه و مهسا جرجانی ابراهیم بدویزاده 1600 55.0 4 01:43.910
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بایرام خان ناصر مارامایی و حامد اونق عبدالکریم گوگ نژاد 1600 52.0 7 01:46.200
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
یل فام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52.0 2 01:08.400
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
بارون حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی 1000 52.0 8 01:02.030
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
عالم ناب قربان محمد آخوند و نورعلی آخوند خوجملی ابراهیم بدویزاده 1000 54.0 3 00:59.310
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
گلن ناز طاها و ماهان جرجانی و سلوا عطا گزلی امیر عطاگزلی 1000 50.0 7 01:03.780
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
بای بای ناز ساتی اینچه برون سلیم خوجملی 1000 50.0 7 01:04.790
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آچلیا دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 5 01:01.380
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
شادکام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52.0 6 01:10.210
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
سامرسا حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده 1000 54.0 3 01:00.970
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
گلدن بوی ایلهان و سینان نیازی احمد قلی قربانی 1000 52.0 7 01:01.830
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرام امین صبا قاید امینی رجب محمد گوگ نژاد 1000 50.0 6 01:18.940
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
گلدن بل ایوب وجدانی سلیم خوجملی 1200 52.0 6 01:12.880
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
سبیت خاطر عبدالقیوم پقه سبحان پقه 1200 55.0 2 01:12.530
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آل مرد عبدالعلی طهماسبی و هلدینگ ساوانا اراز قربان اونق 1550 53.0 7 01:40.570
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
اسکای لاو خان گلدی شکیبا ابراهیم بدویزاده 1550 53.0 5 01:41.470
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
سامرسا حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده 1200 53.0 3 01:12.240
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
معرکه راضیه و مهسا جرجانی ابراهیم بدویزاده 1550 54.0 1 01:40.180
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آچلیا دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1200 50.0 5 01:13.090
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
داکسی دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت 1550 52.0 5 01:39.800
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
بای بای حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده 1200 59.0 1 01:09.580
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
املیانو سینا زارع مهدی نوایی 1000 52.0 7 01:04.380
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
چه گوارا عزیز طعنه مهربان ایری 1550 56.0 7 01:40.780
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
اوچربانو محمد مرصاد و داود مهرانی ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 9 01:03.850
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
ردری مهدی صادقی مهدی صادقی 1200 52.0 6 01:28.590
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
عالم ناب خدرحاجی و احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده 1600 54.0 3 01:40.070
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آسپایر حاج کاکا مفیدی عبدالعزیز مهرانی 1200 50.0 4 01:12.410
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آزالیا نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1000 53.0 11 01:03.220
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
گل آشورآباد حاج علی یمودی بهروز کمی 1000 50.0 7 01:03.040
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
یونا باشگاه یاسین یاسر پرورش اسب یاسین یاسر 1000 50.0 7 01:29.590
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
مسترواندرفول حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1200 53.0 5 01:12.990
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
سامرسا حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده 1000 51.0 2 01:01.120
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آچلیا دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 1 01:02.520
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
تامارا فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده 1000 51.0 1 01:00.530
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
شادکام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1600 52.0 6 02:03.370
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
میراث بندر مرحوم صفر ومنان سقلی اسماعیل بدویزاده 1000 51.0 5 01:02.140
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
آیهان 2 دنیز اجه جان شیرمحمدلی و حامد موحد صالح بردی گوگ 1200 52.0 6 01:13.480
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
لرداسفینکس شیخ حاجی و محمد صفا برنجی ابراهیم بدویزاده 1200 54.0 5 01:12.640
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
بابوی آرتین بهمنی صالح بردی گوگ 1000 53.0 2 01:00.620
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ایلیا سردار و سولماز آزمون شهرام روان 1200 53.0 5 01:14.330
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
سیلوراستارخجم رامین گری اسکندر خوجملی 1200 50.0 5 01:25.780
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آچلیا دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1200 50.0 4 01:14.740
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ایپک سام اسکندری جمشید روشنی 1000 50.0 5 01:06.070
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
اندی هج عباس و جواد قدیری ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 2 01:01.420
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
بای بای حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده 1600 59.0 1 01:39.460
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
راحیل عزیز و مجید متمکن رسول خرمالی 1000 52.0 4 01:03.790
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
سامرسا حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده 1200 50.0 3 01:12.020
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
اسکای لاو خان گلدی شکیبا ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 1 01:01.440
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ایلیا سردار و سولماز آزمون شهرام روان 1200 52.0 3 01:13.350
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
یل فام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1600 52.0 3 01:56.210
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آیدا عثمان مهرانی ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 4 01:04.290
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
میراث بندر مرحوم بایرام کوسلی اسماعیل بدویزاده 1000 53.0 2 01:00.380
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
گل بوته حسین دمیرچی امانقلی خوجملی 1000 53.0 4 01:02.100
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
بای بای ناز قربان قلی اینچه برون و بابا قصاب سلیم خوجملی 1000 50.0 5 01:03.730
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
بابوی آرتین بهمنی صالح بردی گوگ 1600 55.0 1 01:41.640
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
کوانتوم بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1000 52.0 5 01:01.500
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
فرنیاز سخی و جبار صداقت و مرحوم تاج قلی یکدست ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 9 01:04.390
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آزالیا نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1000 53.0 1 01:02.470
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
فریدا فرامرز و یونس آتابای ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 5 01:02.810
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
سیلوراستارخجم احسان ملا رستمی اسکندر خوجملی 1000 51.0 4 01:11.810
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
کاررا سردار و سولماز آزمون ناصر حاجی زاده 1200 53.0 2 01:10.580
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
لرداسفینکس شیخ حاجی و محمد صفا برنجی ابراهیم بدویزاده 1000 54.0 7 01:01.220
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
خان یلمه حاج رجب یلمه سلیمان توسلی توماچ 1600 57.0 4 01:42.180
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
فریدا حاج نوروز قلی آتابای ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 8 01:02.350
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
گلدن استار مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 50.0 6 01:27.000
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
سبیت خاطر عبدالقیوم پقه سبحان پقه 1000 53.0 2 01:01.600
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
اسکای لاو عبدالحمید شکیبا ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 7 01:03.530
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
فریا محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی 1000 50.0 4 01:04.240
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آزملیسا سینا میرزاعلی و رسول پقه ابراهیم بدویزاده 1200 50.0 8 01:17.790
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
خوش تیپ الیسا و آیلین و محمد غراوی احمد ایری 1200 55.0 7 01:14.060
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
سامرسا حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده 1200 52.0 2 01:12.760
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اوچربانو دکتر توی محمد مهرانی ابراهیم بدویزاده 1200 50.0 6 01:15.300
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
آزالیا نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1200 52.0 3 01:15.430
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
سیلوراستارخجم مرحوم میلاد چپرلی اسکندر خوجملی 1000 51.0 4 01:12.490
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
گلاسکو عاشور قربانپور احمد ایری 1000 54.0 5 01:03.190
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی 1000 52.0 2 01:04.820
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
بابوی آرمین دوجی صالح بردی گوگ 1000 53.0 2 01:03.380
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آی هان حاجی رحیم میرابی رسول صداقت 1000 55.0 3 01:04.820
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
نیک نیکیتا آرنیکا حسین زاده سید تقی سادات حسینی 1000 50.0 4 01:06.950
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
کیک قانقرمه حاج یوسف نور گری بهمن صداقت 1000 51.0 2 01:05.210
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
خوش تیپ الیسا و آیلین و محمد غراوی احمد ایری 1000 55.0 6 01:04.680
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
مجستیک بهنام و حامد چاوش رشید روشنی 1200 55.0 2 01:13.040
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
یاشار2 فرشاد کمی و کمال کوچکی ابراهیم خوجملی 1000 52.0 4 01:05.780
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
اسکانیا ایل گلدی قاری کرد و بهنام اونق محمد شریف تاتاری 1550 55.0 6 01:43.180
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
میراث بندر مرحوم اراز دردی قره قول اسماعیل بدویزاده 1200 53.0 1 01:13.490
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
رد شدو محمد حسین ساوجی امید جهانیان 1200 52.0 4 01:14.600
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شهباد مرحوم شیرجو و کاکاجان خرمالی ابراهیم بدویزاده 1200 53.0 6 01:15.220
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
فوردو سید حمید حسینی جمشید مختومی 1200 53.0 4 01:15.230
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
کیک قانقرمه مرحوم آنه محمد کاظمی بهمن صداقت 1000 50.0 2 01:03.930
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
قلیچ بابا حاج رشید سالاری توماج عبدالعزیز مهرانی 1000 54.0 6 01:02.250
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
تای سوران آرمین قزل عبدالعزیز مهرانی 1000 52.0 1 01:02.830
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
شه راد مرحوم آنه بای خوجملی محمد خوجملی 1000 57.0 3 01:01.920
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ماه گون مرحوم حاج یارجان جعفربای رحیم بردی مهرانی 1000 55.0 8 01:04.190
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
انفجار مرحوم حاج قره کردی رحیم کم 1000 52.0 10 01:10.010
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
کوچینی خانم شفا بخش رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 7 01:02.760
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
سیلوراستارخجم محمد طاها و حسین خوجملی اسکندر خوجملی 1000 50.0 6 01:15.470
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
قره بیک حسن و مهدی اشموعیل مجید احمد اوغلی 1000 52.0 2 01:14.520
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
سام طاهر امیری رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 5 01:05.350
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
نیمار مرحوم شامحمد کلته عبدالطیف تمری 1000 52.0 4 01:02.270
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
لیلی ناز امان قلی هاشمن عبدالعزیز مهرانی 1000 50.0 8 01:04.210
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
تای سوران آرمین قزل عبدالعزیز مهرانی 1000 51.0 3 01:03.120
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
آیدینا محمد پارسا پقه و محمد علی گرگانی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 9 01:07.240
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
بلک حمید حمید رضا دانیالی عبدالعزیز مهرانی 1000 53.0 2 01:05.320
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
لیدی ناز حاج سارا و رحیم نیازی رحیم بردی مهرانی 1000 51.0 6 01:05.020
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ریحانا مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 3 01:02.480
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
عالم ناب میرعلی خوجملی نصرت ا... خوجملی 1000 54.0 4 01:02.100
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
کوانتوم مهندس داریوش کر عبدالرحیم چپرلی 1000 53.0 3 01:02.330
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
بلک حمید حمید رضا دانیالی عبدالعزیز مهرانی 1000 52.0 6 01:05.440
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
آل مرد ملا احمد تراج رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 3 01:03.120
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
تئو ول کات بلال کر رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 7 01:08.280
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
قره بیک حسن و مهدی اشموعیل مجید احمد اوغلی 1000 52.0 4 01:16.760