مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بالریانقاق حاج عطابردی تاجی زاده همراه نعمتی 1000 52 8 01:04.78
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بادیگارد عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی 1000 54 5 01:02.35
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
بادیگارد عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی 1200 53 3 01:13.65
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
آن دوای سرکار خانم مهین خاوران و قادیر قره قولپاقی فرهاد اورگلی 1000 51 9 01:06.24
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ریوآچا فرهاد قائمی امیر جعفرپور 1000 50 3 01:00.99
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
آن دوای سرکار خانم مهین خاوران و قادیر قره قولپاقی فرهاد اورگلی 1600 50 3 01:47.17
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بادیگارد عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی 1000 54 2 01:02.16
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
سرخان هج محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی 1000 53 4 01:00.53
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
وروجک گمیشان ناز دوردی کلته یوسف کلته 1000 50 4 01:01.89
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
بادیگارد مرحوم قدیر هیوه چی فرهاد اورگلی 1000 53 3 01:02.93
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
داگلاس سلیمان خ,جملی غفور سیدی 1200 52 10 01:16.41
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
سلطان2 آریاسب یزدان محمد رضا عباسی 1200 52 6 01:30.14
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
براون استار مبین نوری زاده اسماعیل کوچکی 1000 50 6 01:03.89
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مکس رویال ماهور جعفر آقائی حمید روشنی 1000 50 8 01:06.15
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
لیانا حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ 1000 50 2 01:03.51
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
ریوآچا چاپقانه قابوس صیادی امیر جعفرپور 1000 50 1 01:03.14
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
بادیگارد مرحوم حاج امان هیوه چی فرهاد اورگلی 1000 53 4 01:05.75
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
داغ مایه محمد علاقی اویس رنجبر 1200 54 8 01:18.69
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ریومیرا آرش و امین وطن دوست امیر جعفرپور 1000 50 1 01:01.15
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سایراز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 52 7 01:28.46