مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بالریانقاق حاج عطابردی تاجی زاده همراه نعمتی 1000 52 8 01:04.780
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بادیگارد عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی 1000 54 5 01:02.350
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
بادیگارد عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی 1200 53 3 01:13.650
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
آن دوای سرکار خانم مهین خاوران و قادیر قره قولپاقی فرهاد اورگلی 1000 51 9 01:06.240
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ریوآچا فرهاد قائمی امیر جعفرپور 1000 50 3 01:00.990
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
آن دوای سرکار خانم مهین خاوران و قادیر قره قولپاقی فرهاد اورگلی 1600 50 3 01:47.170
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بادیگارد عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی 1000 54 2 01:02.160
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
سرخان هج محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی 1000 53 4 01:00.530
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
وروجک گمیشان ناز دوردی کلته یوسف کلته 1000 50 4 01:01.890
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
بادیگارد مرحوم قدیر هیوه چی فرهاد اورگلی 1000 53 3 01:02.930
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
داگلاس سلیمان خ,جملی غفور سیدی 1200 52 10 01:16.410
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
سلطان2 آریاسب یزدان محمد رضا عباسی 1200 52 6 01:30.140
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
براون استار مبین نوری زاده اسماعیل کوچکی 1000 50 6 01:03.890
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مکس رویال ماهور جعفر آقائی حمید روشنی 1000 50 8 01:06.150
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
لیانا حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ 1000 50 2 01:03.510
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
ریوآچا چاپقانه قابوس صیادی امیر جعفرپور 1000 50 1 01:03.140
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
بادیگارد مرحوم حاج امان هیوه چی فرهاد اورگلی 1000 53 4 01:05.750
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
داغ مایه محمد علاقی اویس رنجبر 1200 54 8 01:18.690
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ریومیرا آرش و امین وطن دوست امیر جعفرپور 1000 50 1 01:01.150
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سایراز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 52 7 01:28.460