مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اکشن هج حاج شاپور ایزدی رشید روشنی 1200 54 7 01:12.45
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
بای بای گزل علیرضا شیری کاکا سارلی 1200 52 6 01:12.19
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آل مرد پهلوان عظیم تراچ اراز قربان اونق 1200 53 2 01:11.88
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
یاد کبریا ایمان و سیناو مسیح و محمد امین پقه سبحان پقه 1000 50 11 01:09.68
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
معرکه راضیه و مهسا جرجانی ابراهیم بدویزاده 1600 55 4 01:43.91
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بایرام خان ناصر مارامایی و حامد اونق عبدالکریم گوگ نژاد 1600 52 7 01:46.20
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
یل فام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52 2 01:08.40
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
بارون حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی 1000 52 8 01:02.03
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
عالم ناب قربان محمد آخوند و نورعلی آخوند خوجملی ابراهیم بدویزاده 1000 54 3 00:59.31
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
گلن ناز طاها و ماهان جرجانی و سلوا عطا گزلی امیر عطاگزلی 1000 50 7 01:03.78
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
بای بای ناز ساتی اینچه برون سلیم خوجملی 1000 50 7 01:04.79
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آچلیا دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1000 50 5 01:01.38
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
شادکام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52 6 01:10.21
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
سامرسا حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده 1000 54 3 01:00.97
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
گلدن بوی ایلهان و سینان نیازی احمد قلی قربانی 1000 52 7 01:01.83
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرام امین صبا قاید امینی رجب محمد گوگ نژاد 1000 50 6 01:18.94
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
گلدن بل ایوب وجدانی سلیم خوجملی 1200 52 6 01:12.88
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
سبیت خاطر عبدالقیوم پقه سبحان پقه 1200 55 2 01:12.53
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آل مرد عبدالعلی طهماسبی و هلدینگ ساوانا اراز قربان اونق 1550 53 7 01:40.57
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
اسکای لاو خان گلدی شکیبا ابراهیم بدویزاده 1550 53 5 01:41.47
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
سامرسا حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده 1200 53 3 01:12.24
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
معرکه راضیه و مهسا جرجانی ابراهیم بدویزاده 1550 54 1 01:40.18
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آچلیا دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1200 50 5 01:13.09
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
داکسی دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت 1550 52 5 01:39.80
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
بای بای حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده 1200 59 1 01:09.58
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
املیانو سینا زارع مهدی نوایی 1000 52 7 01:04.38
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
چه گوارا عزیز طعنه مهربان ایری 1550 56 7 01:40.78
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
اوچربانو محمد مرصاد و داود مهرانی ابراهیم بدویزاده 1000 50 9 01:03.85
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
ردری مهدی صادقی مهدی صادقی 1200 52 6 01:28.59
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
عالم ناب خدرحاجی و احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده 1600 54 3 01:40.07
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آسپایر حاج کاکا مفیدی عبدالعزیز مهرانی 1200 50 4 01:12.41
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آزالیا نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1000 53 11 01:03.22
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
گل آشورآباد حاج علی یمودی بهروز کمی 1000 50 7 01:03.04
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
یونا باشگاه یاسین یاسر پرورش اسب یاسین یاسر 1000 50 7 01:29.59
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
مسترواندرفول حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1200 53 5 01:12.99
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
سامرسا حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده 1000 51 2 01:01.12
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آچلیا دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1000 50 1 01:02.52
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
تامارا فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده 1000 51 1 01:00.53
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
شادکام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1600 52 6 02:03.37
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
میراث بندر مرحوم صفر ومنان سقلی اسماعیل بدویزاده 1000 51 5 01:02.14
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
آیهان 2 دنیز اجه جان شیرمحمدلی و حامد موحد صالح بردی گوگ 1200 52 6 01:13.48
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
لرداسفینکس شیخ حاجی و محمد صفا برنجی ابراهیم بدویزاده 1200 54 5 01:12.64
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
بابوی آرتین بهمنی صالح بردی گوگ 1000 53 2 01:00.62
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ایلیا سردار و سولماز آزمون باشگاه درخشش 1200 53 5 01:14.33
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
سیلوراستارخجم رامین گری اسکندر خوجملی 1200 50 5 01:25.78
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آچلیا دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1200 50 4 01:14.74
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ایپک سام اسکندری جمشید روشنی 1000 50 5 01:06.07
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
اندی هج عباس و جواد قدیری ابراهیم بدویزاده 1000 52 2 01:01.42
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
بای بای حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده 1600 59 1 01:39.46
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
راحیل عزیز و مجید متمکن رسول خرمالی 1000 52 4 01:03.79
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
سامرسا حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده 1200 50 3 01:12.02
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
اسکای لاو خان گلدی شکیبا ابراهیم بدویزاده 1000 52 1 01:01.44
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ایلیا سردار و سولماز آزمون باشگاه درخشش 1200 52 3 01:13.35
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
یل فام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1600 52 3 01:56.21
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آیدا عثمان مهرانی ابراهیم بدویزاده 1000 50 4 01:04.29
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
میراث بندر مرحوم بایرام کوسلی اسماعیل بدویزاده 1000 53 2 01:00.38
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
گل بوته حسین دمیرچی امانقلی خوجملی 1000 53 4 01:02.10
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
بای بای ناز قربان قلی اینچه برون و بابا قصاب سلیم خوجملی 1000 50 5 01:03.73
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
بابوی آرتین بهمنی صالح بردی گوگ 1600 55 1 01:41.64
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
کوانتوم بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1000 52 5 01:01.50
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
فرنیاز سخی و جبار صداقت و مرحوم تاج قلی یکدست ابراهیم بدویزاده 1000 50 9 01:04.39
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آزالیا نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1000 53 1 01:02.47
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
فریدا فرامرز و یونس آتابای ابراهیم بدویزاده 1000 52 5 01:02.81
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
سیلوراستارخجم احسان ملا رستمی اسکندر خوجملی 1000 51 4 01:11.81
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
کاررا سردار و سولماز آزمون ناصر حاجی زاده 1200 53 2 01:10.58
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
لرداسفینکس شیخ حاجی و محمد صفا برنجی ابراهیم بدویزاده 1000 54 7 01:01.22
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
خان یلمه حاج رجب یلمه سلیمان توسلی توماچ 1600 57 4 01:42.18
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
فریدا حاج نوروز قلی آتابای ابراهیم بدویزاده 1000 52 8 01:02.35
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
گلدن استار مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 50 6 01:27.00
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
سبیت خاطر عبدالقیوم پقه سبحان پقه 1000 53 2 01:01.60
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
اسکای لاو عبدالحمید شکیبا ابراهیم بدویزاده 1000 52 7 01:03.53
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
فریا محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی 1000 50 4 01:04.24
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آزملیسا سینا میرزاعلی و رسول پقه ابراهیم بدویزاده 1200 50 8 01:17.79
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
خوش تیپ الیسا و آیلین و محمد غراوی احمد ایری 1200 55 7 01:14.06
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
سامرسا حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده 1200 52 2 01:12.76
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اوچربانو دکتر توی محمد مهرانی ابراهیم بدویزاده 1200 50 6 01:15.30
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
آزالیا نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1200 52 3 01:15.43
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
سیلوراستارخجم مرحوم میلاد چپرلی اسکندر خوجملی 1000 51 4 01:12.49
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
گلاسکو عاشور قربانپور احمد ایری 1000 54 5 01:03.19
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی 1000 52 2 01:04.82
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
بابوی آرمین دوجی صالح بردی گوگ 1000 53 2 01:03.38
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آی هان حاجی رحیم میرابی رسول صداقت 1000 55 3 01:04.82
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
نیک نیکیتا آرنیکا حسین زاده سید تقی سادات حسینی 1000 50 4 01:06.95
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
کیک قانقرمه حاج یوسف نور گری بهمن صداقت 1000 51 2 01:05.21
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
خوش تیپ الیسا و آیلین و محمد غراوی احمد ایری 1000 55 6 01:04.68
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
مجستیک بهنام و حامد چاوش رشید روشنی 1200 55 2 01:13.04
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
یاشار2 فرشاد کمی و کمال کوچکی ابراهیم خوجملی 1000 52 4 01:05.78
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
اسکانیا ایل گلدی قاری کرد و بهنام اونق محمد شریف تاتاری 1550 55 6 01:43.18
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
میراث بندر مرحوم اراز دردی قره قول اسماعیل بدویزاده 1200 53 1 01:13.49
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
رد شدو محمد حسین ساوجی امید جهانیان 1200 52 4 01:14.60
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شهباد مرحوم شیرجو و کاکاجان خرمالی ابراهیم بدویزاده 1200 53 6 01:15.22
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
فوردو سید حمید حسینی جمشید مختومی 1۲00 53 4 01:15.23
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
کیک قانقرمه مرحوم آنه محمد کاظمی بهمن صداقت 1000 50 2 01:03.93
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
قلیچ بابا حاج رشید سالاری توماج عبدالعزیز مهرانی 1000 54 6 01:02.25
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
تای سوران آرمین قزل عبدالعزیز مهرانی 1000 52 1 01:02.83
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
شه راد مرحوم آنه بای خوجملی محمد خوجملی 1000 57 3 01:01.92
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ماه گون مرحوم حاج یارجان جعفربای رحیم بردی مهرانی 1000 55 8 01:04.19
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
انفجار مرحوم حاج قره کردی رحیم کم 1000 52 10 01:10.01
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
کوچینی خانم شفا بخش رحیم بردی مهرانی 1000 50 7 01:02.76
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
سیلوراستارخجم محمد طاها و حسین خوجملی اسکندر خوجملی 1000 50 6 01:15.47
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
قره بیک حسن و مهدی اشموعیل مجید احمد اوغلی 1000 52 2 01:14.52
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
سام طاهر امیری رحیم بردی مهرانی 1000 52 5 01:05.35
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
نیمار مرحوم شامحمد کلته عبدالطیف تمری 1000 52 4 01:02.27
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
لیلی ناز امان قلی هاشمن عبدالعزیز مهرانی 1000 50 8 01:04.21
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
تای سوران آرمین قزل عبدالعزیز مهرانی 1000 51 3 01:03.12
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
آیدینا محمد پارسا پقه و محمد علی گرگانی رحیم بردی مهرانی 1000 50 9 01:07.24
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
بلک حمید حمید رضا دانیالی عبدالعزیز مهرانی 1000 53 2 01:05.32
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
لیدی ناز حاج سارا و رحیم نیازی رحیم بردی مهرانی 1000 51 6 01:05.02
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ریحانا مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی رحیم بردی مهرانی 1000 53 3 01:02.48
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
عالم ناب میرعلی خوجملی نصرت ا... خوجملی 1000 54 4 01:02.10
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
کوانتوم مهندس داریوش کر عبدالرحیم چپرلی 1000 53 3 01:02.33
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
بلک حمید حمید رضا دانیالی عبدالعزیز مهرانی 1000 52 6 01:05.44
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
آل مرد ملا احمد تراج رحیم بردی مهرانی 1000 52 3 01:03.12
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
تئو ول کات بلال کر رحیم بردی مهرانی 1000 52 7 01:08.28
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
قره بیک حسن و مهدی اشموعیل مجید احمد اوغلی 1000 52 4 01:16.76